Nopea ongelmanratkaisu yhteiskehittelynä (NOPSA) – menetelmän kehittäminen monimutkaisten asiakastilanteiden eteenpäin vievään ratkaisemiseen

Hanketiedot

Hankenumero
114295

Hakija
Hyvinkään kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Toteuttaja
Hyvinkään kaupunki Sosiaali- ja terveystoimi

Lisätietoja
Pirjo Laitinen-Parkkonen
pirjo.laitinen-parkkonen@hyvinkaa.fi

Toteutusaika
22.5.2014 - 31.3.2015

Työsuojelurahaston päätös
18.6.2014
6 350 euroa

Kokonaiskustannukset
12 700 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2015

Tiivistelmä

Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelutuotanto on murrosvaiheessa sekä asiakkuuksien monimutkaistumisen että taloudellisten reunaehtojen kiristymisen myötä. Työyhteisöissä kuluu runsaasti voimavaroja yksittäisen asiakkaan tilanteen selvittämiseen, erityisesti silloin kun ratkaistavia ongelmia on usealla osa-alueella joissa tarvitaan verkostomaista toimintaa. Näissä tilanteissa tarvitaan välineitä vyyhteytyneiden tilanteiden ratkaisemiseksi yhteiskehittelyllä eri osaamisia yhdistäen jotta päästään sekä asiakkaan että työntekijän näkökulmasta mahdollisimman hyviin ratkaisuihin. Löydettyjen ratkaisumallien yleistäminen hyödyttää jatkossa asiakkaiden palveluiden järjestämistä koska ratkaisut löydetään varhaisemmassa vaiheessa.

Hanke sisältää kaksi ulkopuolisen asiantuntijan ohjaamaa pilottiryhmää, jotka rakentavat yhdessä kokeillen ja jalostaen nopean ja tehokkaan yhteiskehittelyn menetelmän. Menetelmän alkumalli koostuu neljästä puolen päivän kehittelypajasta; kahdessa ensimmäisessä pajassa ryhmä luo todellisiin asiakastapauksiin uudenlaiset toimintatavan elementit ja periaatteet ja kahdessa jälkimmäisessä pajassa tekee yleistykset toimintatapoihinsa ja mallittaa ne osaksi yhteistä lähivisiota ja vuorovaikutteista johtamista. Ensimmäinen, vaativia vanhuspalveluja työstävä pilottiryhmä kehittelee asiantuntijan kanssa menetelmästä prototyypin, jota toinen pilottiryhmä soveltaa omiin asiakkaisiinsa ja jalostaa jatkossa yleisesti sosiaali- ja terveystoimen palveluissa käytettäväksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Pirjo Laitinen-Parkkonen

Tiedote

Yhden luukun NOPSA-hankkeen avulla palvelut sujuvat

31.3.2015

NOPSA-hanke kehitti sosiaalitoimen palveluja tavalla, joka
hyödyttää lapsiperheitä ja ikäihmisiä. Mallia pilotoitiin
Työsuojelurahaston tukeman hankkeen avulla Hyvinkäällä.

NOPSA-hankeessa pilotoitiin uudenlaista, asiakaslähtöistä ja
nopeasti toimivaa palvelumallia sekä ikäihmisten kanssa tehtävässä
työssä että lapsiperheiden kanssa työskentelyssä. Tavoitteena oli
nopea ongelmanratkaisu. Kumpikin yhteiskehittelyn pilotti tuotti
uuden käytännön, joka tehosti valmiutta sopia palveluverkostossa
yhteistyöstä asiakaskohtaisesti.

Pilotissa 1 eli ikäihmisten kanssa syntyi verkoston
itseorganisoitumisen käytäntö, pilotissa 2 eli lapsiperheiden
kanssa kehitettiin palveluohjauksen erityistä ryhmää
asiakasrajapintaan. Pilotin 1 aikana tehdyn työskentelyn
perusteella pilotissa 2 pystyttiin tekemään rakenteellinen muutos
eli viemään palvelutoiminta NOPSA-menetelmää käyttäen uudelle
tasolle asiakaslähtöisellä, yhden luukun periaatteella.
Pilottihankkeet tehtiin keväällä 2014 ja syksyllä 2015.

Molempien pilottiryhmien työskentely hyödytti asiakasta ja
perheitä. Samalla kehitettiin dialogista johtajuutta
sosiaalitoimessa. Pidemmällä tähtäimellä on tarkoitus arvioida
yhteiskehittelevän työtavan kokemuksia esimiesten työkaluna ja
henkilöstön kokemuksia kehitettyjen käytäntöjen toimivuudesta.
Lisäksi seurataan henkilöstön työhyvinvointimittauksia,
asiakaskokemuksia ja työn tuottavuuden kehitystä henkilöresurssien
käytön muutoksina.

Kehittämistyössä oli ulkopuolisena konsulttina FT
Heli Ahonen Kehitysyhtiö Toimivasta. Hyvinkään
kaupungin sosiaalijohtaja, dosentti
Pirjo Laitinen-Parkkonen oli hankkeen
koordinaattorina.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Loppuraportti Dosentti Pirjo Laitinen-Parkkonen, ylilääkäri, sosiaali- ja terveysjohtaja. Hyvinkään kaupunki. Nopea ongelmanratkaisu yhteiskehittelyssä (NOPSA)-menetelmän kehittäminen monimutkaisten asiakastilanteiden eteenpäin vievään ratkaisemiseen. 2015. Avaa