Nanoteknologia, nanomateriaalit ja turvallisuus -kirja

Hanketiedot

Hankenumero
114045

Hakija
Kai Savolainen

Toteuttaja
Kai Savolainen

Lisätietoja
Kai Savolainen
kai.savolainen@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2014 - 30.3.2015

Työsuojelurahaston päätös
5.2.2014
15 000 euroa

Kokonaiskustannukset
16 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.3.2015

Tiivistelmä

Työn tarkoitus on kirjoittaa ensimmäinen suomenkielinen yleistajuinen nanoteknologioita, teollisia nanomateriaaleja ja niiden turvallisuutta käsittelevä dokumentti, joka olisi noin 300-sivuinen kirja. Kirjan on tarkoitus käsitellä havainnollisesti myös nanomateriaalien sovelluksia teollisuudessa ja kuluttajatuotteissa sekä niiden taloudellisista ja teknologisia lupauksia. Kirja on tarkoitettu työntekijöille, työnantajille, työmarkkinajärjestöille, suurelle yleisölle, viranomaisille ja päättäjille yleiskuvan antamiseksi tästä nykyään yhä tärkeämmäksi kasvavasta aihealueesta. Tärkeä osa kirjaa on myös luoda ymmärrettävä ja luotettava nykykäsitykseen perustuva kuvaus näiden teknologioiden ja materiaalien turvallisuudesta ja turvallisuuden merkityksestä nanomateriaalien ja nanoteknologioiden menestykselle. Kirjassa kuvataan, kuinka teollisten nanomateriaalien turvallisuutta nykyään arvioidaan ja kuinka nanomateriaalien ja niitä sisältävien tuotteiden tuotantoa ja soveltamista eri käyttötarkoituksiin säädellään Euroopan Unionissa ja muissa nanomateriaalien ja niiden sovellusten kannalta keskeisissä osissa maapalloa, etenkin Yhdysvalloissa. Kirjassa tarkastellaan myös teollisten nanomateriaalien ja nanoteknologioiden tulevaisuutta ja turvallisuuden merkitystä nanoteknologioiden asemalle yhteiskunnassa ensi vuosikymmenellä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kai Savolainen

Tiedote

Isoja asioita nanomaailmasta

30.3.2015

Työterveyslaitoksen tutkimusprofessori Kai Savolainen arvioi, että teolliset nanomateriaalit ja -tekniikat mahdollistavat mullistavia keksintöjä, joiden hyödyntäminen voi edistää työllisyyttä ja hyvinvointia. Menestyksekäs käyttö edellyttää vastuunottoa ihmisten terveydestä ja ympäristöstä.

Luottamus taas edellyttää avointa keskustelua nanoasioista. Luottamus vaatii myös materiaalien ja tekniikoiden tasapuolista ja luotettavaa säätelyä, sekä kansallisesti että kansainvälisesti.

Lääketieteen ja filosofian tohtori Kai Savolainen paneutuu näin isoihin kysymyksiin kirjassaan Nanotekniikan lupaukset, jonka valmistumista Työsuojelurahasto tuki.

Kirja kertoo, mitä pieni hiukkanen merkitsee yhteiskunnalle. Teos on tiettävästi ensimmäinen suomenkielinen yleisesitys ja oppikirja nanotekniikasta ja nanomateriaaleista. Savolainen painottaa turvallisuuskysymyksiä ja työelämän näkökulmia.

Suuri mahdollistaja

Nanomaailma tuo materiaaleihin, rakenteisiin ja tekniikoihin ominaisuuksia, jotka eivät olisi mahdollisia ilman nanomittakaavassa käytettyä ainetta.

Kun näkymättömät nanomateriaalit upotetaan uusiin materiaaleihin, tuotteisiin, laitteisiin ja tekniikoihin, useinkaan nanomateriaalien käytöstä saati merkityksestä ei tiedetä.

Monet nykyiset ja tulevat tärkeimmät kehityssuunnat eivät olisi ainakaan helposti mahdollisia ilman teollisia nanomateriaaleja tai nanotekniikkaa. Esimerkkejä näistä megatrendeistä ovat digitalisaatio ja uusiutuvien energialähteiden käyttöönotto.

Sitä on kaikkialla, mutta tietoa uupuu

Kirjan takakannessa todetaan, että nanotekniikkaa on kaikkialla, mutta tiedämme siitä hämmästyttävän vähän. Nykyistä elektroniikkaa, rakentamista ja kosmetiikkaa ei olisi ilman nanotekniikkaa. Sillä voidaan kehittää nykyistä parempia syöpälääkkeitä ja jopa hidastaa ilmastonmuutosta. Vaan kukaan ei tiedä varmasti, mitä nanohiukkaset vaikuttavat ihmisen elimistössä.

Savolainen jakaa kirjansa viiteen osaan. Aluksi hän määrittelee nanotekniikan sekä selvittää nykyisen käytön ja uudet tekniikat.

Sovellusosiossa opimme tärkeimmät teolliset nanomateriaalit ja nanotekniikan sovellusalueet autoteollisuudesta kemianteollisuuteen.

Terveysvaikutuksista Savolainen keskittyy työympäristössä altistumisiin. Hän opastaa, miten tunnistetaan nanomateriaalien haitalliset vaikutukset ja kertoo myös torjuntakeinoja terveyshaitoille.

Seuraavaksi on esillä riskien valvonta. Savolainen esittelee olennaiset terveysriskien hallintatavat ja päätyy teollisten nanomateriaalien säätelyyn.

Loppusivuilla Savolainen kysyy, miten teollisuuden murrosta voisi hyödyntää. Hän korostaa kansainvälistä yhteistyötä.

Turvaa ja terveyttä ei saa unohtaa

Nanotekniikan käyttö ja sovellukset todennäköisesti laajenevat entistä nopeammin. Tällöin on tärkeä tuntea uusien teollisten nanomateriaalien turvallisuus- ja terveysvaikutukset. Savolaisen mukaan teollisten nanomateriaalien turvallisuuden arviointi on niin iso ongelma, että on kehitettävä uusia tutkimusmenetelmiä.

Nanotekniikoiden hyväksyttävyys edellyttää niiden läpinäkyvää säätelyä. Nykyistä lainsäädäntöä on ajantasaistettava jo siksi, että viranomaiset pystyvät asettamaan teollisten nanomateriaalien käytön valvonnalle välttämättömät raja-arvot.

Paineita viestintään ja päätöksentekoon

Savolainen korostaa, että nanotekniikan laaja käyttöönotto edellyttää tuotteiden käyttäjien hyväksyntää. Tähän tarvitaan tasapuolista viestintää, jossa paneudutaan sekä nanotekniikan hyötyihin että sen mahdollisiin haittoihin. Viestijöillä on siis paljon töitä edessään.

Teollisten nanomateriaalien ja -tekniikoiden tehokas hyödyntäminen edellyttää myös yhteiskunnallisten päättäjien vakuuttuvan siitä, että nanotekniikka edistää työllisyyttä, kilpailukykyä ja hyvinvointia.

 

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Savolainen Kai: Nanotekniikan lupaukset. Työterveyslaitos. 2016. 251 s. ISBN:978-952-261-379-0   https://verkkokauppa.ttl.fi/Default.aspx?tabid=205&&Type=productinfo&ItemID=2758&language=fi-FI. https://verkkokauppa.ttl.fi/Default.aspx?tabid=205&&Type=productinfo&ItemID=2758&language=fi-FI