Murroksessa! – Oppimismatkalla kohti uutta työ-, johtamis- ja organisaatioajattelua

Hanketiedot

Hankenumero
180106

Hakija
Paula Kirjavainen Oy

Toteuttaja
Paula Kirjavainen Oy

Lisätietoja
Paula Kirjavainen
paula.kirjavainen@paulakirjavainen.fi

Toteutusaika
1.1.2019 - 31.3.2020

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
8 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 428 euroa

Tulokset valmistuneet
28.8.2020

Tiivistelmä

Kompleksisessa toimintaympäristössä syy- ja seuraussuhteet ovat niin monisuuntaisia, että toimintaa voi kehittää vain kokeilemalla ja oppimalla. Kun oppimisen nopeus on kriittinen tekijä, vastuuta ja valtuuksia on siirrettävä toiminnallisille yksiköille. Johtamisesta matalissa, verkostomaisissa rakenteissa, joissa oppiminen ja tekeminen yhdentyvät ja itseohjautuvuus lisääntyy, tulee uusi normaali.

Silti ymmärrämme vielä huonosti, mitä uusi tapa tehdä, organisoida ja ohjata työtä tarkoittaa kokonaisrakenteen tai johtamismallikokonaisuuden kannalta, miten se muuttaa tehtävänkuvien, strategioiden ja ohjausjärjestelmien roolia; mitä vaaditaan yksilövalmiuksilta, työidentiteettien kehitykseltä tai minkä tasoista informaatioteknologista tukea ja osaamista tarvitaan sekä ennen kaikkea: millaisella nopeudella, millaisten vaiheiden ja oppimistuen kautta toimintakulttuurinen muutos voi realisoitua.

Moniin tieteenaloihin hajautuva, monikäsitteinen teoriatietoa avautuu huonosti sen käytännön tarvitsijoille. Silti erityisesti uudistamisprosessien ymmärtäminen olisi tärkeää niille toimijoille, jotka pyrkivät toteuttamaan uusia tapoja tehdä työtä, johtaa ja organisoitua perinteisemmin ohjatuissa työyhteisöissä. Case-kokemukset ovat jo osoittaneet, että virheet uusien mallien käyttöönotossa voivat tulla kalliiksi paitsi tuottavuuden myös inhimillisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Murroksessa-hanke hanke kokoaa yhteen suuren määrän teoria- ja kokemustietoa käytännön toimijoita palvelevaan muotoon: yhtäältä edulliseksi e-kirjaksi, toisaalta www.innsofia/murroksessa -teemasivustolle esimerkiksi tarkistuslistojen, työpohjien, diasettien, videoiden tai podcastien muodossa vapaasti ladattaviksi. Jo ennen e-kirjan julkaisua lanseerataan Murroksessa LinkedIn-ryhmä ja blogi aihepiiristä kiinnostuneiden vapaan verkostoitumisen ja keskustelun areenaksi.

Otsikon ilmaisu ”uudet työ-, johtamis- ja organisointitavat” ei nosta fokukseen vain yhtä teemaa kuten itseohjautuvuutta, matalaa organisaatiota, verkostomaista toimintatapaa, ketterää johtamista, kokeilupohjaista kehittämistä tai monimenetelmäistä, työn arkeen ja yhteisöllisyyteen sulautuvaa osaamisen kehittämistä. Hanke rakentaa muutosvaiheittain ja -teemoittain jäsennettyä kokonaiskuvaa ja työkalupakkia useista uuden aallon käytänteistä sekä niiden käyttöönoton edellytyksistä ja haasteista.

E-kirja auttaa lukijaansa hahmottamaan oman organisaationsa kehitysvaihetta suhteessa uusiin työ-, johtamis ja organisaatiomuotoihin. Se myös auttaa suunnittelemaan, miksi ja miten muutosta kannattaa lähteä toteuttamaan. Www-sivulta ladattavat työkalut toimivan muutosviestinnän ja -valmennuksen apuvälineinä. Hakusanaoptimoinnin kautta Murroksessa-mediakokonaisuus pyrkii myös tavoittamaan mahdollisemman suuren joukon uusista työ- johtamis ja organisaatiomalleista kiinnostuneita ja näin tukemaan uusien työ-, johtamis- ja organisaatiomallien työhyvinvointi- ja tuottavuuspotentiaalin realisoitumistasuomalaisessa työelämässä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Paula Kirjavainen

Tiedote

Murroksessa! Oppimismatkalla kohti uusia työn, johtamisen ja organisoinnin malleja

28.8.2020

Tiivistelmä

Kirja ja siihen liittyvä verkossa vastikkeetta jaettava materiaali antaa käytännöllisiä vinkkejä, viitekehyksiä ja esimerkkejä siitä, miten perinteiset asiantuntija- ja palveluyhteisöt voivat ketteröittää johtamistaan. Se jäsentää muutoskitkan juuria,kertoo kokemustarinoita johtamisen, johtajuuden ja kulttuurin uudistamisesta sekä ehdottaa lähestymistapoja myös siihen, miten ketteröittämisessä kohdattuja hidasteita ja esteitä voisi käsitellä. Johtopäätökset auttavat hahmottamaan, millainen johtamis- ja organisaatiomallin ketteröittäminen on myös perinteisille yhteisöille mahdollista ja mitä etenemistä suunniteltaessa kannattaa ottaa huomioon.

Tausta

Perinteiset yhteisöt kyllä tietävät jo, että niiden työn, johtamisen ja organisoinnin mallit kaipaavat uudistamista. Ne kuitenkin tarvitsevat kipeästi jäsennettyä kokemustietoa ja teoreettisempaakin pohjaa sen tueksi, miten toimintamallien uudistamisessa kannattaa edetä. Tähänastinen kokemustieto on jo osoittanut, että liika suoraviivaisuus tai oikaisut uusien toimintatapojen käyttöönotossa voivat tulla kalliiksi sekä työn tuottavuuden että inhimillisen hyvinvoinnin näkökulmasta.

Aineisto

Pääosa kirjan perinteisiä yhteisöjä koskevista esimerkeistä on sote-, kirkko- ja koulutussektoreilta. Aineisto on kerätty näiden yhteisöjen kanssa toteutetuissa johtamisen, organisoinnin ja/tai toimintakulttuurin kehityshankkeissa. Uuden aallon yrityksiä koskeva aineisto perustuu haastattelutallenteisiin ja kirjalliseen materiaaliin mm. kulttuurikäsikirjoihin, podcasteihin ja blogeihin. Lisäksi toisella kirjoittajalla on omakohtaista työkokemusta uuden aallon yrityksestä, Vincitin LaaS-tiimistä

Menetelmät

A-priori viitekehys muodostuu tieto- ja teknologiayritystutkimuksessa jo 10-20 vuotta sitten tuotetusta johtamis- ja organisointiajattelusta sekä uudemmasta, ketteriä organisaatioita, itse- ja yhdessä ohjautuvaa tiimityötä, kokeilujen kautta etenevää kehittämistä sekä mahdollistavaa johtajuutta käsittelevästä kirjallisuudesta. Löydösten tulkinnassa mukaan tulee myös systeemi- ja kompleksisuusajattelu.

Tulokset

Viestintätuote muodostuu huhtikuussa ilmestyvästä e-kirjasta sekä siihen liittyvistä vapaasti verkosta ladattavista inspiraatioteksteistä ja ”työkaluista”. Kirja auttaa lukijaa ymmärtämään meneillään olevaa toiminta-, johtamis ja työkulttuurin uudistumisprosessia kokonaisuutena ja suunnittelemaan tulevaa. Työkalut ja inspiraatiotekstit tukevat oman yhteisön tilanteen analysointia. Vapaasti ladattavat suomenkieliset työkalut ovat tärkeitä, koska muut vastaavat ovat pääosin englanniksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Suuri osa kirjallisuudesta keskittyy siihen MITÄ työssä, johtamisessa ja organisoinnissa muuttuu ja MIKSI. Kokemustieto kuvaa uuden aallon yhteisöjen tapaa toimia ja johtopäätökset sitä, mitä myös perinteisempien ”pitäisi”. Tämä kirja keskittyy kokemuspohjaiseen tietoon siitä, MITEN uudistumisprosessi etenee, mitä haasteita perinteiset yhteisöt kohtaavat uudistaessaan toimintamallejaan, mistä ne johtuvat ja miten niitä voi käsitellä.

Aineisto

Paula Kirjavainen & Marianne Hemminki. Murroksessa –oppimismatkalla kohti uusia työn, johtamisen ja organisoinnin malleja. Johdanto. Avaa

Kirjan sisällysluettelo Avaa

Linkit 10 blogia ja 2 podcastia Avaa