Nuorten urapolut sosiaalisessa kontekstissa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
112033

Hakija
Lotta Tynkkynen

Toteuttaja
Lotta Tynkkynen

Lisätietoja
Lotta Tynkkynen
lotta.tynkkynen@helsinki.fi

Toteutusaika
1.3.2012 - 31.1.2013

Työsuojelurahaston päätös
7.2.2012
18 800 euroa

Kokonaiskustannukset
22 720 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2013

Tiivistelmä

Nuorten urapolkujen alkuvaiheella on suuri merkitys myöhempään työelämään sijoittumiseen. Jo peruskoulun jälkeiset opintovalinnat suuntaavat nuoria erilaisille urapoluille. Monilla nuorilla nämä valinnat eivät suju helposti, mikä näkyy muun muassa koulutuksen keskeytymisinä. Tässä väitöskirjatyössä tutkitaan, minkälaisessa sosiaalisessa ympäristössä nuoret asettavat uratavoitteitaan ja kuinka uratavoitteeseen liittyvä sosiaalinen verkosto vaikuttaa nuoren urapolkuihin. Lisäksi tutkitaan, minkälaisia kehityspolkuja on löydettävissä uratavoitteissa ja niihin liittyvässä pystyvyyden tunteessa siirryttäessä nuoruudesta varhaisaikuisuuteen ja kuinka nämä erilaiset kehityspolut ovat yhteydessä uratavoitteiden saavuttamiseen ja työelämään siirtymään. Tutkimus yhdistää sosiaalisen kontekstin, yksilön kykyjen ja uravalintaan liittyvien psykologisten prosessien vaikutuksen uratavoitteiden asettamiseen ja urapolkuihin. Tämä tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää urapolkujen kehittymistä sosiaalipsykologisesta näkökulmasta pelkän tilastotiedon tarkastelemisen sijaan. Tutkimuksen pitkittäisaineistoissa on mukana satoja nuoria, joiden urapolkujen alkuvaiheita on seurattu heidän siirtyessä nuoruudesta varhaisaikuisuuteen. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa esimerkiksi uraohjauksessa niin oppilaitoksissa kuin työvoimatoimistoissakin. Lisäksi tutkimustuloksia voidaan hyödyntää suomalaisen työelämän kehittämisessä, kun pohditaan, kuinka nuoria olisi mahdollista auttaa urapolkujen valitsemisessa ja uratavoitteiden toteuttamisessa ja välttää työelämästä syrjäytyminen jo heti urapolun alkuvaiheessa. Väitöskirjan on tarkoitus valmistua vuoden 2013 alussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Lotta Tynkkynen