Nostotyön keventäminen ulkoisen tukirangan avulla logistiikka-alan erilaisissa työtehtävissä

Hanketiedot

Hankenumero
200383

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Juha Oksa
juha.oksa@ttl.fi

Toteutusaika
1.2.2021 - 30.11.2022

Työsuojelurahaston päätös
1.12.2020
84 000 euroa

Kokonaiskustannukset
210 123 euroa

Tulokset valmistuneet
12.1.2023

Tiivistelmä

Tutkimus selvittää ulkoisen tukirangan työtä keventävää vaikutusta logistiikka-alan nostoihin ja siirtoihin liittyvissä työtehtävissä. Tutkimus toteutetaan laajassa kenttä- ja sitä tukevassa laboratoriotutkimuksessa. Työhön liittyvät tuki- ja liikuntaelinongelmat ovat suuri yhteiskunnallinen ja kansantaloudellinen haaste. Tämä tutkimus on tarpeellinen, koska se selvittää voidaanko tukirangan avulla pienentää tuki- ja liikuntaelimistön ongelmien esiintyvyyden riskiä työkuormitusta vähentämällä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Oksa

Tiedote

Nostotyön keventäminen ulkoisen tukirangan avulla

12.1.2023

Tiivistelmä

Tässä tutkimuksessa selvitettiin selän eksoskeletonin työtä keventävää vaikutusta laboratoriossa ja autenttisissa työskentelyolosuhteissa. Tutkimuksessa käytetyn apuvälineen todettiin pienentävän lihaksiston kuormittuneisuutta nosto- ja logistiikkatyössä vain vähän ja osalla lihaksista jopa hieman lisäävän kuormittuneisuutta. Suurin hyöty apuvälineestä saadaan kun työskennellään etukumarassa asennossa ja nostetaan/siirretään raskaampia taakkoja. Eksoskeletonien käytettävyyden, mekaanisten ominaisuuksien ja puettavuuden kehittyessä, niiden hyödyllisyys työkuormituksen pienentämisessä todennäköisesti kasvaa.

Lähtökohdat

Hankkeessa haluttiin selvittää missä määrin nosto- ja logistiikkatyön aiheuttamaa fyysistä kuormitusta, varsinkin lihaksiston osalta, voidaan pienentää ulkoisen tukirangan eli eksoskeletonin avulla. Kyseisten apuvälineiden osalta tutkimus on vielä vähäistä, erityisesti autenttisissa työskentelyolosuhteissa suoritettuna.

Aineisto

Tutkimuksen laboratoriomittauksiin osallistui 19 vapaaehtoista tutkittavaa. Kenttätutkimukseen osallistui 43 Postin logistiikkakeskuksen työntekijää. Tutkimuksen suoritti Työterveyslaitoksen, Työkyky ja Työurat osaston tutkijat, partnerinaan Posti Oyj. Tutkimusta rahoitti Työsuojelurahasto, Posti-konsernin Työhyvinvointisäätiö ja Työterveyslaitos.

Menetelmät

Hankkeessa selvitettiin työntekijöiden fyysistä kuormittuneisuutta sydämen sykintätaajuuden ja sykevariaation mittauksilla, lihaksiston kuormittuneisuutta lihassähköisen aktiivisuuden, lihasten kimmo-ominaisuuksien ja happisaturaation avulla sekä työn aikaisia selän asennon muutoksia liikeanturilla. Lisäksi tutkittavilta kysyttiin subjektiivisita arviota työn kuormittavuudesta ja eksoskeleton laitteen käytettävyydestä.

Tulokset ja johtopäätökset

Johtopäätöksenä voidaan todeta tutkimuksessa käytetyn eksoskeletonin pienentävän lihaksiston kuormittuneisuutta nosto- ja logistiikkatyössä vain vähän ja osalla lihaksista jopa hieman lisäävän kuormittuneisuutta. Laboratorio-olosuhteissa tutkittavat kokivat eksoskeletonin pienentävän kuormittuneisuutta, mutta kenttäolosuhteissa tulos oli päinvastainen. Laitteisto soveltuu parhaiten työskentelyolosuhteisiin, joissa on runsaasti etukumaria asentoja ja suhteellisen raskaiden taakkojen käsittelyä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti selkeän vastauksen kannattaako tutkitun kaltaista selän eksoskeletonia käyttää logistiikkakeskuksen pakettilajittelulinjan eri työpisteissä. Neljästä työpisteestä yhdessä todettiin apuvälineen tuottavan työkuormitusta pienentävää hyötyä. Tutkimuksen tuloksia voivat hyödyntää työhyvinvointia kehittävät tahot, jotka toimivat raskasta nostotyötä sisältävien alojen parissa.

Aineisto

Juha Oksa, Ari-Pekka Rauttola, Jutta Karkulehto, Pihla Säynäjäkangas, Jaro Karppinen, Janne Halonen, Satu Mänttäri. Nostotyön keventäminen ulkoisen tukirangan avulla. Työterveyslaitos. Loppuraportti. 2022.
ISBN 978-952-391-055-3 (PDF) Avaa

Projektin viestintä Avaa