Muutosagenttitoiminnalla tukea muutoksissa

Hanketiedot

Hankenumero
180206

Hakija
Askolan kunta

Toteuttaja
Valmennustrio Oy

Lisätietoja
Tuija Saloranta
tuija.saloranta@askola.fi

Toteutusaika
2.1.2019 - 19.12.2019

Työsuojelurahaston päätös
20.12.2018
11 455 euroa

Kokonaiskustannukset
22 910 euroa

Tulokset valmistuneet
20.2.2020

Tiivistelmä

Koska vuoden 2018 aikana on tapahtunut isoja hankilöstöön vaikuttavia muutoksia ja ne jatkuvat 2019 aikana, Askolan kunta päätti lähteä mukaan useamman organisaation yhteishankkeeseen ”Muutosagenttitoiminnan avulla saadaan muutos onnistumaan”. Tavoitteena on osallistaa henkilöstöä muutoksen suunnitteluun, toteutukseen ja toimivuuden varmistamiseen. Tueksi tälle luodaan organisaatioon muutosagenttimalli, jonka avulla toteutetaan ja varmistetaan jatkuva kehittyminen ja muutosten onnistunut läpivieminen. Tarkoituksena on opastaa ja ohjata muutosagentit itsenäisesti käyttämään työkaluja ja menetelmiä, jotka vähentävät muutosvastarintaa omissa tiimeissä sekä nopeuttavat muutoksen läpimenoaikaa sekä vähentävät muutosten aiheuttamia mahdollisia negatiivisia vaikutuksia. Haluamme myös luoda hankkeeseen osallistuvien organisaatioiden välille verkostotoimintaa ja sparrauspareja hyvien käytäntöjen jakamiseen muutoksissa. Askolan kunnasta hankkeessa on mukana hallinnon henkilökuntaa, esimiehiä ja tulevat muutosagentit sosiaali-, terveys-, varhaiskasvatus- sekä rakennusvalvonta ja ympäristö -työryhmistä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tuija Saloranta

Tiedote

Muutosagenttihanke

20.2.2020

Tiivistelmä

Askolan kunnan 11 kk kestäneessä muutosagentti hankkeessa henkilöstö osallistettiin toiminnan kehittämiseen, toimenpiteiden ideointiin ja niiden toteuttamiseen. Esimiehiä tuettiin kehittymään transformatiivisessa johtamisessa ja esimiestyön haasteissa. Tulokset olivat hyviä kaikilla hankkeeseen osallistuvilla tahoilla.

Lähtökohdat

Kunnassa on jo toteutunut ja tulossa muutoksia esimiesten vastuissa ja tiimien organisoinnissa. Suunnitelman mukainen yhtiöittäminen tulee myös vaikuttamaan koko kuntaorganisaation toimintaan ja ennakoiva varautuminen muutoksiin oli tärkeää toiminnan ja työhyvinvoinnin näkökulmasta. Tavoitteena oli ensisijaisesti itseohjautuvuuden ja transformatiivisen johtajuuden lisääminen, sekä onnistuneiden muutoksien läpiviemisen tukeminen. Asiantuntijana toimi Merja Takamäki Valmennustrio Oy:stä

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui Askolan kunnan sosiaali ja terveyspuolen, varhaiskasvatusksen, rakennusvalvonta ja ympäristö osaston, sekä siivouspalvelujen ja ruokahuollon henkiöstöä, esimiehiä ja johtoa.

Menetelmät

Hankkeen aikana luotiin selkeä malli organisaation jatkuvaan kehittämiseen, jossa henkilöstö osallistetaan kehittämistyöhön. Muutosagenteista saatiin organisaation sisäisiä asiantuntijoita muutosten toteuttamisessa myös hankkeen jälkeen, koska heidät perehdytettiin onnistuneen muutosten toteuttamisen periaatteisiin. Myös organisaation johtoa tuettiin ymmärtämään systemaattisen henkilöstölähtöisen kehittämismallin tärkeys.

Vaikuttavuus

Pilottitiimillä henkilöstötyytyväisyys nousi 39% ja muilla hankkeeseen osallistuneilla yksiköillä keskimäärin 9%. Tiimien itseohjautuvuus kasvoi muutosagenttimallin ja esimiesten transformatiivisen johtajuuden kehittymisen kautta. Henkilöstössä kehittyi mm. avoin vuorovaikutus, dialogia ja ongelmanratkaisukyvyt. Muutosagenti ovat aktiivisia ja sitoutuneita ja kykenevät luomaan uudenlaista toimintakulttuuria opituilla taidoilla.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Askolan kunnassa toteutettu muutosagenttimalli ja kehittämistoimenpiteet ovat hyödynnettävissä myös muualla kunnan organisaatiossa. Hankkeen aikana saaduista hyvistä käytännöistä julkaistiin blogeja vuoden 2019 aikana valmennustrio.fi -verkkosivustolla. Valmennustrion asiantuntijat ovat lisäksi järjestäneet yhdessä Kuntekon kanssa webinaareja, joihin osallistui hyvin kuntapuolen edustajia. Uutuusarvona hankkeessa oli myös useamman toimijan yhteiset seminaaripäivät.

Aineisto

Loppuraportti –Askolan muutosagenttihanke.23.12.2019 Avaa