Myötätunnon esteiden purkaminen organisaatioissa

IPPA’s 8th World Congress on Positive Psychology, taking place in Vancouver, Canada from 20 to 23 July, 2023.

Hanketiedot

Hankenumero
230070

Hakija
Miia Paakkanen

Toteuttaja
Miia Paakkanen

Lisätietoja
Miia Paakkanen
miia.paakkanen@live.fi

Toteutusaika
19.7.2023 - 23.7.2023

Työsuojelurahaston päätös
27.1.2023
2 000 euroa

Kokonaiskustannukset
2 500 euroa

Tulokset valmistuneet
18.8.2023

Tiivistelmä

Myötätunnon esteiden tunnistaminen ja viisas purkaminen on tärkeä keino lisätä myötätuntoa työelämässä, jonka on tunnistettu tuovan lukuisia positiivisia hyötyjä niin työntekijän hyvinvoinnille kuin organisaation kannattavuudelle. Silti myötätunnon esteitä on tutkittu hyvin vähän. Tämä laadullinen tutkimus tunnistaa esteitä ja niiden välisiä vuorovaikutussuhteita viidellä ulottuvuudella: tietoisuus, käytös, kulttuuri, rakenteet ja johtaminen. Esitykseni tarjoaa mallin myötätunnon lisäämiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Miia Paakkanen

Tiedote

Myötätunnon esteiden purkaminen organisaatioissa

18.8.2023

Tiivistelmä

Myötätunto työssä on yhdistetty moniin positiivisiin tuloksiin, kuten parempaan hyvinvointiin ja sitoutuneisuuteen. Myötätunnon esteitä työssä ei kuitenkaan ole tutkittu riittävästi. Tämä empiirinen artikkeli tutkii myötätunnon esteitä 14 ryhmähaastattelun avulla (johtajia ja työntekijöitä, N=81). Tunnistamme esteitä viidellä ulottuvuudella: ajattelutapa, käyttäytyminen, kulttuuri, rakenteet ja johtajuus. Tärkeänä havaintona kävi ilmi, että esteet linkittyvät usein toisiinsa sekä ulottuvuuksien sisällä että välillä. Epäonnistuminen paitsi esteiden myös niiden välisten systeemisten yhteyksien tunnistamisessa voi muodostaa suuren esteen myötätunnon johtamiselle työssä. Keskustelemme löydöstemme teoreettisista ja käytännön anneista.

Tausta

Positiivisen psykologian maailmankonferenssi on yksi merkittävistä myötätunto-tutkimusalan tieteen luomisen ja soveltamisen kokoontumispaikoista. Tavoite oli tuoda uutta tietoa suomalaisen työelämän hyödyksi, saada palautetta tutkimuksestani sekä luoda uusia yhteistyökumppanuuksia tiedon jakamiseksi ja uuden tiedon luomiseksi kansainvälisellä yhteistyöllä.

Aineisto

Tilaisuudessa esitin laadullisen tutkimuksemme myötätunnon esteistä työelämässä. Menetelmänä oli laaja ryhmähaastatteluaineisto, joka kerättiin useasta eri organisaatiosta, jotka edustivat eri aloja. Aiempi tutkimus on keskittynyt lähes yksinomaan terveydenhuoltoalalle, jonka mittarit ja kategorisoinnit esteistä ovat usein melko rajoittuneita terveydenhuoltoalaan ja sen potilas-lääkäri-suhteeseen.

Tulokset ja johtopäätökset

Vertaisarvioitavana olevassa tutkimuksessamme tunnistamme listan työelämän myötätunnon esteistä sekä viisi organisaatiodimensiota, joista esteitä nousee. Lisäksi tunnistamme ja annamme esimerkkejä siitä, miten esteet ovat linkittyneitä ja vaikuttavat siten toisiinsa dimensioiden sisällä ja välillä. Keskustelemme johtopäätöksistämme siitä, miten systeemiäly voi auttaa ja olla tarpeen viisaassa myötätunnon esteiden purkamisessa ja siten myötätunnon lisäämisessä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Sain uusia työkaluja ja malleja suomalaisen työelämän suurten organisaatiomuutosten luomiseen hyvinvoinnin ja myötätunnon sekä sitä kautta sitoutuneisuuden ja motivaation lisäämiseksi. Lisäksi loin yhteyksiä potentiaaliselle tutkimusyhteistyölle yliopistoihin Australiaan, Saksaan ja Yhdysvaltoihin, jonka myötä edistää entisestään ymmärrystä uusista mahdollisista keinoista rakentaa hyvinvoivaa työelämää ja sitä tukevaa myötätuntoista johtamista suomalaisissa organisaatioissa.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa