Monimuotoinen ansiotyö (multiple job holding) – haaste työkyvyn tuelle ja työturvallisuudelle. Tutkimus kaupan sekä majoitus- ja ravitsemisalalla

Hanketiedot

Hankenumero
220078

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Simo Kaleva
simo.kaleva@ttl.fi

Toteutusaika
15.8.2022 - 31.3.2024

Työsuojelurahaston päätös
26.4.2022
100 000 euroa

Kokonaiskustannukset
175 877 euroa

Tulokset valmistuneet
11.4.2024

Tiivistelmä

Monimuotoinen ansiotyö (multiple job holding) haastaa työkykyä ja -turvallisuutta tukevien käytäntöjen ja järjestelmien toimivuutta. Se voi olla terveys- tai turvallisuusriski, mutta myös lisätä hyvinvointia. Tutkimus selvittää kahdella palvelualalla toimivien näkemyksiä monimuotoisen ansiotyön voimavaroista, riskeistä ja saadusta tuesta. Siinä kuullaan työnantajia, sidosryhmiä ja viranomaisia. Hankkeessa tuotetaan hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia yksilö-, yritys- ja järjestelmätasoilla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Simo Kaleva

Tiedote

Monimuotoinen ansiotyö vaatii uudenlaista tukea työkyvyn ylläpitämiseksi

11.4.2024

Tiivistelmä

Monimuotoisen ansiotyön tekijöiden, eli useaa työtä samanaikaisesti tekevien, työkyvyn tuen suunnittelussa sen erityispiirteet tulisi ottaa nykyistä paremmin huomioon. Kaupan sekä matkailu- ja ravitsemisalalla tehty kysely- ja haastattelututkimus osoittaa, että monimuotoista ansiotyötä tekevien työkyvyn tukeminen on haasteellinen tehtävä. Työkyvystä huolehtiminen jääkin usein työntekijälle itselleen. Työterveyslaitos keräsi tutkimusaineiston sähköisillä kyselyillä ja haastatteluilla. Kyselyihin vastasi 1746 Palvelualojen ammattiliiton jäsentä. Heistä 254 kertoi tehneensä viime vuoden aikana useampaa työtä samanaikaisesti. Haastatteluihin osallistui työntekijöiden lisäksi työnantajien, työterveyshuollon ja työsuojeluhallinnon edustajia.

Lähtökohdat

Hankkeen taustalla olivat puutteet tutkimustiedossa monimuotoista ansiotyötä tekevien työkyvyn tuessa ja työturvallisuudesta huolehtimisessa. Näistä asioista tuli yhteydenottoja työpaikoilta. Epäselvyyttä oli esimerkiksi työterveyshuollon järjestämisestä. Hankkeen teoriatausta on niin kutsuttu integroitu työkykymalli, joka huomioi yksilön terveyden, toimintakyvyn ja työn vaatimusten välisen suhteen sekä työyhteisön merkityksen. Hankkeen uutuusarvo on monipuolinen tutkimustieto aihepiiristä.

Aineisto

Hankkeessa kerättiin kyselytutkimuksista, teemahaastatteluista sekä työpajan muistiinpanoista koostuva aineisto. Haastatteluihin osallistui 42 henkilöä, joista 20 oli työntekijöitä tai heitä edustavia henkilöitä, yhdeksän työnantajia tai heitä edustavia henkilöitä, kuusi työterveyshuollon ja seitsemän työsuojeluhallinnon edustajaa. Haastatteluja kerrytettiin saturaatiomenetelmällä. Kyselyyn vastasi 1746 Palvelualojen ammattiliiton jäsentä. Heistä 254 kertoi tehneensä monimuotista ansiotyötä.

Menetelmät

Tiedonkeruun menetelminä toimivat työntekijöille tehdyt sähköiset kyselytutkimukset, joihin vastanneista osa ilmoittautui vapaaehtoisesti haastatteluun. Muut haastateltavat löydettiin verkostoja ja lumipallomenetelmää käyttäen. Teemahaastattelut tehtiin yksilöhaastatteluina kasvokkain tai Teamsin välityksellä. Haastattelu- ja työpaja-aineisto on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Luokittelurunkona on käytetty tutkimuskysymyksiä. Käsikirjoituksissa käytetty myös muita laadullisia menetelmiä.

Tulokset ja johtopäätökset

Monimuotoiseen ansiotyöhön hakeudutaan monista syistä – puute kokoaikatyöstä, vaihtelun halu, elämäntilanteiden muutokset tai pyrkimys saada työaikajoustoja. Haasteina nostettiin työstä palautumisen vaikeudet, huoli toimeentulosta sekä kokemus vaihtuvien työpalettien kokoamisen kuormittavuudesta. Työkyvyn ja työturvallisuuden tukeminen edellyttää molemminpuolista, pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista sitoutumista, joka ei monimuotoisessa ansiotyössä usein toteudu vaan vastuu jää työntekijälle.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti monipuolisen kuvan monimuotoista ansiotyötä tekevistä. Tutkimus tehtiin kaupan sekä matkailu- ja ravitsemisalalla, mutta saatujen tulosten voi olettaa kuvaavan hyvin tämän tyyppistä työtä tekevien haasteita muillakin toimialoilla, joissa työn tekemisen muodot monipuolistuvat ja epäsäännölliset työsuhteet yleistyvät. Monimuotoisessa ansiotyössä korostuukin työntekijöiden oma aktiivisuus ja kyky havaita riittävän varhain oman työkyvyn haasteita ja hakea sekä löytää niihin tukea.

Aineisto

Simo Kaleva, Anu Järvensivu, Ritva Horppu, Hanna Keränen, Mika Nyberg, Tuomo Alasoini. Monimuotoinen ansiotyö – haaste työkyvyn tuelle ja työturvallisuudelle. Tutkimus kaupan sekä matkailu- ja ravitsemisalalla. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2024.
ISBN 978-952-391-159-8 (PDF) Avaa

Kuka tekee montaa työtä? Avaa

Julkaisuluettelo Avaa