Näyttöön perustuvan toiminnan kompetenssien kehittäminen ja toteuttaminen hoitotyössä. Laadukkaampaa ja turvallisempaa potilashoitoa edistämällä hoitajien tutkimusnäytön käyttöä hoitotyön arjessa

Hanketiedot

Hankenumero
116265

Hakija
Hannele Saunders

Toteuttaja
Hannele Saunders

Lisätietoja
Hannele Saunders
hannele.saunders@uef.fi

Toteutusaika
2.1.2017 - 31.12.2017

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.12.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksen päätavoitteena on edistää hoitajien näyttöön perustuvan toiminnan järjestelmällistä toteuttamista potilashoidossa, minkä on osoitettu parantavan hoidon laatua, vaikuttavuutta, turvallisuutta, tuottavuutta ja kustannustehokkuutta. Tutkimuksessa kehitetään uudet ja käytännönläheiset näyttöön perustuvan toiminnan kompetenssit kliinisille hoitajille ja hoitotyön kliinisille asiantuntijoille. Tutkimus tuottaa uutta kansainvälistä vertailu- ja vaikuttavuustietoa hoitajien itsearvioiduista ja aktuaalisista näyttöön perustuvan toiminnan kompetensseista viidessä eri maassa. Tutkimus: 1) Mahdollistaa hoitajien näyttöön perustuvan toiminnan osaamisvaatimusten ilmaisemisen selkeästi ja tiiviisti terveydenhuollon eri organisaatioissa. 2) Kehittää avainmekanismin hoitajien sitoutumiseksi näyttöön perustuvan toiminnan toteuttamiseen omassa työssään. 3) Tuottaa käytännönläheiset työkalut hoitajilta vaadittujen näyttöön perustuvan toiminnan osaamistasojen määrittelyyn, mittaukseen, arviointiin ja seuraamiseen. Tutkimus toteutetaan kahdeksassa vaiheessa. Menetelminä ovat systemaattinen kirjallisuuden hankinta ja analyysi (Vaiheet 1 & 3), Delphi -analyysi (Vaihe 2), satunnaistettu kokeellinen interventiotutkimus (Vaiheet 4 & 5), kansainvälinen vertailututkimus (Vaihe 6), osallistava haastattelututkimus (Vaihe 7) ja kuvaileva kyselytutkimus (Vaihe 8). Tutkimustulokset ovat käytettävissä vuoden 2019 puolessa välissä. Hankkeen vastuuhenkilö Hannele Saunders

Hankkeen vastuuhenkilö

Hannele Saunders

Tiedote

Näyttöön perustuva hoito kehittymässä

31.12.2017

Hoitajien uusia näyttöön perustuvan toiminnan taitoja voi käyttää näyttöön perustuvan toiminnan miniminä terveydenhuollon organisaatioissa. Uusien osaamisten nivominen arkityöhön auttaa organisaatioita muodostamaan selkeät osaamisvaatimukset hoitajille. Näin esittää Hannele Saunders, joka on opiskellut näyttöön perustuvaa toimintaa Yhdysvalloissa Työsuojelurahaston post doc -stipendin turvin.

Näyttöön perustuva toiminta tarkoittaa järjestelmällistä, parhaaseen saatavilla olevaan tietoon perustuvaa ongelmien ratkaisua potilashoidossa.

Saunders vieraili Ohio State Universityn terveydenhuollon CTEP-tutkimuskeskuksessa, joka on alansa ykkönen näyttöön perustuvan toiminnan käytäntöön jalkauttamisessa. Saunders sai tutkia ja opiskella alan huippujen ohjauksessa.

Saunders väitteli hoitotieteestä tohtoriksi 2016 tutkimalla Suomen yliopistosairaaloiden sairaanhoitajien valmiuksia näyttöön perustuvaan toimintaan. Nyt hän on laatimassa katsausta, joka kokoaa terveydenhuollon ammattilaisten näyttöön perustuvan toiminnan osaamistuloksia.

Saundersilta ja tutkijakumppaneilta oli tammikuussa 2018 arvioitavina tiedelehdissä ainakin neljä artikkelia.

Laajasti hyödynnettävissä

Hoitajien uusien näyttöön perustuvien toimintojen kehittäminen edistää niin terveydenhuollon tehokkuutta kuin kestävästi korkealaatuista potilashoitoa.

Saundersin mukaan tuloksia voi soveltaa esimerkiksi hoitajien rekrytointi- ja perehdyttämisprosesseissa sekä kehityskeskusteluissa. Hoitotyön opiskelijoiden koulutusohjelmat ja valmistuvien opiskelijoiden kansalliset testit sopivat niin ikään kohteiksi.

Näyttöön perustuvaa toimintaa – esimerkiksi potilasturvallisuuden varmistamiseksi – voi kehittää myös kansallisissa terveysalan sääntely- ja valvontaorganisaatioissa, kuten Sairaanhoitajaliitossa, Valvirassa, Hoitotyön tutkimussäätiössä, sosiaali- ja terveysministeriössä sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella.

Koulutustutkimus meneillään

Saunders osallistuu kansainväliseen tutkimukseen, jossa käytetään näyttöön perustuvan toiminnan koulutusinterventioita. Niiden sisällöt on viety sähköiselle oppimisalustalle.

Saunders puhui tutkimushankkeesta konferenssissa, joka järjestettiin Indianapolisissa syksyllä 2017.

Tutkimusaineistoja aletaan kerätä Australiasta, Isosta-Britanniasta, Kanadasta, Suomesta ja Yhdysvalloista vuoden 2018 alussa.

Tämän 2,5-vuotisen tutkimushankkeen tulokset julkistetaan kesäkuussa 2019, jolloin Kuopiossa järjestetään symposium. Hanke on saamassa suomen- ja englanninkieliset verkkosivut sekä uutisointia Facebook- ja Twitter-tileillä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Haapala, A. (toim. 2018). Näyttöön perustuva toiminta asiantuntijuuden perustana terveydenhuollon palvelu- ja koulutusorganisaatioissa. Kestävää hyvinvointia kehittämässä 2017. Xamk kehittää julkaisusarja Nro 30, ISBN 978-952-344-058-6. Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu, Mikkeli.