Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatista Suomessa – monimenetelmällinen tutkimus -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
113183

Hakija
Mervi Flinkman

Toteuttaja
Mervi Flinkman

Lisätietoja
Mervi Flinkman
mervi.flinkman@utu.fi

Toteutusaika
12.8.2013 - 27.10.2013

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2013
4 500 euroa

Kokonaiskustannukset
5 648 euroa

Tulokset valmistuneet
27.10.2013

Tiivistelmä

Nuorten sairaanhoitajien aikomus lähteä ammatista Suomessa – monimenetelmällinen tutkimus

Tavoitteet
Väitöskirjatutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa siitä, miksi osa nuorista sairaanhoitajista (alle 30 – vuotiaat) harkitsee lähtevänsä sairaanhoitajan ammatista Suomessa. Lisäksi tavoitteena on kuvata nuorten sairaanhoitajien kokemuksia hoitotyöstä lähtemisaikomukseen liittyen ja ymmärtää mitä tämä lähtöaikomus on nuorille sairaanhoitajille merkinnyt.

Menetelmät
Tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia menetelmiä, jotta saadaan mahdollisimman laaja ymmärrys kiinnostuksen kohteena olevasta ilmiöstä. Väitöskirjatutkimus toteutetaan kolmessa osavaiheessa. Ensimmäisessä osatutkimuksessa toteutettiin kansainvälinen integroitu kirjallisuuskatsaus hoitajien ammatista lähtemisaikomukseen liittyen. Toisessa vaiheessa selvitettiin kyselytutkimuksen avulla nuorten sairaanhoitajien ammatinvaihtamisaikomusta ja siihen yhteydessä olevia tekijöitä. Kolmannessa vaiheessa toteutettiin kaksi laadullista haastattelututkimusta, joiden avulla on pyritty saamaan syvällisempi ymmärrys nuorten sairaanhoitajien kokemuksista ammatista lähtöaikomukseen liittyen.

Tulokset
Väitöskirjatutkimus sisältää neljä tieteellisissä lehdissä julkaistua vertaisarvioitua artikkelia ja englanninkielisen yhteenveto-osion. Osa artikkeliväitöskirjan artikkeleista on jo julkaistu. Väitöstutkimus valmistuu esitarkastukseen syksyn 2013 aikana.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mervi Flinkman

Tiedote

Esimies, tue nuorta sairaanhoitajaa

27.10.2013

Liian moni nuori sairaanhoitaja harkitsee ammattinsa jättämistä
jo muutaman työvuoden jälkeen. Koska kyse on pitkästä
harkintaprosessista, terveystieteiden maisteri
Mervi Flinkmanin väitöstutkimuksen mukaan siihen
voidaan mahdollisesti vaikuttaa esimiestyön keinoin.

Nuorta sairaanhoitajaa ei pidä jättää yksin pyristelemään työn
ongelmien kanssa.  Hän tarvitsee riittävästi perehdytystä sekä
sosiaalista tukea esimiehiltä ja vanhemmilta kollegoilta. Työ ei
saisi kuormittaa liikaa, ja ura- ja kehittymistoiveita pitäisi
kuunnella.

Flinkmanin hoitotieteen väitöskirja tarkastettiin Turun
yliopistossa 11. huhtikuuta 2014. Työsuojelurahasto tuki työn
valmistumista stipendillä.

Nuoria ei ole varaa menettää

Sairaanhoitajista on pulaa sekä kansallisesti että
kansainvälisesti. Kun väestö ikääntyy, hoitoteknologiat kehittyvät
ja hoidon intensiteetti lisääntyy, sairaanhoitajatyövoiman tarve
kasvaa.

Flinkmanin mukaan kyselytutkimusten mukaan useampi kuin joka
neljäs, 26–37 prosenttia, suomalaisista nuorista sairaanhoitajista
on ilmaissut aikomusta lähteä ammatistaan.

Opastusta pitkään

Riittävä perehdytys on keskeistä, kun nuori sairaanhoitaja
aloittaa ensimmäisessä työpaikassaan tai vaihtaa uuteen
työpaikkaan. Perehdytyksen tulee pohjautua osaamisen
selvittämiseen, ja perehtymisen etenemistä pitäisi seurata
riittävin väliajoin.

Myös mentorointi tukee nuorta työuran ensi vuosina. Nuorelle
tulisi nimetä työyksikössä oma kokenut ja motivoitunut
mentorisairaanhoitaja, joka opastaa ja tukee nuorta työssä jopa
useamman vuoden ajan.

Uupumista ehkäistävä

Esimiehet voivat tehdä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa, jos
nuori sairaanhoitaja on kuormittunut työssä ja hänellä on uupumisen
kokemuksia. Jos työ kuormittaa liikaa, sitä voidaan pyrkiä
helpottamaan muun muassa työ- ja työaikajärjestelyin tai
esimerkiksi vaihtamalla työpistettä vähemmän kuormittavaan.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu esimerkiksi, että
teho-osastot voivat olla liian kuormittavia nuoren ensimmäiseksi
työpaikaksi. Voi olla hyödyllistä, että työuran voisi aloittaa
vähemmän kliinistä osaamista ja henkistä kuormitusta aiheuttavalla
osastolla.

 

Sosiaalista tukea ja hyviä roolimalleja

Sosiaalinen tuki työyhteisöissä on erittäin tärkeää nuorille
sairaanhoitajille. Esimiehen pitäisi olla läsnä arkityössä siten,
että nuori sairaanhoitaja voi tulla kertomaan, miten työssä sujuu
ja miten hän työssä jaksaa.

Esimiehen pitäisi kuunnella nuorta sairaanhoitajaa: jos nuori
kertoo esimerkiksi kuormittuneisuuden kokemuksista tai perheen ja
työn yhteensovittamisen ongelmista, niin tämä kokemus tulisi ottaa
vakavasti. Tämä lisää nuoren sairaanhoitajan luottamusta
esimiestyöhön ja tukee työssä jaksamista.

Myös kokeneiden kollegoiden tuki ja roolimalli ovat tärkeitä
nuorelle sairaanhoitajalle.

Varsinkin ensimmäisen vuoden aikana on tärkeää sosiaalisesti
tukea nuorta sairaanhoitajaa, joka on vasta kasvamassa ammattiin ja
joka saattaa työssä kohdata esimerkiksi eettisiä ongelmia. Kokemus
tuen saamisesta ja siitä, että nuoren työntekijän hyvinvoinnista
ollaan kiinnostuneita työyksikössä, kantaa pitkälle tulevaisuuteen.

Mielekkäitä urasuunnitelmia

Terveydenhuollon organisaatioissa nuorille tulisi tarjota
täydennyskoulutusta ja mahdollisuuksia kehittymiseen esimerkiksi
erikoistumiskoulutusten kautta.

Organisaatioihin pitäisi myös luoda uralla etenemisen malleja
siten, että nuorille voidaan tarjota todellisia mahdollisuuksia
uralla etenemiseen: esimerkiksi sairaanhoitajien laajennetut
työnkuvat, kliiniset asiantuntijaroolit sekä esimiestehtävät
tarjoavat mielekkäitä urakehitysmahdollisuuksia.

Ammatinvaihto monen tekijän summa

Flinkmanin mukaan sairaanhoitajan ammatin jättäminen on pitkän
harkinnan tulos ja tulos monen tekijän yhteisvaikutuksesta.

Jos nuori sairaanhoitaja lähtee työpaikasta, hänen kanssaan
olisi hyvä käydä lähtökeskustelu tai toteuttaa lähtökysely. Siten
esimiehen on mahdollista saada tietoa siitä, mitkä tekijät
aiheuttavat lähtöhalukkuutta yksikössä.

Tutkimus toi myös esiin sen, että osa nuorista sairaanhoitajista
oli valinnut ammatin toissijaisena tai sattumanvaraisesti. He
olivat alun perin halunneet esimerkiksi psykologeiksi, lääkäreiksi
tai opettajiksi. Myöhemmin he alkoivat toivoa muuta kuin
sairaanhoitajan työtä.

Ammatinvalinta toissijaisena vaihtoehtona tai sattumanvaraisena
vaihtoehtona on yhdistetty ammatista lähtemisen aikomukseen ja
uratyytymättömyyteen. Flinkmanin mukaan tämä vaatisi kuitenkin
enemmän tutkimusta kansainvälisesti ja Suomessa: miten
ammatinvalinnan motiivit vaikuttavat ammatissa pysymiseen ja
ammatista lähtemisen aikomuksiin.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Flinkman Mervi. 2014. Young Registered Nurses’ Intent to Leave the Profession in Finland – A Mixed-Method Study. Annales Universitatis Turkuensis D 1107. University of Turku, Department of Nursing Science. ISBN 978-951-29-5693-7 (print) ISBN 978-951-29-5694-4 (PDF) ISSN 0355-9483 http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-5694-4 Avaa

​Turun yliopiston väitöstiedote 3.4.2014: Osa nuorista sairaanhoitajista harkitsee ammatinvaihtoa – esimiestyöhön kiinnitettävä enemmän huomiota. http://www.utu.fi/fi/Ajankohtaista/mediatiedotteet/vaitostiedotteet/Sivut/osa-nuorista-sairaanhoitajista-harkitsee-ammatinvaihtoa-esimiestyohon-kiinnitettava-enemman-huomiota.aspx

Lue myös juttu Tiedon sillassa 2014: Alana hieno, työnä kauheawww.tsr.fi/tiedonsilta. https://www.tsr.fi/tiedonsilta