Muusikon kuulonsuojelu – kuulonsuojainten valinta

Hanketiedot

Hankenumero
113079

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jari Laine
jari.laine@palkkataito.fi

Toteutusaika
1.6.2013 - 1.6.2015

Työsuojelurahaston päätös
19.6.2013
95 000 euroa

Kokonaiskustannukset
191 501 euroa

Tulokset valmistuneet
1.6.2015

Tiivistelmä

Hankkeen päätarkoitus on kehittää muusikoille kuulonsuojaintenvalintaprosessi, jonka avulla suojainten valinta voidaan tehdä oikein ja joka samalla parantaisi suojainten käyttöastetta, joka muusikoilla on alhainen. Tähän on useita syitä, joista tärkeimpiä on suojainten vaikutus työssä suoriutumiseen. Tehostamalla suojainten valintaa ja teknistä torjuntaa muusikoiden kuulonhuoltoa voidaan parantaa.

Hankkeessa tutkitaan erilaisten muusikoille sopivien suojainten soveltuvuutta erilaisiin muusikon työtilanteisiin. Tutkimus koostuu käyttökokeilusta, kyselytutkimuksesta, äänitasomittauksista ja QuickSIN – testausmenetelmästä ja siinä kartoitetaan muusikkojen kuulonsuojainten käyttöä. Hankkeen tuloksista tiedotetaan yhteistyökumppaneiden nettisivuilla, ammattilehdissä, jäsentiedotteena ja liittopäivillä.

Tutkimus valmistuu 2015. Sen tuloksista hyötyvät kaikki ammattimuusikot jotka altistuvat kuulolle haitallisille tasoille työssään eli suurin osa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jari Laine

Tiedote

Muusikot tarvitsevat kunnolliset kuulonsuojaimet

1.6.2015

Muusikoille hyvin sopivaa kuulonsuojainta ei vieläkään ole. Työpaikkojen ja työterveyshuollon pitäisikin kiinnittää asiaan huomiota ja ohjata muusikoita kuulonsuojainten käytössä.

Työterveyslaitoksen tutkimushankkeessa todetaan, että sekä työpaikat, työterveyshuolto että kuulonsuojainten valmistajat voisivat kehittää muusikoiden kuulon suojaamista. Hankkeen aikana luotiin malliratkaisuja, joista on hyötyä kaikille osapuolille.

Konkreettisin kehittämiskohde on kuitenkin se, että jo olemassa olevia malliratkaisuja käytetään hyväksi sekä työpaikoilla että työterveyshuollossa. Niiden avulla voidaan ohjata muusikoiden suojainten käyttöä.

Työterveyslaitoksen tutkimuksen mukaan kuulonsuojainten valinta on ensisijaisen tärkeää. Muusikolle tulee hankkia työhön sopivat suojaimet, ja niiden käyttöastetta voidaan nostaa tiedottamisella ja henkilökohtaisella tuella ja ohjauksella käyttöönoton aikana.

Meluntorjuntaohjelmia pitäisi tehdä nykyistä huolellisemmin. Ohjelma ei saa olla pelkkä muodollisuus vaan vakavasti otettava, työterveyteen vaikuttava asia.

Kuulonsuojaimen käyttöönotto vaatii ohjausta

 Jos muusikolla on kuulonalenema, suojain pitää valita huolellisesti. Valinnassa voidaan käyttää apuna QuickSIN™-testiä. Henkilökohtainen ohjaus ja valvonta ovat erittäin tärkeää. Esimerkiksi elektroninen tulppa, joka oli tutkimuksessa mukana, ei sovi kaikille.

Suojaimen käyttöä ohjaavan tulee ymmärtää suojaimen toiminta ja varmistaa, että suojainta käytetään oikein, se asennetaan oikein ja että sitä ei käytetä altistuksessa, johon se ei sovellu. Ohjauksessa tulee olla valmiutta myös keskeyttää käyttöönotto, jos muusikolle ilmaantuu kuulo-oireita tai ne pahenevat.

Jos muusikoiden kokonaisaltistusta saadaan laskettua työpaikkojen jatkuvalla kehittämisellä ja tuloksia hyödynnettyä suojainten käytössä, muusikoiden kuulo-oireet tulevat vähentymään.  

Tutkimukseen osallistui muusikoita ja musiikin opiskelijoita. Kuulonsuojaimina testissä käytettiin lähinnä muusikoille parhaiten soveltuvia vaihtoehtoja. Tutkimus koostui käyttökokeiluista, kyselytutkimuksesta, QuickSIN™-mittauksesta ja äänitasomittauksista suojaimen alla.

QuickSIN™ testi voisi soveltua joissakin tapauksissa myös muusikoiden kuulonsuojainten valintaan. Testin käyttöä kuitenkin rajoittaa sen englanninkielisyys.

Työsuojelurahasto on tukenut Työterveyslaitoksen tutkimushanketta. Hankkeessa on toiminut vastuututkijana Heli Koskinen.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Heli Koskinen, Esko Toppila ja Anna Ruhala. Avaa

. 2016. Työterveyslaitos.