Nuoret ammattilaiset prosessiteollisuudessa (NuPro) – Nuorten työntekijöiden työelämävalmiuksien ja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittäminen

Hanketiedot

Hankenumero
117303

Hakija
Tampereen teknillinen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen teknillinen yliopisto

Lisätietoja
Sari Tappura
sari.tappura@tuni.fi

Toteutusaika
1.2.2018 - 15.8.2019

Työsuojelurahaston päätös
5.12.2017
127 000 euroa

Kokonaiskustannukset
225 000 euroa

Tulokset valmistuneet
23.3.2020

Tiivistelmä

Turvallisuuskriittisellä prosessiteollisuuden alalla nuorten työntekijöiden työelämävalmiuksien kehittämiseen ja yritys-oppilaitosyhteistyön toteuttamiseen tulee omaksua uusia toimintamalleja, sillä ammatillinen koulutus siirtyy tulevaisuudessa enenevässä määrin työpaikoille. NuPro-hanke tarjoaa ratkaisuja näiden mallien luomiseen ja jalkauttamiseen prosessiteollisuuden yrityksissä sekä yritys-oppilaitosyhteistyössä.
Hankkeessa tutkitaan nuorten työntekijöiden työ- ja prosessiturvallisuusosaamista, työssäoppimisen ohjausprosesseja sekä yritys-oppilaitosyhteistyötä. Tutkimuksessa kerätään tietoa toiminnan nykytilasta sekä kehitystarpeista haastattelujen, työpajojen, päiväkirjojen, dokumenttien, havainnointien ja kyselyn avulla. Aineisto kerätään hankkeen kumppaniyrityksistä ja niiden kanssa yhteistyötä tekevistä ammatillisista oppilaitoksista sekä alan asiantuntijoilta.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa muuttuvasta tilanteesta ja tarjoaa käytännön ratkaisuja toimintatapojen kehittämiseksi sekä prosessiteollisuuden yrityksissä että yritys-oppilaitosyhteistyössä. Hankkeessa koostetaan elinikäistä oppimista ja turvallisuuden edistämistä tukevia ratkaisuja, jotka on suunnattu yrityksille ja oppilaitoksille ammattiin valmistuvien työelämävalmiuksien kehittämiseen erityisesti prosessiteollisuudessa.

Tulokset ovat hyödynnettävissä hankkeen päätyttyä laajasti myös muissa teollisissa organisaatioissa ja oppilaitoksissa eri toimialoilla. Tulokset ovat julkisesti saatavilla lokakuussa 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Tappura

Tiedote

Ammatillisten opiskelijoiden turvallisuusosaaminen ja yritys-oppilaitosyhteistyö prosessialalla

23.3.2020

Tiivistelmä

Tutkimus tuotti tietoa prosessialan opiskelijoiden turvallisuusosaamisen ja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittämisen tueksi ammatillisen koulutuksen siirtyessä yhä enemmän työpaikoille. Hankkeeseen osallistui kuusi prosessialan yritystä, viisi prosessialan koulutusta järjestävää ammatillista oppilaitosta sekä prosessi- ja turvallisuusalan asiantuntijoita. Tutkimuksessa hyödynnettiin laadullisia ja määrällisiä menetelmiä. Tulosten perusteella rakennettiin toimintamalli, jossa kuvataan työpaikalla järjestettävän koulutuksen kokonaisuus, eri osapuolten tehtävät ja eri vaiheeseen liittyviä hyviä käytäntöjä. Tuloksia voidaan hyödyntää oppilaitoksissa ja työpaikoilla, kun työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosessia ja käytäntöjä kehitetään.

Lähtökohdat

Prosessialan työpaikoilla työskentely vaatii korkeaa motivaatiota, osaamista sekä valmiutta elinikäiseen oppimiseen. Alan ammattilaisia on tarpeen kasvattaa turvalliseen työskentelyyn uran alusta asti. Ammatillisen koulutuksen uudistuksen myötä koulutus siirtyy yhä enemmän työpaikoille, ja muutoksen tueksi tarvitaan uusia käytäntöjä. Hankkeen tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa ja keinoja opiskelijoiden turvallisuusosaamisen ja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittämiseksi prosessialalla.

Aineisto

Hankkeeseen osallistui kuusi prosessialan yritystä, viisi prosessialan koulutusta järjestävää ammatillista oppilaitosta sekä muita prosessi- ja turvallisuusalan asiantuntijoita. Yrityksistä osallistui turvallisuus- ja työsuojeluasiantuntijoita, esimiehiä, työpaikkaohjaajia ja opiskelijoita sekä henkilöstöasiantuntijoita. Oppilaitoksista osallistui opettajia ja opiskelijoita. Opiskelijat osallistuivat joko oppilaitos- tai yrityskohtaisissa osavaiheissa sen mukaan, mihin osavaihe kohdistui.

Menetelmät

Tulokset perustuvat laadullisiin (haastattelut ja työpajat) ja määrällisiin (kysely) menetelmiin. Laadulliset aineistot litteroitiin ja luokiteltiin teemoittain eri näkökulmista. Lisäksi oppilaitoksissa toteutettiin riskienarviointiharjoitus, joka perustuu STM:n riskienarvioitityökirjaan. Määrällinen aineisto kerättiin kyselyllä, ja se analysoitiin tilastollisesti. Lisäksi tuloksia validoitiin työpajoissa ja loppuvaiheen haastattelukierroksella.

Tulokset ja johtopäätökset

Hankkeessa tuotettiin uutta tietoa hyvistä käytännöistä ja kehittämistarpeista prosessialan yritys-oppilaitosyhteistyön kehittämisessä. Lisäksi tuotettiin uutta tietoa ja toimintatapoja opiskelijoiden turvallisuusosaamisen kehittämisen tueksi. Tulosten perusteella rakennettiin toimintamalli, jossa kuvataan työpaikalla järjestettävän koulutuksen kokonaisuus, eri osapuolten tehtävät ja vastuut sekä eri vaiheeseen liittyviä hyviä käytäntöjä erityisesti turvallisuusnäkökulmasta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta tietoa prosessialan opiskelijoiden turvallisuusosaamisen ja yritys-oppilaitosyhteistyön kehittämisen tueksi. Tuloksia voidaan hyödyntää myös muilla aloilla erityisesti teollisuudessa. Tulokset hyödyttävät työpaikkoja, kun ne sopeutuvat ammatillisen koulutuksen uudistukseen ja työpaikalla järjestettävän koulutuksen lisääntymiseen. Tuloksia voidaan hyödyntää sekä oppilaitoksissa että työpaikoilla, kun työpaikalla järjestettävän koulutuksen prosesseja ja käytäntöjä kehitetään.

Aineisto

Turvallisuus työpaikalla järjestettävässä koulutuksessa – Toimintatapoja prosessialan yritysten ja oppilaitostenyhteistyöhön sekä opiskelijoiden turvallisuusosaamisenkehittämiseen. Toimintamalli, loppuraportin liite 5 Avaa

Sari Tappura, Noora Nenonen, Susanna Mattila & Sanna Nenonen. Prosessialan ammatillisten opiskelijoiden turvallisuusosaamisen jayritys-oppilaitosyhteistyön kehittäminen. Tampereen yliopisto. 2019.

ISBN 978-952-03-1401-9 (painettu)
ISBN 978-952-03-1402-6 (online)
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1402-6 Avaa