MUUVI – Muutostoimijuutta määrittävät viitekehykset julkisissa ja yksityisissä palveluorganisaatioissa

Hanketiedot

Hankenumero
115374

Hakija
Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden laitos

Toteuttaja
Aalto-yliopisto Perustieteiden korkeakoulu Tuotantotalouden laitos

Lisätietoja
Eila Järvenpää
eila.jarvenpaa@aalto.fi

Toteutusaika
1.3.2016 - 28.2.2017

Työsuojelurahaston päätös
3.12.2015
63 000 euroa

Kokonaiskustannukset
90 336 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään, miten ja millaiset mikro- ja makrotason viitekehykset vaikuttavat tavallisten työntekijöiden muutostoimijuuteen erilaisissa yksityisissä ja julkisissa palveluorganisaatioissa. Muutostoimijuudella viitataan työntekijöiden muutosorientaation ja vaikutusmahdollisuuksien synnyttämään potentiaaliin kehittää omaa organisaatiotaan. Vaikka työntekijälähtöisyys on kasvava trendi, muutostoimijuuden syntyminen ja toteutuminen käytännössä voi olla ristiriidassa vakiintuneiden, ajattelua ja toimintaa ohjaavien viitekehysten kanssa. Etenkin julkisen sektorin organisaatiot nähdään usein yrityksiä jähmeämpiä, mutta onko todella näin ja miksi? Vertaileva empiirinen tutkimus puuttuu.

Tutkimuksessa hyödynnetään ja kehitetään kriittisen realismin selitysmalleja tutkimustehtävän ratkaisemiseksi (mm. Archer, 1995). Siinä vertaillaan käsityksiä toimijuudesta yhteiskunnallisissa diskursseissa ja kymmenessä yksityisessä ja julkisessa palveluorganisaatiossa. Organisaatiotasolla tarkastellaan muutostoimijuuden muotoja, niihin vaikuttavia viitekehyksiä ja viitekehysten muutosta. Tulokset julkaistaan tieteellisinä artikkeleina ja käytännön toimijoille suunnattuna verkkosivustona. Tutkimuksen toteuttaa Aalto-yliopiston Tuotantotalouden laitoksen tutkimustiimi yhteistyössä kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Tulosten hyödyntämiskumppanin, Suomen Kuntaliiton, avulla tuotokset palvelevat uudistusten edessä olevaa kuntasektoria. Tulokset ovat hyödynnettävissä keväällä 2017.

Hankkeen vastuuhenkilö

Eila Järvenpää

Tiedote

Ajattelumallit muokkaavat työntekijöiden muutostoimijuutta

28.2.2017

MUUVI-tutkimushanke osoitti ajattelumallien muokkaavan työntekijöiden muutostoimijuutta ja organisaatioiden kehittämiskäytäntöjä. Hankkeessa kehitettiin menetelmiä, joiden avulla työntekijät ja työyhteisöt voivat tunnistaa ja muuttaa omia ajattelumallejaan.

Työsuojelurahaston rahoittamassa tutkimushankkeessa tarkasteltiin miten ja millaiset ajattelumallit ohjaavat työntekijöiden muutostoimijuutta erilaisissa yksityisissä ja julkisissa palveluorganisaatioissa. Muutostoimijuudella tarkoitetaan työntekijän kykyä kehittää ja uudistaa sekä työtään että organisaatiotaan.

Hankkeessa tuotetun tiedon avulla erilaiset organisaatiot voivat arvioida millaiset kehittämiskäytännöt sopivat omaan työyhteisöön ja kuinka vallitsevia ajattelumalleja voidaan muuttaa työntekijälähtöisen kehittämisen tukemiseksi.

Vuoden pituinen MUUVI-projekti toteutettiin Aalto-yliopiston perustieteiden korkeakoulun tuotantotalouden laitoksella, vastuuhenkilönään professori Eila Järvenpää. Hankkeen muut rahoittajat olivat Kuntaliitto ja Aalto-yliopisto.

Hankkeen tieteellinen tavoite oli selvittää palveluorganisaatioiden työntekijöiden muutostoimijuuden ja eri tasoisten ajattelumallien välistä dynamiikkaa. Käytännön tavoite oli tuoda työntekijälähtöisen innovaatiotoiminnan edellytykset näkyviksi vertailemalla muutostoimijuuden nykytilaa erilaisissa palveluorganisaatioissa.

Ajattelumallit välittyvät puheen kautta

Ei ole yhdentekevää, miten ja millaisin termein työntekijöistä ja kehittämistoiminnasta puhutaan, sillä ajattelumallit välittyvät puheen kautta.

Tutkimuksessa tunnistettiin tapausorganisaatioista neljä ylätason diskurssia, jotka muodostivat erilaisia ajattelumalleja muutostoimijuudesta: talous ja tulos, mallit ja hallinto, asiakaslähtöisyys, sekä työntekijöiden ammattitaito.

Tapausorganisaatioissa kutakin diskurssia voitiin käyttää korostamaan tai vähättelemään työntekijöiden muutostoimijuutta.

Keskeistä eri ajattelumallien syntymiselle oli diskurssien yhdistämistapa. Esimerkiksi organisaatioissa, joissa ”talous ja tulos” ja ”mallit ja hallinto” -diskurssi painottuivat, työntekijöiden toimijuudelle ei useinkaan annettu juuri painoarvoa ja kehittäminen keskitettiin.

Ajattelumalleja voidaan edistää ja ravistella

MUUVI-projekti osoitti organisaatiotoimijoiden voivan tietoisesti päättää, millaisia ajattelumalleja he edistävät. Työyhteisössä vallitsevien puhetapojen tunnistaminen ja muuttaminen ovat tärkeä osa ajattelumallien uudistamista.

Tutkijat kehittivät tutkimuslöydösten perusteella menetelmiä, joiden avulla ajattelumalleja voidaan tunnistaa ja muuttaa työntekijöiden ja työyhteisöjen toimesta.

Ajattelumallin ravistelussa voidaan edetä seuraavin askelin: Ensin tunnistetaan nykyiset ajattelumallit, tiedostetaan mitä eri osapuolet ajattelevat työntekijöistä ja minkä takia he ajattelevat tietyllä tavalla. Seuraavaksi muutetaan ajattelumallit muun muassa analysoimalla, kääntämällä ja kyseenalaistamalla niitä. Viimeisessä vaiheessa uusia ajattelumalleja käytetään ja juurrutetaan organisaatioon. Tämä on pitkäkestoista toimintaa ja edellyttää keskustelevaa lähestymistapaa.

Työkalut kaikkien suomalaisorganisaatioiden hyödynnettävissä

MUUVI-projekti toteutettiin laadullisena monitapaustutkimuksena. Tutkimusaineistona hyödynnettiin dataa useasta Aalto-yliopiston tutkimushankkeesta.

Hankkeessa kehitetyt työkalut ovat suomalaisten organisaatioiden hyödynnettävissä hankkeen verkkosivustolla osoitteessa muutostoimijaksi.fi.

Tulosten viestinnässä MUUVI-tutkimusprojektin viestintä- ja hyödyntäjäkumppanina toimii Suomen Kuntaliitto.

 

 

Toimittaja
Joanna Sinclair

Aineisto

Tuominen, T., Lehtonen, M. ja Järvenpää, E. (2017) Työntekijät muutostoimijoina – ajattelumalleja palveluorganisaatioissa. Tutkimusraportti Aalto-yliopiston julkaisusarjassa Kauppa+talous, 1/2017, 32 s., ISBN 978-952-60-7422-1 (painettu), 978-952-60-7421-4 (pdf). http://www.tsr.fi/documents/20181/301094/115374-loppuraportti-Tuominen+ym+2017+Ty%C3%B6ntekij%C3%A4t+muutostoimijoina+-+ajattelumalleja+palveluorganisaatioissa.pdf

Lehtonen, M., Tuominen, T. ja Järvenpää, E. (2017) Muutostoimijaksi: Ajattelumalleilla muutostoimijuuteen. Www-sivusto: http://muutostoimijaksi.fi/

Tuominen, Tiina M. and Mikko H. Lehtonen, The Emergence of Transformative Agency in Professional Work. Organization Studies. Prepublished September 23, 2017. DOI: 10.1177/0170840617717093 http://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/0170840617717093