Muutosagentit Jorvin synnytys- ja lapsivuodeosastojen toiminnan kehittämisessä

Hanketiedot

Hankenumero
190140

Hakija
Helsingin ja Uudenmaan Sairaanhoitopiirin kuntayhtymä

Toteuttaja
Valmennustrio Oy

Lisätietoja
Ari Pekurinen
ari.pekurinen@hus.fi

Toteutusaika
1.3.2019 - 1.2.2020

Työsuojelurahaston päätös
8.3.2019
21 543 euroa

Kokonaiskustannukset
43 086 euroa

Tulokset valmistuneet
12.4.2022

Tiivistelmä

HUS Naistentautien ja synnytysten tulosyksikön Jorvin sairaalan synnytys- ja lapsivuodeosastolla hoidetaan sekä terveydenhuollon että yhteiskunnallisesta näkökulmasta keskeistä ja merkittävää palvelutoimintaa. Koska terveydenhuollon haasteellisen kentän toiminnalliset ja organisatoriset muutokset ovat erittäin nopeita, tulosyksikkö lähti mukaan useamman organisaation yhteishankkeeseen ”Muutosagenttitoiminnan avulla saadaan muutos onnistumaan.”

Tämän hankkeen tarkoituksena on tukea osastoja nopeassa muutoksessa. Tavoitteena on osallistaa henkilöstöä muutoksen suunnitteluun, toteutukseen, ja toimivuuden varmistamiseen eli luoda organisaatioon muutosagenttimalli, jonka avulla toteutetaan ja varmistetaan jatkuva kehittyminen ja muutosten onnistunut läpivieminen. Tarkoituksena on opastaa ja ohjata muutosagentit itsenäisesti käyttämään työkaluja ja menetelmiä, jotka vähentävät muutosvastarintaa omissa tiimeissä sekä nopeuttavat muutoksen läpimenoaikaa sekä vähentävät muutosten aiheuttamia mahdollsia negatiivisa vaikutuksia.

Haluamme myös luoda hankkeeseen osallistuvien organisaatioden välille verkostoimintaa ja sparauspareja hyvien käytäntöjen jakamiseen muutoksissa. Tulosyksiköstä hankkeessa on mukana hallinnon henkilökuntaa, johtoa, esimiehiä ja tulevat muutosagentit kahdelta osastolta. Hankkeen tavoitteena on laajentaa toimintamalli jatkossa muihin palvelukeskuksen yksiköihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Ari Pekurinen

Tiedote

Synnytetään yhdessä uutta - HUS Jorvin synnytyssairaalan muutosagenttihanke

12.4.2022

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena oli tukea HUS synnytysten ja naistentautien yksikköä osallistavan ja itseohjautuvan toiminnan rakentamisessa. Hankkeeseen osallistui henkilöstöä, esimiehiä ja ylintä johtoa. Hankkeen aikana perustettiin muutosagenttitoiminta, osallistettiin henkilöstöä muutoksen suunnitteluun ja toteutukseen. Työntekijöiden kokemus mm. kehityskeskusteluista, esimiehien kyvystä palautteen vastaanottamiseen, henkilöstöresursseista, ja tiedottamisesta kasvoi henkilöstökyselyssä yli +10%.

Lähtökohdat

HUS Jorvin synnytyssairaalassa hoidetaan terveydenhuollon ja yhteiskunnallisesta näkökulmasta keskeistä palvelutoimintaa. Tavoite on koko henkilöstön osallistaminen kehittämään toimintaa, löytämään innovatiivisia ennakkoluulottomia ratkaisuja. Ulkopuolisena asiantuntijana toimi Valmennustrio Oy. Hankkeessa sovellettuja tutkimuksia olivat mm. diplomi-insinööri Marko Kestin väitöstutkimus, joka käsittelee organisaatioiden tuottavuuden ja kilpailukyvyn parantamista henkilöstön hiljaisella tiedolla.

Kohderyhmät

Hankkeessa oli mukana henkilökuntaa, esimiehiä ja johtoa HUS synnytysten ja naistentautien yksikön Jorvin synnytyssairaalasta. Muutosagenttiryhmä koostui työntekijöistä valitusta ryhmästä, henkilöstö oli laajasti edustettuna pilottitiimeissä ja esimiesryhmässä oli mukana organisaation kaikki esimiehet. Ohjausryhmässä oli mukana ylimmän johdon ja henkilöstöhallinnon edustus sekä ulkopuoliset asiantuntijat.

Menetelmät

Työssä oppimista ja jatkuvaa kehittämistä voi edistää toimintaa reflektoimalla. Parhaimmillaan reflektiosta tuli kiinteä osa toimintaa ja työntekijät pystyvät hyödyntämään omia kokemuksiaan toiminnan parantamiseksi. Dialogisen vuorovaikutuksen kehittymisen myötä työntekijät kykenevät avaamaan uusia näkökulmia sen sijaan, että he toistaisivat vanhoja uskomuksien kautta tulevia toimintamalleja. Ratkaisukeskeisyyden lisääntymisen myötä ketterä kehitys kasvoi.

Vaikuttavuus

Tavoitteina oli osallistamisen ohella henkilöstötyytyväisyyden kasvu ja johtamisen kehittyminen, joka nousi mm. tiedonkulussa ja esimiesten kanssa tehtävässä toiminnassa yli +10%. Esimiehille ja muutosagenteille suunnattujen työpajojen kautta käynnistettiin toimivampi ja tiiviimpi säännöllinen yhteistyö, mikä kasvatti itseohjautuvuutta. Kyky dialogiin ja ongelmanratkaisuun kasvoi. Muutosagenttien kehittämistoiminta käynnistyi ja yhteistyö esimiesten kanssa on säännöllistä ja jatkuvaa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen aikana luotiin muutosagenttimalli tukemaan yksikön kehittymistä. Työntekijöiden vastuuta ja vaikutusmahdollisuuksia työhön ja sen kehittämiseen on vahvistettu. Henkilöstön, esimiesten ja ylimmän johdon yhteyttä on tiivistetty ja luotu pohja viedä kehitystoimintaa eteenpäin. Yksikkö on ottanut ennakkoluulottoman askeleen oman työyhteisönsä toiminnan kehittämiseen, yhteistyön tiivistämiseen ja tätä kautta työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Aineisto

Muutosagenttihanke. Loppuraportti Avaa