Muutosagentit mukaan uudistamaan hyvinvointipalveluita

Hanketiedot

Hankenumero
180205

Hakija
Kauhajoen kaupunki

Toteuttaja
Valmennustrio Oy

Lisätietoja
Eija Liikamaa
eija.liikamaa@kauhajoki.fi

Toteutusaika
7.1.2019 - 1.2.2020

Työsuojelurahaston päätös
20.12.2018
11 002 euroa

Kokonaiskustannukset
22 004 euroa

Tulokset valmistuneet
16.4.2020

Tiivistelmä

Vetovoimainen Kauhajoen kaupunki järjestää ja kehittää alueellaan peruspalveluita sekä luo edellytyksiä asua, tehdä työtä, yrittää ja harrastaa. Koska vuoden 2019 aikana tehdään isoja hankilöstöön vaikuttavia muutoksia, Kauhajoki lähti mukaan useamman organisaation yhteishankkeeseen ”Muutosagenttitoiminnan avulla saadaan muutos onnistumaan”. Tämän hankkeen tarkoituksena on tukea Kauhajokea suuressa muutoksessa. Tavoitteena on osallistaa henkilöstöä muutoksen suunnitteluun, toteutukseen ja toimivuuden varmistamiseen eli luoda organisaatioon muutosagenttimalli, jonka avulla toteutetaan ja varmistetaan jatkuva kehittyminen ja muutosten onnistunut läpivieminen. Tarkoituksena on opastaa ja ohjata muutosagentit itsenäisesti käyttämään työkaluja ja menetelmiä, jotka vähentävät muutosvastarintaa omissa tiimeissä sekä nopeuttavat muutoksen läpimenoaikaa sekä vähentävät muutosten aiheuttamia mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Haluamme myös luoda hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden välille verkostotoimintaa ja sparrauspareja hyvien käytäntöjen jakamiseen muutoksissa. Kauhajoelta hankkeessa on mukana uudistettu hyvinvointipalvelut sekä hallinnon henkilökuntaa, esimiehiä ja tulevat muutosagentit näistä yksiköistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eija Liikamaa

Tiedote

Onnistunut organisaatiomuutos syntyy hyvästä työyhteisöstä

16.4.2020

Tiivistelmä

Kauhajoen kaupungille luotiin muutosagenttitoimintamalli tukemaan henkilöstöä työssä tapahtuvien muutosten aikana. Hankkeen avulla tuettiin kaupungin uuden toimialan, hyvinvointipalveluiden, perustamista. Hankkeeseen osallistuivat hyvinvointipalveluiden henkilöstö ja hyvinvointijohtaja sekä kaupungin hallinnosta kaupunginjohtaja, henkilöstösihteeri ja hallintojohtaja. Hankkeen avulla saatiin luotiin uusia toimintatapoja, jotka mm. lisäsivät henkilöstön työhyvinvointia 16 %.

Lähtökohdat

Vuoden 2019 alussa perustetussa Hyvinvointipalveluiden organisaatiossa hyvinvointijohtaja vastaa organisaation johtamisesta ja hallinnon rakennetta on kevennetty vähentämällä väliesimiestasoa. Muutos luokiteltiin suureksi ja sen läpiviemiseen tarvittiin selkeä prosessi ja muutosohjaus. Kauha-joen kaupunki valitsi Valmennustrion muutostukikumppaniksi. Muutosta tukemaan luotiin Muutosagenttimalli, joka on havaittu hyväksi ja henkilöstöä tukevaksi ja kannustavaksi toimintatavaksi.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistuivat uuden hyvinvointipalveluiden koko henkilöstö, hyvinvointijohtaja, hallintojohtaja ja kaupunginjohtaja sekä henkilöstösihteeri.

Menetelmät

Hyvinvointipalveluille luotiin muutosta tukemaan Muutosagenttimalli. Muutosagentit ovat tiimien vetäjiä, jotka toimivat henkilöstön tukena ja kannustajina muutosten jalkauttamisessa ja niiden onnistumisessa. Muutosagentit oppivat käyttämään itsenäisesti työkaluja ja menetelmiä, jotka vähentävät muutosvastarintaa omissa tiimeissä. Muutosagenttia voidaan kutsua ns. moderniksi luottamushenkilöksi tiimissä/yksikössä.

Vaikuttavuus

Hankkeen avulla saatiin perustettua uusi Hyvinvointipalveluiden toimiala aiheuttamatta haittaa toiminnalle, henkilöstölle ja asiakkaille sekä luotua kehittämisen ja muutoksien tueksi muutosagenttimalli. Muutosagenttimallin avulla saatiin parannettua työhyvinvointia, vähennettyä sairauspoissaoloja ja henkilöstökustannuksia. Eniten kehittyivät johtaminen 46 %, vastuut ja työnkuvat 42 %, positiivinen vuorovaikutus 36 % ja avoin tiedonkulku 20 %.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hanke tuotti Kauhajoen kaupungille uuden mallin muutoksien tukemiselle ja toiminnan kehittämiselle. Malli aiotaan levittää myös muihin Kauhajoen kaupungin organisaatioihin. Muutosagenttimallin avulla myös muut organisaatiot saavat toimivan muutostukityökalun muutoksien toteuttamiseen ja yhteistyöverkoston hyvien käytäntöjen jakamiselle.

Aineisto

Hiomo-hanke, julkinen loppuraportti Avaa