Muistikoordinaattorin työn vaatimukset ja voimavaratekijät (työssä jaksamiseen liittyvä hanke)

Hanketiedot

Hankenumero
112272

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Maisa Toljamo
maisa.toljamo@muistiasiantuntijat.fi

Toteutusaika
1.11.2012 - 31.12.2013

Työsuojelurahaston päätös
10.10.2012
36 500 euroa

Kokonaiskustannukset
47 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2013

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on vahvistaa muistikoordinaattoreiden työssä jaksamista hyödyntämällä työn vaatimuksiin ja voimavaroihin liittyvää uusinta tutkimustietoa. Tarve hankkeelle on noussut muistikoordinaattoreiden arkikokemuksista ja aiemmasta projektista. Muistikoordinaattorin työssä on erityispiirteitä, jotka lisäävät kuormitusta ja tunnetaakkaa. Hankkeessa keskitytään niistä kolmeen: eettiset haasteet, yksintyöskentely ja monien odotusten ristipaineet.

Menetelminä ovat asiantuntija-alustukset, työpajat, päiväkirjatyöskentely ja kyselyt. Kuormitukseen ja voimavaroihin liittyvä alku- ja päätöskysely perustuu Työterveyslaitoksen olemassa olevaan kyselyyn. Tulosten pohjalta järjestetään kolme teemapäivää. Kuhunkin päivään sisältyy alustuksia, keskusteluja kokemuksista ja ratkaisukeskeisiä työpajoja. Hankkeen aikana kerätty aineisto analysoidaan ja kirjoitetaan käsikirja muistikoordinaattoreiden työssä jaksamisen tueksi. Hanke toteutetaan muistikoordinaattoriverkostossa.

Tulokset ovat käytettävissä tammikuussa 2014. Tuloksena on muistikoordinaattoreiden jaksamista tukeva toimintatapa, jota voidaan soveltaa laajemmin muistisairaiden ihmisten hoitotyöhön ja osin yleensä case manager -toimintaan. Tuloksista hyötyvät myös muut avoterveydenhuollossa toimivat, joilla on samantyyppisiä haasteita työssä. Hankkeen konkreettinen tuotos on käsikirja hyvistä käytännöistä muistikoordinaattoreiden parempaan työssä jaksamiseen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maisa Toljamo

Tiedote

Käsikirjasta apua muistikoordinaattorin työhön

31.12.2013

Muistikoordinaattori tekee vaativaa työtä tilanteessa, jossa
asiakkaalla on kriisi päällä ja monenlaisia uusia ongelmia ja
kysymyksiä. Työsuojelurahaston tukemassa hankkeessa tutkittiin
muistikoordinaattorin työtä, ja heidän työtään helpottamaan
laadittiin käsikirja.

Muistikoordinaattorin työtehtäviin kuuluu usein kriisiytyneissä
tilanteissa auttaminen. Asiakasperheissä voi ilmetä ristiriitoja ja
tulehtuneisuutta. Erityisen vaikeita asioita ovat tilanteet, joissa
omaiset väsyvät, ja joissa he laiminlyövät tai kohtelevat kaltoin
sairastunutta perheenjäsentä. Muistikoordinaattorit kokevat
olevansa asiakkaan äänitorvi palvelujärjestelmään päin. Asiakkaan
puolta pidetään eri toimijoiden ja omaisten odotusten välissä.

Työsuojelurahaston rahoittamassa hankkeessa koordinaattorien
työssä jaksamista tarkasteltiin eettisten haasteiden,
yksintyöskentelyn ja ristipaineissa työskentelyn näkökulmasta.
Keskeistä hankkeessa oli tietoisuus ja käsitteellinen ymmärrys työn
stressitekijöistä sekä työn valmiuksien parantaminen.

Muistikoordinaattorit tutkivat hankkeen aikana omaa työtään.
Hankkeessa oli mukana noin 50 muistikoordinaattoria 25 – 30
kunnasta tai kuntayhtymästä. Hankkeen aikana valmistui käsikirja
Muistikoordinaattorin työ pintaa syvemmälle, sukellus työhön,
voimavaroihin ja vaatimuksiin. Käsikirja antaa hyviä vinkkejä uuden
ammattiryhmän arkiseen työhön sekä työn identiteetin
pohtimiseen.

Vaativassa työssä muistikoordinaattorit kokevat voimavaraksi
suuret mahdollisuudet vaikuttaa omiin työtehtäviin ja se, että he
voivat itse määrätä työtahdin. Työ koetaan itsenäiseksi. Haasteita
voi olla työn henkisessä rasittavuudessa, tuen puutteessa
esimieheltä, kiirehtimisessä, työn jatkuvassa keskeytymisessä
jonkun kiireellisemmän asian vuoksi, ohjeiden puutteessa,
vähäisessä keskustelussa työpaikalla työtehtävistä sekä siinä, että
tarvittavat apuvälineet ja laitteet eivät vastaa tarvetta.

Muistikoordinaattorin työhön hakeutuvat ammattilaiset, jotka
osaavat työskennellä itsenäisesti vaativassa työssä.
Muistikoordinaattoreiden työssä jaksamiseen on kiinnitettävä
entistä enemmän huomiota ja kehitettävä konkreettisia keinoja
työssä jaksamisen tukemiseksi.

Koordinaattorit ovat työssään jatkuvasti kipeiden ratkaisujen
äärellä, koska kyseessä on usein asiakkaan itsemääräämisoikeuden
rajaaminen. Työ vaihtelee asiakkaan sairauden kulun mukaan ja
muuttuu näin ollen koko ajan.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Virta Mirva, Rautio Maria, Toljamo Maisa. 2013. Muistikoordinaattorin työ pintaa syvemmältä. Sukellus työhön, voimavaroihin ja vaatimuksiin. Muistisairaan ihmisen hoidon kehittäminen. Julkaisu n:o 14/2013. Suomen muistiasiantuntijat ry ISBN 978-952-67638-9-7 (PDF) ISBN 978-952-68076-0-7 (EPUB) Avaa