Muutos parempaan työhyvinvointiin – Restoratiivisen työyhteisösovitteluprosessin arviointi ja muutoskokemukset.

Hanketiedot

Hankenumero
180143

Hakija
Tuula Kaitsaari

Toteuttaja
Tuula Kaitsaari

Lisätietoja
Tuula Kaitsaari
tuanka@utu.fi

Toteutusaika
1.7.2019 - 1.8.2021

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tiivistelmä

Tutkimus lisää tietoa työyhteisösovittelun mahdollisuudesta työyhteisökonfliktien ratkaisemiseksi. Tutkimusta ohjaa ohjelma-, muutos- ja työhyvinvointiteoreettinen arviointi. Tutkimus kohdistuu kolmen yliopiston työyhteisösovittelutapauksiin. Aineistona ovat sovitteludokumentit, sovitteluun osallistuneiden kyselyt ja täydentävät teemahaastattelut sekä sovittelijoiden fokusryhmähaastattelut. Tutkimusmenetelminä ovat kuvailevat ja selittävät analyysit sekä laadullisten aineistojen sisällönanalyysit. Tulosten perusteella sovitteluprosessi ja sovittelijoiden toiminta edistävät konfliktinratkaisua ja sovittelussa onnistumista. Lopullinen konfliktinratkaisu saattaa kuitenkin estyä, mikäli sovittelussa ei päästä sopimaan kaikista asioista ja sovittelun jälkeiseen muutostyöhön ei panosteta riittävästi. Lopullisen muutoksen saavuttaminen edellyttää riittävää viestintää, sitoutumista, muutosvastuuta ja -tukea, jotta sovittelussa sovitut asiat lopulta implementoituvat työyhteisön tavaksi toimia. Tutkimus antaa uutta tietoa työyhteisösovittelun muutos- ja työhyvinvointivaikutuksista. Yksi tutkimuksen keskeisimmistä johtopäätöksistä on, että sovitteluprosessi on osa laajempaa muutosprosessia. Tämä tulisi ottaa huomioon työyhteisökonfliktien ratkaisemisessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuula Kaitsaari