Näyttöön perustuva työterveyshuolto -kyselytutkimus

Hanketiedot

Hankenumero
210100

Hakija
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Oulun Ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Kati Päätalo
kati.paatalo@oamk.fi

Toteutusaika
1.8.2021 - 15.6.2022

Työsuojelurahaston päätös
23.3.2021
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
33 770 euroa

Tulokset valmistuneet
5.9.2022

Tiivistelmä

Tutkimuksessa selvitetään työterveyslääkäreiden ja työterveyshoitajien osaamista ja asenteita näyttöön perustuvan toiminnan osalta sekä toiminnan organisoitumista suomalaisissa työterveyshuolloissa. Tutkimuksessa analysoidaan työterveyslääkäreiltä ja työterveyshoitajilta kerätty kyselyaineisto. Kerätyn aineiston perusteella ja aikaisempia malleja hyödyntäen rakennetaan myös käytännöllinen malli näyttöön perustuvan toiminnan organisoimiseksi työterveyshuoltoihin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kati Päätalo

Tiedote

Näyttöön perustuva työterveyshuolto Suomessa

5.9.2022

Tiivistelmä

Hankkeessa selvitettiin työterveyslääkäreiden ja työterveyshoitajien (n = 524) osaamista ja asenteita näyttöön perustuvan toiminnan osalta sekä toiminnan organisoitumista suomalaisissa työterveyshuolloissa. Työterveyshuolloissa pidetään tärkeänä, että sekä oma toiminta, että työterveyshuollon toiminta ja toimintaohjeet perustuvat näyttöön. Organisaatioilta toivottiin tukea näyttöön perustuvalle toiminnalle, kuten selkeitä ja yhtenäisiä toimintaprosesseja ja käytäntöjä. Hankkeessa on tuotettu mittari näyttöön perustuvan toiminnan tutkimiseen työterveyshuollossa, näyttöön perustuvan työterveyshuollon malli, työterveyshuollon näyttöön perustuvan toiminnan moniammatillinen asiantuntijuusmalli ja näyttöön perustuvan toiminnan tarkistuslista.

Lähtökohdat

Työterveyshuollon työn odotetaan perustuvan näyttöön eli ajantasaiseen, järjestelmällisesti koottuun ja kriittisesti arvioituun tutkimus- tai asiantuntijatietoon. Näyttöön perustuva toiminta edellyttää osaamista ja tukirakenteita, jotta varmistetaan henkilöstön mahdollisuudet näyttöön perustuvaan päätöksentekoon asiakastyössä. Tässä hankkeessa on hyödynnetty kehitettyjä näyttöön perustuvan terveydenhuollon malleja, joiden perusteella on rakennettu kontekstisidonnaiset mallit työterveyshuoltoon.

Aineisto

Aineisto on kerätty sähköisellä kyselyllä suomalaisilta työterveyslääkäreilta ja työterveyshoitajilta (n = 524) vuosina 2020-2021. Aineisto kerättiin tätä tarkoitusta varten kehitetyllä mittarilla, joka sisälsi sekä määrällisen aineiston tuottaneita Likert-asteikollisia väittämiä että avoimia kysymyksiä.

Menetelmät

Määrällinen aineisto on analysoitu kuvailevin tilastomenetelmin ja laadullinen sisällön analyysilla. Toimintamallien kehittämisessä on toteutettu asiantuntija-arviointi työterveyshuollon ja näyttöön perustuvan toiminnan asiantuntijoiden kanssa. Asiantuntija-arvioinnilla varmistettiin mallien sisällöllinen laatu tulevaa pilotointia varten sekä työterveyshuollon substanssin että näyttöön perustuvan toiminnan osalta.

Tulokset ja johtopäätökset

Näyttöön perustuvan tiedon saaminen päätöksenteon tueksi edellyttää tutkimustiedon tiivistämistä näytöksi, jolle tulee olla kansallinen ja yhteinen tiedon levityskanava. Tämä näyttö tulee tuoda systemaattisesti työterveyshuoltojen prosesseihin. Toimintojen yhtenäisyys ja vastaavuus näyttöön tulee varmistaa säännöllisellä arvioinnilla. Näyttöön perustuvaa toimintaa tulee johtaa ja sen tuki, seuranta ja arviointi on syytä vastuuttaa vastuuhenkilöille, joilla on riittävä tutkimusosaaminen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimuhanke tuotti konkreettisia tuotoksia työterveyshuoltojen ja alan tutkijoiden käyttöön. Hankkeessa kehitettiin mittari näyttöön perustuvan toiminnan arvioimiseksi, jonka avulla voidaan arvioida näyttöön perustuvan toiminnan osaamista ja tukea. Työterveyshuoltojen käyttöön kehitettiin uusia työkaluja: näyttöön perustuvan työterveyshuollon malli, työterveyshuollon näyttöön perustuvan toiminnan moniammatillinen asiantuntijuusmalli ja näyttöön perustuvan toiminnan tarkistuslista.

Aineisto

Päätalo, K. & Ruotsalainen, J. 2022. Näyttöön perustuva työterveyshuolto Suomessa. Loppuraportti. Oamk Journal 86/2022. http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-229-3 Avaa