Näyttöön perustuva toiminta työterveyshuollossa (NÄTTI) -kyselytutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
190166

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Jani Ruotsalainen
j.h.ruotsalainen@gmail.com

Toteutusaika
2.9.2019 - 14.12.2020

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2019
17 400 euroa

Kokonaiskustannukset
29 105 euroa

Tiivistelmä

Lähtökohdat: Terveydenhuoltolain mukaan terveydenhuollon toiminnan on perustuttava näyttöön mutta työterveyshuollon (TTH) osalta ei ole tietoa siitä tapahtuuko näin käytännössä ja kuinka näyttöön perustuva toiminta (NPT) on organisoitu. Uutuusarvo: Tämän tutkimuksen avulla selviää mm.: millaiseksi TTH:n toimijat arvioivat oman osaamisensa ja asenteensa koskien NPT:aa, millaisia tietolähteitä he käyttävät ja pitävät tärkeinä, millaiset NPT:n tukirakenteet TTH:ssa on ja miten organisaatioissa varmistetaan käytäntöjen yhtenäistäminen. Tavoitteet: Tutkimuksen tavoitteena on saada käsitys NPT:n nykytilasta TTH:ssa. Toteutus: Tutkimus toteutetaan sähköisenä kyselynä. Tutkimusaineisto ja menetelmät: Aineisto kerätään, käsitellään ja säilytetään hyvän tutkimusetiikan periaatteita noudattaen. Kyselyn tulokset analysoidaan yksinkertaisesti kuvailevia tilastotieteellisiä menetelmiä, kuten keskiarvoja ja keskihajontoja käyttäen. Tulosten odotettu vaikutus työelämään: Saavutettujen tulosten valossa voidaan kehittää TTH-toimijoiden osaamista ja perusterveydenhuollon puolella kehitettyjä toimintamalleja asiantuntijuudesta ja käytäntöjen yhtenäistämisestä TTH:oon sopiviksi. Koska TTH:lla on Suomessa erityinen rooli SOTE-kentässä ja avainasema työntekijöiden terveyden ylläpitämisessä on ensiarvoisen tärkeää tukea sitä kasvattamaan toiminnan vaikuttavuutta ja tehokkuutta, tuoden näin lisää terveyttä työntekijöille ja säästöjä työnantajille sekä yhteiskunnalle.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jani Ruotsalainen