Myötätunnosta voimaa vanhustyöhön!

Hanketiedot

Hankenumero
118215

Hakija
Uudenkaupungin kaupunki Kalannin palvelukeskus

Toteuttaja
Uudenkaupungin kaupunki Kalannin palvelukeskus

Lisätietoja
Tiina Rosten
tiina.rosten@uusikaupunki.fi

Toteutusaika
20.8.2018 - 31.5.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.6.2018
6 959 euroa

Kokonaiskustannukset
13 980 euroa

Tulokset valmistuneet
11.8.2020

Tiivistelmä

Hankeen tavoitteena on kehittää kahden hoivayksikön työoloja ja vähentää työn henkistä kuormittavuutta. Kehittämisprojektissa käsitellään vanhushoivan eettisiä kysymyksiä ja hyödynnetään myötätuntoajattelua hoidon ja hoitamisen vuorovaikutustilanteissa ja johtamisessa. Myötätuntoinen kohtaaminen luo aitoa välittämistä, ihmisarvon kunnioittamista ja työniloa. Asukkaiden omaisten huomioiminen hankkeessa lisää hoitajien ja omaisten välistä luottamusta ja mahdollistaa myötätunnon jakamisen myös läheisten kanssa. Hanke toteutetaan kolmessa, rinnakkain etenevässä osassa syksyn 2018 ja kevään 2019 aikana. Ensimmäisessä osassa ovat yksiköiden esimiehet, jotka saavat tapaamisissa tukea eettisen ja myötätuntoajattelun edistämiseen ja johtamiseen työpaikoilla. Toisessa osassa ovat hoitajien kehitysiltapäivät. Näissä tapaamisissa hoitajat pysähtyvät työn mielekkyyden ja kuormittavuuden äärelle, ja heitä ohjataan tutkitun tiedon ja kehittämistyötä tukevan työkirjan avulla löytämään työhönsä liittyviä voimavaroja. Kolmannessa osiossa hoitajat luovat käytännön yhteyksiä asukkaiden omaisiin ja läheisiin. Omaisten läsnäolo hoivayksikössä luo usein jännitteitä, joita sujuvalla yhteistyöllä ja keskusteluilla voidaan hälventää. Kehittämistyön ohjaus hankitaan Covis Partners Oy:ltä. Tuloksia alkaa näkyä jo hankeen alkuvaiheissa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Tiina Rosten

Tiedote

Myötätunnosta voimaa vanhustyöhön -kehittämishanke vanhustyön hoivayksiköille

11.8.2020

Tiivistelmä

Myötätunto on olennainen osa hoivatyötä, ja hankkeen myötä aiheen käsittelylle saatiin työyhteisöissä aikaa ja tilaa. Omaisten saaminen mukaan työhön kasvatti hoitajilla työn merkityksellisyyden tunnetta ja lisäsi vuorovaikutusta hoitajien ja omaisten välillä. Esimies sai konkreettista tukea työyhteisön hyvinvoinnin parantamiseen ja työnilon lisäämiseen yksiköissä.

Lähtökohdat

Hankkeen käynnistymiselle taustana olivat henkilökunnan ja esimiehen väliset kehityskeskustelut syksyllä 2017 ja keväällä 2018 sekä TTL:n työhyvinvointikysely syksyllä 2017. Molemmista tuli esille kehittämistarpeita työyhteisön toimivuuteen ja toisaalta henkisen kuormituksen aiheuttamaan työuupumukseen. Työpaikkakokouksissa toivottiin työyhteisöille koulutusta työn eettisiin kysymyksiin. Keväällä 2018 esimies alkoi selvittää mahdollisia kouluttajia ja päädyimme Covis Partnersiin.

Kohderyhmät

Hankkeeseen osallistui Uudenkaupungin vanhustyön kaksi ympärivuorokautisen hoidon yksikköä, Kalannin vanhainkoti ja Kalannin Palvelukeskus.
Työntekijöitä on yhteensä 35 sekä pitkäaikaisia sijaisia neljä. Yksiköillä on yhteinen esimies ja molemmissa yksiköissä lisäksi varaesimies. Covis Partnerseilta hanketta vetivät työnohjaajat Anne Juuti ja Henna Laukka. Lisäksi hankkeeseen osallistuivat asukkaiden omaiset molemmista taloista.

Menetelmät

Menetelminä olivat työyhteisöjen ohjaus, molemmilla työyhteisöillä kehitysiltapäivänsä noin kuukauden välein. Esimiesten coaching kuukauden välein sekä omaisten ja henkilökuntien yhteiset tilaisuudet, 2 syksyllä ja 2 keväällä. Tapaamisten pohjana oli työkirja, jonka osiin työntekijät tutustuivat sovitusti ennakkoon. Hyvinvointia ja iloa työhön -työkirja jäi käyttöömme yksiköihin ja sitä voidaan jatkossakin pitää tukena keskusteluille esim. työpaikkakokouksissa.

Vaikuttavuus

Työhyvinvointikyselyissä molempien talojen tulokset ovat parantuneet; työntekijöiden poissaolot eivät ole lisääntyneet hankkeen aikana, työssäjaksaminen ja vuorovaikutus hoitajien ja omaisten välillä on parantunut. Hoitajien kokeman mukaan työtyytyväisyys parani ja arvio omasta työyhteisöstä muuttui positiivisemmaksi, myös yhteistyö omaisten ja läheisten kanssa tiivistyi molemmin puolin. Keskusteluyhteys esimiehen ja työntekijöiden välillä ”arkipäiväistyi”, kynnys tulla juttelemaan madaltui.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Työyksiköt saivat uutta näkökulmaa hoitotyöhön ja asukkaiden sekä omaisten kohtaamiseen. Työntekijöiden keskinäinen sekä esimiehen ja työntekijöiden välinen avoin vuorovaikutus lisääntyi ja parani. Työntekijöiden oman ja toisten työn arvostus lisääntyi. Hankkeen myötä Anne Juuti kehitti työkirjaa (www.jobjoy.fi ), jota jatkossa voi hyödyntää samankaltaisissa tilanteissa hoiva-alan yksikkö.

Aineisto

Tiina Rosten, Myötätunnosta voimaa vanhustyöhön-hankkeen loppuraportti. 27.06.2019
Avaa