Muutosagenttien avulla kohti itseohjautuvaa toimintakulttuuria

Hanketiedot

Hankenumero
180203

Hakija
Bittium Wireless Oy

Toteuttaja
Valmennustrio Oy

Lisätietoja
Petri Lämsä
petri.lamsa@bittium.com

Toteutusaika
2.1.2019 - 1.2.2020

Työsuojelurahaston päätös
20.12.2018
20 040 euroa

Kokonaiskustannukset
40 080 euroa

Tulokset valmistuneet
21.4.2020

Tiivistelmä

Bittium on erikoistunut luotettavien ja turvallisten viestintä- ja liitettävyysratkaisujen kehittämiseen käyttäen uusimpia teknologioita. Asiakkailleen Bittium tarjoaa innovatiivisia tuotteita ja palveluita, tuotealustoihinsa perustuvia ratkaisuja ja tuotekehityspalveluita sekä korkealaatuisia tietoturvaratkaisuja mobiililaitteisiin ja kannettaviin tietokoneisiin.

Bittium osallistuu useamman organisaation yhteishankkeeseen ”Muutosagenttitoiminnan avulla saadaan muutos onnistumaan”. Hankkeen avulla Bittium saa tukea organisaatiouudistukseen, jossa henkilöstön näkökulmasta katsottuna pyritään ketterämpään ja itseohjautuvaan toimintaan sekä uudelleen organisoitumiseen. Hankkeeseen osallistumisen tavoitteena on jalkauttaa ja onnistuttaa muutos hankkeessa nimettyjen muutosagenttien avulla, sekä tukea ja ohjata esimiestyötä kohti valmentavaa johtamistapaa. Muutosagentit valitaan henkilöstöstä, minkä jälkeen he määrittelevät oman roolinsa sekä vastuunsa ja tavat toimia muutosagentteina ja positiivisina sanansaattajina muutoksessa. Bittiumin muutosagentit osallistuvat hankkeessa järjestettäviin muiden osallistuvien organisaatioiden kanssa yhteisiin verkostotapaamisiin, joissa he pääsevät vaihtamaan ajatuksia ja hyviä käytäntöjä muutosagentin toiminnasta ja sen hyödyistä. Hankkeessa tuotettujen menetelmien ja toimintatapojen avulla henkilöstön osallistuminen, itseohjautuvuus sekä työhyvinvointi paranevat ja muutos saadaan vietyä onnistuneesti tavoitteisiin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Petri Lämsä

Tiedote

Kehittämishankkeen avulla saatiin muutosagentit osaksi Bittiumin toimintaa

21.4.2020

Tiivistelmä

Bittiumin organisaatioon luotiin muutosagenttitoiminnalle malli, sovittiin tavoitteet ja tehtävät muutosagenteille sekä rakennettiin toimintaa ohjaava vuosikello. Hankkeen aikana luotiin malleja ja edellytyksiä itseohjautuvuudelle, joka lisää entisestään toiminnan ketteryyttä ja selkeyttää työn tekemistä eri tehtävissä ja projekteissa. Hankkeen aikana uusien työntekijöiden perehdytysprosessi automatisoitiin, mikä helpottaa esimiesten työtä sekä auttaa uusia henkilöitä pääsemään nopeasti mukaan.

Lähtökohdat

Bittiumin organisaatiossa oli käynnistymässä muutos, jossa tuotettavien palveluiden henkilöstö jakautuu eri Kiltoihin ja tämän johdosta myös johtaminen ja esimiestoiminta oli muutoksessa.Tavoitteen mukaisesti osallistettiin henkilöstöä ideoimaan, miten muutoksen onnistuminen varmistetaan ja tämän avuksi luotiin muutosagenttimalli. Asiantuntijana Valmennustrion Jaana Turunen ja Juha Kojonen. Tutkimuksina sovellettiin mm. Marko Kestin väitöstutkimusta The Tacit Signal Method, Lapin yliopisto.

Kohderyhmät

Hanketta johti ohjausryhmä, joka koostui esimiehistä ja yrityksen johtajista. Lisäksi hankkeessa oli kolme pilottiryhmää, jotka oli muodostettu uusista työntekijöistä (Välke, 18 henkilöä), esimiehistä ja projektimanagereista (Tuike, 24 henkilöä) ja kiltaryhmästä (Pilke, 31 henkilöä). Näiden lisäksi hankkeessa toimivat muutosagentit (26), jotka oli valittu tehtävään eri organisaatioiden yksiköistä.

Menetelmät

Bittiumiin luotiin muutoksia ja toiminnan jatkuvaa kehittämistä tukemaan muutosagenttimalli. Muutosagentit voivat toimia henkilöstön edustajina muutosten jalkauttamisessa ja niiden onnistumisessa. Muutosagentit opiskelivat itsenäisesti käyttämään työkaluja ja menetelmiä, jotka vähentävät muutoksiin kohdistuvaa muutosvastarintaa omissa työyksiköissä, mutta myös laajemmin koko organisaatiossa. Muutosagentit kehittivät perehdytysprosessia ja loivat siihen automaatiota.

Vaikuttavuus

Henkilöstön mielipiteiden mukaan vaikuttavuutta on ollut eniten työhyvinvointiin ja työn tehokkuuteen. Esimiestoiminnassa on kehittynyt mm. ongelmien kohtaaminen ja ratkaisujen etsiminen, omaehtoiseen kehittämiseen kannustaminen sekä yhteistyö oman projektitiimin kanssa. Lisäksi koettiin, että yhdessä asioiden ideoiminen ja kehittäminen on lisännyt yhteistyötä ja henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia toiminnan kehittämiseen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Hankkeen avulla on luotu muutoksien toteuttamiseen erilaisia malleja ja työkaluja, joita voidaan hyödyntää suomalaisessa työelämässä. Bittiumin muutosagenttimalli on toimiva malli tukemaan muutoksia organisaatioissa. Mallin avulla on tarkoitus vähentää muutosvastarintaa ja muutoksista aiheutuvia negatiivia vaikutuksia (kuten sairaspoissaolot ja negatiivinen vaihtuvuus) sekä parantaa työhyvinvointia ja johtamista.

Aineisto

Bittium. Muutosagenttien avulla kohti itseohjautuvaa toimintakulttuuria. Loppuraportti. 2020. Avaa