Montaasi-ohjauksen konseptointi

Hanketiedot

Hankenumero
115215

Hakija
Lapin yliopisto

Toteuttaja
Lapin yliopisto

Lisätietoja
Ville Pietiläinen
ville.pietilainen@ulapland.fi

Toteutusaika
1.6.2015 - 30.11.2015

Työsuojelurahaston päätös
1.6.2015
27 500 euroa

Kokonaiskustannukset
36 163 euroa

Tulokset valmistuneet
30.11.2015

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on tuotteistaa Montaasi-ohjauksen palvelukonsepti. Montaasi-ohjaus on poikkitieteellinen ja -taiteellinen ohjauksen tapa, joka koostuu kolmesta eri ympäristöstä: 1) Poeettinen työnkuva, 2) Montaasi ja 3) Eläväkuvakäsikirjoitus.

Konseptoinnin sidosryhmiä ovat 1) konseptin omistajat (palvelun tarjoajat), 2) tilaajat/asiakkaat, sekä 3) konseptoinnin osien asiantuntijat, joiden näkökulmat kohdistuvat ohjausosaamiseen, taiteen ja ohjauksen muotojen yhdistämiseen, palvelumuotoiluun, liiketoiminnallistamiseen, kansainvälistymiseen ja verkossa tapahtuvaan markkinointiin.

Montaasi-ohjauksesta rakennetaan konseptoinnissa asiakkaalle hyvin paketoitu, liiketaloudellisesti kannattava tuote. Konseptin asiakkaalle tuottama arvo todennetaan kolmella toiminnan tasolla: koulutuksessa, työnohjauksessa ja aluekehittämisessä.

Hankkeen lopputuloksena tuotetaan palvelukonsepti, joka sisältää:
a) Verkkosivut Montaasi-ohjauksen suoramyyntiä ja asiakasyhteydenottoja varten. Verkkosivut suunnataan sekä kansallisille että kansainvälisille markkinoille,
b) Montaasi-ohjauksen käsikirjoitus ja koulutusohjelma työyhteisöille ja ohjauksen ammattilaisille sekä
c) Välineitä Montaasi-ohjauksen tueksi. Hankkeen aikana kehitetään ja tuotteistetaan välineitä kolmeen ohjauksen ympäristöön, johtka tukevat ja yhdenmukaistavat Montaasi-ohjaajien työtä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ville Pietiläinen

Tiedote

Montaasi – työnohjauksen uusi muoto

30.11.2015

Lapin yliopisto yhteistyökumppaneineen on tuotteistanut
Montaasiohjauksen palvelukonseptin. Montaasiohjauksen uutuusarvo
perustuu (työn)ohjauksen perinteen uudelleen suuntaamiseen ja
laajentamiseen.

Työelämän toiminta- ja johtamisympäristön kompleksisuus on
2000-luvulla haastanut ohjauksen käytännöt uudella tavalla. Valmiit
viitekehykset ja ohjaajan roolit ovat menettäneet merkitystään
samalla, kun työyhteisöjen ja työelämän toimijoiden koetut haasteet
ovat kasvaneet.

Montaasiohjaus vastaa tähän työelämän kompleksisuuden ja
ohjaustyön murroksen väliseen haasteeseen. Se perustuu taiteen
muotoon, ymmärtävään tieteenfilosofiaan ja kokemuksen
hyödyntämiseen.

Montaasiohjaus hyödyttää yksittäisiä ohjaajia, työyhteisöjä ja
alueita. Se uudistaa työnohjauksen, koulutuksen ja aluekehittämisen
käytäntöjä tarjoten siihen selkeän, kolmessa erilaisessa
ympäristössä toteutettavan ohjauksen konseptin.

Montaasiohjauksen mallia ja siihen tuotteistettuja välineitä
voidaan viedä sekä kansallisille että kansainvälisille
markkinoille.

Työsuojelurahasto tuki tuotteistusmäärärahalla uuden ja
innovatiivisen palvelukonseptin kehittelyä.

Mikä montaasi?

Montaasi on elokuvamaailman termi. Se viittaa sarjaan nopeita
otoksia, jotka muodostavat yhtenäisen tapahtumaketjun.

Otokset ovat niiden nopeuden vuoksi pikemminkin luonnosmaisia
hahmotelmia kuin loppuun saakka hiottuja ja analysoituja
suoritteita.

Montaasiohjaus hyödyntää tätä luonnosmaisuutta. Työelämän
otokset, kuten työntekijöiden havainnot, kokemukset ja näkemykset
työelämän ilmiöistä, edustavat pikemminkin tietyllä hetkellä ja
tietystä näkökulmasta tehtyä tulkintaa kuin objektiivista
totuutta.

Kun näitä tulkintoja kootaan riittävästi yhteen, ilmiöiden
kokonaisuus tulee konkreettisemmaksi ja näkyvämmäksi.
Kokonaisuudesta voidaan hahmottaa jotain sellaista, joka auttaa
suuntaamaan toimintaa uudella tavalla.

Oletuksena on, että työelämän kompleksista kokonaisuutta ei
voida koskaan analysoiden ymmärtää, eikä se ole tarpeenkaan.
Tavoitteena on samankaltainen vaikutelma kuin taideteos saa
parhaimmillaan aikaan katsojassa.

Taideteosta ei tarvitse kokonaisuutena ymmärtää, mutta kuitenkin
se voi saada aikaan uusia oivalluksia ja uutta toimintaa
katsojassa. Vaikuttavimmillaan tapa katsoa ja olla osa
kokonaisuutta muuttuvat.

Poikkitieteellisesti ja -taiteellisesti

Montaasiohjaus on poikkitieteellinen ja -taiteellinen ohjauksen
tapa, jota voidaan hyödyntää kolmeen käyttötarkoitukseen:
työnohjaukseen, koulutukseen ja aluekehittämiseen.

Montaasi-ohjaus koostuu kolmesta ympäristöstä: 1) Poeettinen
työnkuva, 2) Miniatyyritutkimukset ja 3)
Eläväkuvakäsikirjoitus.

Poeettinen työnkuva perustuu kuvalliseen ja kokemukselliseen
työskentelyotteeseen, joka ohjaa osallistujat tunnistamaan
työelämän keskeisiä ilmiöitä ja kehittämiskysymyksiä sekä
ymmärtämään ilmiöiden väliset suhteet. Keskeisenä työvälineenä
toimivat Elävä kuva -kortit.

Miniatyyritutkimukset ovat tunnistetuista ilmiöistä johdettuja
kehittämiskysymyksiä, jotka toteutetaan ja joita testataan
osallistujien autenttisissa työolosuhteissa.

Miniatyyritutkimukset kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi, joka
yksinkertaistaa työelämän olennaisten ilmiöiden kompleksisia
suhteita ja auttaa hahmottamaan uusia olemisen ja tekemisen tapoja
suhteessa tähän kokonaisuuteen.

Eläväkuvakäsikirjoitus on tutkimustulosten – eli osallistujien
tunnistamien kehittämiskysymysten ja niihin liittyvien oivallusten –
havainnollistamista osallistujien kannalta keskeisille
sidosryhmille, kuten organisaation johdolle tai asiakkaille.

Tutustu Montaasiohjauksen nettisivuihin!

Hankkeen aikana on toteutettu Montaasiohjauksen nettisivujen
perusrunko –
www.montaasiohjaus.fi, jota tullaan
täydentämään ohjauksen pilottien ja tutkimuksen jatkuessa ja
laajentuessa.

Sivustoa voivat hyödyntää kaikki työelämän ohjauksesta
kiinnostuneet. Nettisivut koostuvat kaikille avoimista sivuista ja
salasanalla suojatuista sivuista.

Keskeisiä kohderyhmiä avoimille sivuille ovat Montaasiohjauksen
mahdolliset tilaajatahot, kuten organisaatioiden ja alueiden johto
sekä henkilöstökehityksestä vastaavat henkilöt. Yleisiä sivuja
voivat hyödyntää myös työnohjaajakoulutuksesta kiinnostuneet
yksittäiset henkilöt tai yhteisöt.

Salasanalla suojattuja sivuja voivat hyödyntää kaikki, jotka
tekevät ohjaustyötä työelämässä ja jotka ovat kiinnostuneet
liittämään työskentelyynsä Montaasiohjauksen elementtejä.

Ensimmäiset työnohjaajat vuonna 2016

Montaasiohjausta pilotoitiin Etelä-Savon ammattiopiston (Esedu)
opinto-ohjaajien työnohjauksessa.

Montaasiohjaajakoulutusta on pilotoitu Mikkelin kesäyliopistossa.
Koulutus tuottaa ensimmäiset Montaasiohjausta hyödyntävät
työnohjaajat vuonna 2016.

Montaasiohjauksen aluekehittämisen pilottiryhmänä toimii
Puumalan kunta. Myös Sodankylän kunnan kanssa on neuvoteltu ja
päätetty pilotista.

 

 

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Tuoteportfolio sivulla www.montaasiohjaus.fi. http://www.montaasiohjaus.fi

Työsuojelurahaston Tutkimus tutuksi -tapaamisen video22.4.2016 Tutkimuksesta palvelutuotteeksi – kolmeesimerkkiä. https://www.tsr.fi/tsr-kanava/kanava/-/view/44095 Avaa

Työsuojelurahaston Tiedon silta 2016, s. 39 Juttu: Montaasi leffasta työelämään. http://tiedonsilta.fi/tyokaluja-tyopaikkojen-kehittamiseen/