NES 2013 The 45th Nordic Ergonomics & Human Factors Society conference, 11. – 14.8.2013, Islanti

Hanketiedot

Hankenumero
113194

Hakija
Kaija Loppela

Toteuttaja
Kaija Loppela

Lisätietoja
Kaija Loppela
kaija.loppela@seamk.fi

Toteutusaika
10.8.2013 - 15.9.2013

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2013
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 254 euroa

Tulokset valmistuneet
15.9.2013

Tiivistelmä

Kyseessä on suullinen esitys ja tieteellinen, vertaisarvioitu ”full paper” -artikkeli konferenssin julkaisuun; kirjoittajana KT Kaija Loppelan lisäksi HTT Sirpa Syvänen. Esitys/paperi on otsikoltaan: ” Democratic dialogue and equality – promoters and obstacles while co-operatively developing organisations”. Artikkelissa kuvataan niitä tekijöitä, jotka edistävät ja estävät demokraattisen dialogin käyttöä organisaatioiden kehittämisessä. Myös dialogiseen kehittämisen positiivisia vaikutuksia kuvataan. Tulokset perustuvat suomalaisissa organisaatioissa 2000 -luvulla toteutettuihin toiminta-ja arviointitutkimuksiin, joiden tarkoituksena on ollut työyhteisöjen laadun, tuottavuuden ja työntekijöiden työhyvinvoinnin samanaikainen kehittäminen. Keskiössä on ollut kahden eri teorian/toimintamallin käyttö: talousteoreettinen x-tehokkuusteoria (Leibenstein 1987; Syvänen 2003, 2010) ja ”Keskustellen työkuntoon” -toimintamalli (Loppela 2004). Keskeisiä dialogisen kehittämisen edistäjiä ja samalla positiivisia vaikutuksia ovat tulosten mukaan mm. osallistava, dialogiin perustuva johtaminen ja esimiestyö, eri osapuolten aito sitoutuminen kehittämistyöhön, systemaattinen kehittämistapa, sille varattu aika ja paikka, reflektiivinen ajattelu ja oppiminen, avoin ja tasavertainen, luottamuksellinen vuorovaikutus. Keskeisiä esteitä ovat mm. puutteelliset resurssit kehittämistyölle, vuorovaikutusongelmat, auktoriteettiasetelmat, sitotumisen puute sekä kehittämisosaamisen puute johtotasolla.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaija Loppela

Tiedote

Dialoginen kehittäminen esillä Islannissa

15.9.2013

Kauppatieteiden tohtori Kaija Loppela osallistui pohjoismaiseen ergonomian ja inhimillisten tekijöiden tutkimuksen konferenssiin Islannissa 11.–14. elokuuta 2013. Hän esitteli monen tutkimus- ja kehittämishankkeen tuloksia dialogisesta ja tasa-arvoisesta työyhteisöjen kehittämistä. Erityisesti hän kuvasi tällaista kehittämistyötä edistäviä ja estäviä tekijöitä. Työsuojelurahasto tuki Loppelan matkaa stipendillä.

Loppelan esitys on samalla vertaisarvioitu tieteellinen artikkeli (Sirpa Syvänen & Kaija Loppela: Democratic dialogue and equality – promoters and obstacles while co-operatively developing organizations). Se on luettavissa konferenssin nettisivuilla.

Aineistot oli koottu 37 tutkimus- ja kehittämisprojektin loppuraporteista sekä projektien arvioinneista, jotka toteutettiin 2005–2012. Tutkimuskohteita oli useilta toimialoilta.

Loppelan mukaan konferenssissa parasta oli monitieteisyys, kun tarkasteltavina olivat laajasti työyhteisön toimivuus, työelämän laatu ja työhyvinvointi. Konferenssi toi oman lisänsä aihepiirien syvälliseen tarkasteluun.

Konferenssissa Loppela sai kuulla meneillään olevista tieteenalojen tutkimuksista ja verkostoitua. Koska konferenssi oli melko pieni, tutustuminen oli helppoa. Loppela toimii Seinäjoen ammattikorkeakoulussa sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämispäällikkönä.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Syvänen Sirpa, Loppela Kaija.2013. Democratic dialogue and equality – the main promoters and obstacles while co-operatively developing organisations http://www.dinno.fi/ajankohtaista.html http://www.dinno.fi/aineistot/nes2013.pdf

www.nordiskergonomi.org