Muusikkona kiertueen liikkuvassa maailmassa. Etnografinen tutkimus ammattilaisartistin työstä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
115292

Hakija
Satu Soukka

Toteuttaja
Satu Soukka

Lisätietoja
Satu Lehto
satumaalehto@gmail.com

Toteutusaika
1.8.2015 - 31.7.2016

Työsuojelurahaston päätös
17.6.2015
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.7.2016

Tiivistelmä

Tutkimuskohteeni on kiertue muusikon työnä ja työympäristönä Suomessa. Väitöskirjani on muusikon kiertuetyötä koskeva etnografinen tutkimus, jossa muodostan rakenteellisesti ja sisällöllisesti kattavan kuvan kotimaisesta kiertueen kentästä muusikon näkökulmasta tarkasteltuna. Rakenteellisella viittaan kiertueen erilaisten sosiaalisten tilojen muodostumiseen, asemaan musiikkiteollisuuden piirissä sekä suhteessa artistin koti- ja perhe-elämään. Sisällöllisellä tarkoitan kiertuetyön sosiaalista luonnetta, työssä vaadittavia taitoja sekä sukupuolen merkityksiä.

Tutkimusaineistoni koostuu suomalaisten muusikoiden haastatteluista, kiertuekenttätyöstä sekä mediamateriaalista. Analysoin aineistoni etnografisen kuvailun sekä diskursiivisen sisällönanalyysin keinoin. Tutkimuksellani on kolme tavoitetta: 1. tuoda esille ja määritellä omalaatuinen ja tärkeä muusikon työmuoto, 2. vahvistaa muusikon työn kokonaiskuvaa musiikkityön sekä palvelutyön konteksteissa, 3. avata yhteiskunnallista keskustelua muusikon työn nykytilanteesta. Tutkimustulokset julkaistaan arvion mukaan vuonna 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Satu Lehto

Tiedote

Muusikon keikkaelämää tutkitaan

31.7.2016

Millaista on muusikon työ kiertueilla ja millaisia keikkapaikat ovat työympäristöinä? Tästä aiheesta on tekeillä väitöstutkimus, jossa asiaa tarkastellaan muusikon näkökulmasta.

Tutkija Satu Soukka tutkii väitöstutkimuksessaan suomalaisia muusikoita ja heidän työelämäänsä. Väitöstutkimuksessa tulee esiin sekä muusikoiden työn rakenteellinen osa eli kiertueen erilaisten sosiaalisten tilojen muodostuminen, asema musiikkiteollisuuden piirissä sekä suhde artistin koti- ja perhe-elämään. Myös muusikon työn sisällöllistä osaa eli kiertuetyön sosiaalista luonnetta, työssä vaadittavia taitoja sekä sukupuolen merkityksiä tutkitaan.

Tutkimus koostuu artistien haastatteluista sekä kiertuekenttätyön analysoinnista.

Satu Soukan Turun yliopiston sosiologian laitoksen väitöstutkimus valmistunee syksyllä 2017. Työsuojelurahasto on tukenut Soukan väitöstutkimuksen tekemistä tutkijastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman