Muutosohjelmien hallinta organisaatiokontrollina, identiteetin hallintana ja valtarakenteina -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113199

Hakija
Mikko Lehtonen

Toteuttaja
Mikko Lehtonen

Lisätietoja
Mikko Lehtonen
mikko.h.lehtonen@aalto.fi

Toteutusaika
1.1.2014 - 31.12.2014

Työsuojelurahaston päätös
31.5.2013
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2014

Tiivistelmä

Tarkastelen väitöstutkimuksessani laajoja organisaatioiden muutosohjelmia, jotka koostuvat useista muutosprojekteista. Tutkin erityisesti projektipäälliköiden kontrollointia. Tutkimuskysymyksenä on: Miten projektipäälliköitä kontrolloidaan organisaatioiden muutosohjelmissa? Tarkastelen tätä kolmesta näkökulmasta.

1) Organisaatiokontrolli: Mitkä hallinnon toimintatavat ja työkalut muodostavat projektipäälliköihin kohdistuvan organisaatiokontrollin?
2) Identiteetin hallinta: Miten projektipäälliköiden identiteettiä hallitaan ja miten se sidotaan muutosohjelman tavoitteisiin ja hallintaan?
3) Muutosohjelmien valtarakenteet: Mitkä ovat vallan luonteet, perustat ja jakaantuminen muutosohjelmissa?

Näkökulmat täydentävät toisiaan. Ensimmäinen tarkastelee organisaatiokontrollin näkyviä mekanismeja kontrolloijien näkökulmasta. Toinen tarkastelee lisäksi kontrollin piileviä mekanismeja ja epäsuoraa kontrollia projektipäälliköiden näkökulmasta. Kolmas laajentaa edellisten analyysejä rakenteelliselle tasolle. Kokonaisuutena tutkimus kuvaa muutosohjelmat poliittisina rakenteina ja diskursiivisina menetelminä yksilöiden kontrollointiin. Tutkimus tuottaa uutta tietoa muutosten toteuttajien kontrolloinnista ja selventää projektinhallinnan käytäntöjen ja rakenteiden merkitystä siinä. Tutkimus kyseenalaistaa muutoksissa usein esitetyn ‘välttämättömyyden’ ja ‘väistämättömyyden’, ja nostaa esille toimijuuden merkityksellisyyden muutosohjelmien toteutuksessa, hallinnossa ja kontrolloinnissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Lehtonen

Tiedote

Projektipäälliköiden kontrollin jäljillä

31.12.2014

Projektipäällikkö Mikko Lehtonen Aalto-yliopistosta tutkii kontrolli-ilmiötä organisaatioiden laajoissa muutosohjelmissa. Hän kysyy muun muassa, miten hallinto kontrolloi projektipäälliköitä ja miten projektipäälliköiden identiteettiä hallitaan. Tuotantotalouden laitokselle väitöskirjaa tekevä Lehtonen on käsitteellistänyt kontrolli-ilmiötä.
 
Väitöskirjahanke kehittyi Työsuojelurahaston apurahakaudella esseekokoelmasta monografiaksi, mikä lupaa tutkimuskohteen selvästi parempaa ymmärtämistä. Stipendi mahdollisti keskittymisen kirjallisuuteen, käsitteelliseen ajatteluun ja käsikirjoituksen työstämiseen.

Lehtonen paneutuu tutkimaansa ilmiöön tieteenfilosofisen kriittisen realismin ja realistisen yhteiskuntateorian avulla. Kun hän lisäksi perehtyi organisaatiokontrollin, -teorian ja -muutosten peruskirjallisuuteen, syntyi käsitteellinen jäsennys kohteesta.

Samalla työ jäsentyi yhdeksi näkökulmaksi. Se sisältää käsitteet rakenteellisen, kulttuurisen ja subjektin hallintaan perustuvan kontrollin tarkasteluun.

Käsitteitä terävöittämässä

Mikko Lehtonen arvioi, että organisaatiokontrollikirjallisuus kärsii käsitteellisestä hajaannuksesta. Hän päättelee syyksi sen, että aiemmissa tutkimuksissa on nojattu käsitteellisesti suppeaan kirjallisuuteen. Lehtonen uskoo edenneensä pidemmälle.

Lisäksi aiemmat tutkimukset ovat Lehtosen mukaan olleet niin aineistolähtöisiä, että tutkimuksen tieteenfilosofinen perusta on ohitettu. Niinpä ilmiö on käsitteellistetty puutteellisesti, mikä on johtanut siihen, että esitetyt tulokset ovat riippuneet tarkastellusta kontekstista.

Kun Lehtonen paneutuu kontrolli-ilmiöön tieteellisen realismin keinoin, hän arvelee tavoittavansa ilmiön avainkäsitteet aiempaa luotettavammin. Tämä parantaa ainakin käsitteellistettyjen tulosten vertailtavuutta.

Lehtonen kaavailee jättävänsä käsikirjoituksen tarkastettavaksi joulukuussa 2015. Tällöin väitöstilaisuus olisi keväällä 2016.

Toimittaja
Hannu Kaskinen