Neliportainen tutkijanuramalli: Case Finland

Hanketiedot

Hankenumero
116220

Hakija
Taru Siekkinen

Toteuttaja
Taru Siekkinen

Lisätietoja
Taru Siekkinen
taru.siekkinen@jyu.fi

Toteutusaika
7.9.2016 - 20.9.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
450 euroa

Kokonaiskustannukset
653 euroa

Tulokset valmistuneet
20.9.2016

Tiivistelmä

Matkastipendi kohdistuu ”The 9th Interim meeting ESA RN19 Sociology of Professions” -konferenssiin, joka järjestetään Aveiron yliopistossa, Portugalissa 8.-10.9.2016. Konferenssissa esitellään Työsuojelurahaston rahoittaman hankkeen, ”Työurat yliopistoissa”, hankkeen tuloksia yliopistojen urarakenteisiin liittyen. Konferenssin jälkeen projektitutkija Siekkinen jää Aveiron yliopistoon lyhyelle tutkijavierailulle, jonka tarkoituksena on kirjoittaa artikkelia sekä suunnitella tulevaa tutkimusyhteistyötä Koulutuksen tutkimuslaitoksen, Aveiron yliopiston ja CIPES:in (The Center for Research in Higher Education Policies) kesken. Konferenssissa esitellään tutkimusta yliopistojen neliportaiseen tutkijanuramalliin liittyen, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön suosittelema malli suomalaisille yliopistoille. Neliportaisessa uramallissa ensimmäisellä uraportaalla ovat tohtorikoulutettavat, toisella postdoc-tasoiset tutkijat, kolmannella yliopistotukijat sekä lehtorit ja neljännellä professorit. Tutkimuksessa tarkastellaan akateemisia uramalleja sosiologisen professiotutkimuksen näkökulmasta, jossa hyödynnämme Julia Evettsin tutkimusta profession muutoksesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Taru Siekkinen

Tiedote

Yliopistoväen työn arviointi on kasvanut

20.9.2016

Projektitutkija Taru Siekkinen osallistui eurooppalaisen sosiologijärjestön alajaoston, professiotutkijoiden, konferenssiin, joka järjestettiin 8.–10. syyskuuta 2016 Aveiron yliopistossa, Portugalissa. Siekkinen esitteli Työurat yliopistoissa -tutkimusta (TSR 114158), jonka aineistosta hän tekee väitöskirjaa kasvatustieteisiin. Työsuojelurahasto tuki Siekkisen osallistumista matkastipendillä.

Siekkinen tarkastelee suomalaisten tutkijaurien muutoksia. Tiedetään, että tutkijaurien toimivuus on tärkeä niin yksilön motivaatiolle ja uralla etenemiselle kuin yliopistojen tehokkuudelle. Portugalin-esityksen toinen kirjoittaja on Elias Pekkola.

Siekkisen esittelemässä tutkimuksessa todetaan, että Suomessa sovellettavat neliportainen tutkijanuramalli ja tenure track ovat uramalleja, jotka ovat lisänneet akateemisten työntekijöiden työn tulosten arviointia. Akateemiset työntekijät pitävät tätä usein kielteisenä ilmiönä.

Kuitenkin Siekkisen mukaan kehitys on voinut selkeyttää urarakenteita. Varsinkin rekrytoinneissa läpinäkyvyys on lisääntynyt, ja rekrytoinneissa pyritään houkuttelemaan entistä monipuolisempaa tutkijajoukkoa.

Siekkinen arvostaa konferenssin annin korkeaksi, sillä hän kertoo akateemisen professiotutkimuksen olevan itselleen melko uutta. Portugalissa hän verkostoitui ja sai uusia ajatuksia työhönsä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen