Nanoselluloosan vaaranarvio – fysikaalis-kemiallisten ominaisuuksien merkitys

Hanketiedot

Hankenumero
117146

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Julia Catalan Rodriguez
julia.catalan@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2017 - 15.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
7.6.2017
150 000 euroa

Kokonaiskustannukset
259 020 euroa

Tulokset valmistuneet
31.10.2020

Tiivistelmä

Puukuituperäisellä nanoselluloosalla on erityisominaisuuksiensa ansiosta runsaasti potentiaalisia teollisia sovelluksia. Nanoselluloosan tuotanto on Suomessa tällä hetkellä pilotti- ja esikaupallisessa vaiheessa, mikä mahdollistaa materiaalien ja prosessien turvallisuuskysymysten huomioon ottamisen ennen kaupallistamista.

Nanoselluloosista on vain vähän toksisuustietoa. Nanofibrillaarinen selluloosa muodostuu pitkistä, biopysyvistä kuiduista, joilla kuituparadigman mukaan saattaa hengitettyinä olla samanlaisia haittavaikutuksia kuin asbestilla. Aiemmissa tutkimuksissamme nanofibrillaarinen selluloosa ei ollut perimämyrkyllinen epiteelisolujen viljelmissä mutta aiheutti hiirten keuhkoissa akuutin tulehduksen ja DNA-vaurioita. Hieman lyhempi ja ohuempi, biosidiä sisältävä nanoselluloosa ei kuitenkaan ollut hiirillä perimämyrkyllinen.

Hankkeessa selvitämme, voivatko fysikaalis-kemialliset ominaisuudet tai endotoksiinikontaminaatio selittää erot nanoselluloosien perimämyrkyllisyydessä. Tutkimme myös, johtuuko solu- ja koe-eläintulosten välinen ristiriita tulehdukseen ja oksidatiiviseen stressiin liittyvästä sekundäärisestä perimämyrkyllisyydestä. Selvitämme 10-15 nanoselluloosamateriaalin toksisuutta soluviljelmissä ja hiirten hengitystiealtistuksessa. Toksisuuteen vaikuttavien tekijöiden tunnistaminen on keskeistä nanoselluloosan vaaran- ja riskinarvioinnissa sekä turvallisten nanoselluloosamateriaalien kehittämisessä safe-by-design-periaatteen mukaisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Julia Catalan Rodriguez