Mutaatioanalyysin suorittaminen asbestialtistuneiden mesoteliooma- ja keuhkosyöpäpotilaiden uloshengitystiivisteestä

Hanketiedot

Hankenumero
115112

Hakija
Helsingin yliopisto Medicum

Toteuttaja
Helsingin yliopisto Medicum

Lisätietoja
Sakari Knuutila
sakari.knuutila@helsinki.fi

Toteutusaika
1.6.2015 - 30.5.2017

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2015
96 000 euroa

Kokonaiskustannukset
192 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.5.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksemme keskeinen tavoite on pystyttää uuden polven sekvensointimenetelmä keuhkosyöpä- ja keuhkopussinsyöpäpotilaiden uloshengitysilmatiivistenäytteille (exhaled breath condensate, EBC). Menetelmän optimoinnin jälkeen tarkoituksemme on määrittää näistä näytteistä 50 syöpägeenin mutaatiostatus ja verrata sitä samojen potilaiden syöpäkudokseen. Tavoitteemme on niin ikään selvittää voitaisiinko EBC-näytteistä saada riskiryhmäpotilaille syövän diagnoosi ja löytää asbestialtistukseen liittyviä geenimuutoksia.

Tutkimusta varten kerätään 20 keuhkosyöpä- ja 20 mesoteliooma- potilaalta EBC-näytteet uuden polven sekvensointia varten. Potilaat diagnosoidaan ja hoidetaan HUS:ssa. Tutkimus tapahtuu yhteistyössä HUS:n Sydän- ja keuhkosairauksien osaamiskeskuksen kanssa. Keskeisimpien tavoitteidemme osalta tutkimustuloksia on odotettavissa 2-3 vuoden kuluttua.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sakari Knuutila

Tiedote

Terveiltä löytyi viattomia syöpämutaatioita

30.5.2017

Helsingin yliopiston Medicum-tutkijat onnistuivat osoittamaan, että genominlaajuinen uuden polven sekvensointi voidaan tehdä sekä terveiden että syöpäpotilaiden uloshengitysilmatiivisteestä. Merkittävää on jo se, että menetelmä saatiin nopeasti toimimaan luotettavasti. Tutkimusta johti professori Sakari Knuutila. Hankkeeseen osallistui potilaita hoitavia Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lääkäreitä.

Tutkijat tekivät lisäksi sen merkittävän havainnon, että myös terveiden henkilöiden syöpägeeneissä on mutaatioita, jotka eivät välttämättä viittaa syöpään. Työsuojelurahasto rahoitti tutkimusta.

Medicum on lääketieteellisen tiedekunnan yksikkö. Genominlaajuinen sekvensointi tarkoittaa kaikkea ihmisen perintöainesta, josta voidaan määrittää nukleiinihapon nukleotidijärjestys ja polypeptidin aminohappojärjestys. Sekvensointia tarvitaan sairauksien diagnosoinnissa.

Mesoteliooman (keuhkopussin tai vatsaontelon mesoteelisolukon syöpä) ja asbestialtistuneen keuhkosyövän varhaisdiagnostiikkaan tarvitaan kipeästi ei-invasiivisia (elimistöön kajoamattomia) diagnostisia menetelmiä. Niin ikään vakuutuslääketiede tarvitsisi asbestialtistuneen syövän biomarkkereita eli merkkiaineita.

Yllätystulos muutti tutkimussuunnan

Tutkijat keräsivät aluksi uloshengitysilmatiivisteet 20 terveeltä kontrollihenkilöltä. Sitten tutkimuksen suunta muuttui.

Aloitusmutaatiotulokset yllättivät, sillä useimmissa näytteissä todettiin hot spot -mutaatioita, joiden on katsottu liittyvän vain syöpään.

Tutkijat pitivät löydöstä niin merkittävänä, että he päättivät aluksi keskittyä näiden tulosten tarkkaan raportointiin. Vasta sen jälkeen he jatkavat potilasaineiston tutkimista. Tutkijat julkaisivat nopeasti kontrolliaineiston.

Tutkijat painottavat, että tarvitaan laajat kontrolliaineistot ennen kuin tulkitaan hoitoon vaikuttavia mutaatiotestejä.

Mullistus laboratorioissa

Laboratorioiden, jotka tekevät hoidollisesti merkittävistä hot spot -mutaatioista testejä, pitää nyt ottaa huomioon, että terveilläkin henkilöillä on vastaavia mutaatioita. Tutkijat kehottavat, että laboratoriot määrittävät raja-arvon, joka suurella todennäköisyydellä viittaa näytteessä syöpäsoluihin.

Tutkimustuloksista on valmistunut ainakin kaksi tutkimusjulkaisua, ja tutkijat ovat pitäneet keuhkolääketieteen kokouksissa ainakin kuusi suullista esitystä. Tulosten esittely jatkuu konferensseissa.

Tutkijoiden artikkeli kontrolliaineistoista hyväksyttiin arvovaltaiseen Oncotarget-aikakausisarjaan. Artikkelin saamissa arvioissa tulosten todetaan mullistavan monien laboratorioiden kliiniset mutaatiotestaukset.

Lupaavaa syöpäriskin arvioinnille

Tutkijat kirjoittavat tuloksistaan julkaisusarjoissa, jotka on suunnattu keuhko-, syöpä- ja laboratoriolääkäreille.

Uuden polven sekvensointimenetelmää käsitellään päivitettävässä Duodecimin Patologia-oppikirjassa.

Tulevaisuudessa menetelmällä voitaneen arvioida muun muassa syöpäriskiä. Riskiryhmiä voivat olla esimerkiksi asbestialtistuneet, tupakoijat ja radonaltistuneet.

Toimittaja
Hannu Kaskinen