OASIS – Pelillisen yhteistyön ja yhteisöllisen oppimisen tilat työssä

Hanketiedot

Hankenumero
114170

Hakija
Tampereen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen yliopisto

Lisätietoja
Frans Mäyrä
frans.mayra@tuni.fi

Toteutusaika
1.4.2014 - 30.9.2015

Työsuojelurahaston päätös
3.6.2014
70 000 euroa

Kokonaiskustannukset
118 519 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2015

Tiivistelmä

OASIS-tutkimushankkeessa kehitetään ja tutkitaan uudenlaista, tietotyön leikillistä ja luovaa oppimisympäristöä ja yhteisöllisyyttä tukevaa toimintamallia. Hanke tuottaa uuden ratkaisumallin erityisesti pelillisyyden, sosiaalisen median ja informaalin toiminnan integroimisesta osaksi fyysistä työympäristöä, sekä tietoa eri käyttäjäryhmien reagoinnista työtilan ja työkulttuurin pelilliseen ja leikilliseen uudistamiseen.

Hankkeen tavoitteena on tutkimustietoon pohjautuva toteutusmalli, missä yhdistetään tieteellisen kirjaston, pelilaboratorion ja luovan ryhmätyötilan piirteitä leikillisiä ja ominaisuuksia hyödyntäviin yhteisöllisen tiedonjakamisen design-ratkaisuihin. Hankkeen tarjoama tutkimustieto on hyödyksi uudistettaessa erilaisia tilaratkaisuja ja toimintakulttuureja.

Hankkeessa käytettyjä menetelmiä ja työvaiheita ovat työyhteisön haastattelututkimukset, kyselytutkimukset, leikillisyyttä testaavat ja kehittävät interventiot, sekä kokeilutilan käyttöä dokumentoiva seurantatutkimus.

Tulokset ovat toisaalta käytettävissä reaaliaikaisesti OASIS-tutkimustilan käyttäjille, toisaalta ensimmäisen tutkimusvuoden analysoidut tutkimustulokset valmistuvat syksyyn 2015 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Frans Mäyrä

Tiedote

Sujuuko työ kuin leikki?

30.9.2015

Työpaikoilla työntekijöistä voi luoda korttipakan, jota työyhteisö
voi käyttää pelilliseen toisistaan oppimiseen ja yhteisölliseen
ideointiin. Tällainen leikillisyys työpaikalla kiinnostaa monia
aikuisia, ei kuitenkaan kaikkia. Leikkikokeiluista pääteltiin, että
työyhteisön asenteet työpaikalla leikkimistä kohtaan vaihtelevat
vahvasti. Nämä tulokset löytyvät Tampereen yliopiston
pelillistämistutkimuksesta, jota Työsuojelurahasto rahoitti.

Oasis-tutkimus- ja kehityshanke perustuu Tampereen yliopiston
informaatiotieteiden yksikön tutkimusryhmien tunnistamiin
kehitystarpeisiin. Yhteiskunta on murroksessa, jossa edellytetään
nopeaa valmiutta reagoida uusiin haasteisiin. Tampereen yliopiston
laaja rakenneuudistus on pakottanut tutkijat kohtaamaan työelämän
muutokset omassa työympäristössään.

Oasis-hanke pyrki tarjoamaan uutta tietoa ja toteutusmalleja
pelillisyyden sekä sosiaalisen oppimisen sovelluksista. Kohderyhmiä
ovat lähinnä tietointensiiviset asiantuntijatyöyhteisöt.

Hanke käynnistettiin uudistamalla oppiainekirjastotila.
Uudistamista ideoivat peli- ja oppimistutkijat sekä informaation ja
luovien organisaatioiden työympäristöjen asiantuntijat.

Hankkeessa ideoitiin pallomeripalloilla täytetty leikillinen,
varattavissa oleva palaveripalju Oasis-tilassa. Paljun voi viedä
myös muihin tiloihin ja työpaikkoihin.

Kolmen leikin kokeilu

Tutkimuksen keskeisimpänä osana toteutettiin kolme henkilökuntaa
osallistavaa leikillistä kokeilua.

Ensimmäinen keskittyi Oasis-tilassa nopista koostuvan
hiekkalaatikon, There Are No Rules -taideteokseen. Sen ja
käyttäjien vuorovaikutusta seurattiin kameratallenteista. Tuloksena
syntyi tietoa leikillisten kokeilujen analysoinnin menetelmistä.

Toinen kokeilu pelillisti yhteisön tutustumista ja tutkijoiden
vuorovaikutusta. Kokeilun ytimessä oli epämuodollisen
yhteisöllisyyden rakentamiseen tähdännyt korttipeli, jota pelattiin
viitenä viikkona. Sen jälkeen kysyttiin yhteisön näkemyksiä.
Joidenkin vastaajien mukaan korttipelikokeilu lisäsi
yhteisöllisyyden tuntua, toisten mukaan kokeilu ei edistänyt
yhteisön sisäistä verkostoitumista. Yleisesti työyhteisö suhtautui
leikin ja työn yhdistämiseen myönteisesti.

Kolmannessa kokeilussa järjestettiin yksikön johtohahmoille
työpajoja, joissa henkilöstö sai nähdä viihteellisiä videoita
tulevaisuuden visioista. Näin pureuduttiin henkilökunnan ajatuksiin
ja asenteisiin työpaikkaleikkiä sekä johtajien leikillisyyttä
kohtaan.

Oasis-tilassa on järjestetty säännöllisesti yleisölle avoimia
tilaisuuksia. Tuloksia on tuotu aktiivisesti esille
asiantuntijakokoontumisissa, tieteellisissä julkaisuissa ja
sosiaalisessa mediassa.

Vinkkejä työpaikan suunnitteluun

Löydökset kertovat, että leikilliset, interaktiiviset huonekalut
kiinnostavat aikuisia. Löydökset kiinnostavista ominaisuuksista
voivat hyödyttää työpaikkoja, kun niissä suunnitellaan leikillisten
elementtien käyttöä.

Toiset toivovat leikkiä, toiset eivät halua leikkiä töissä
lainkaan. Myös leikin sosiaalisuuden voi nähdä joko myönteisesti
tai kielteisesti. Työpaikalla leikkijän onkin helpompi lähestyä
omaan sosiaaliseen ympäristöön sulautuvaa leikillistä elementtiä,
jos leikki on vapaaehtoista ja muokattavissa.

Kun leikkimiseen kohdistuu laaja kirjo uskomuksia, on oleellista
pystyä ennakoimaan, millainen leikillinen ratkaisu pystytään
rakentamaan.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Loppuraportti Towards Playful Office Culture. Final Report of the OASIS – Playful Spaces for Learning and Collaboration at Work (2014-2015) research project 2015. Edited byTimo Nummenmaa, Sampo Savolainen, Annakaisa Kultima. TRIM Research Reports 17. ISSN: 1799-2141. ISBN: 978-951-44-9927-2 (online) / 978-951-44-9928-9 (printed). University of Tampere, TRIM. Avaa

TiivistelmäTowards Playful Office Culture: Final Report of the OASIS . PlayfulSpaces for Learning and Collaboration at Work (2014-2015) researchproject (OASIS -Pelillisen yhteistyön ja yhteisöllisen oppimisentilat työssä). Avaa

AbstractTowards Playful Office Culture. Final Report of theOASIS.Playful Spaces for Learning and Collaborationat Work (2014-2015) research project. Avaa

JulkaisutSpecial issue: Physical and Digital in Games and Play, ToDiGRAjournal, Vol 1, No 3 (2014):http://todigra.org/index.php/todigra/issue/view/3

Kultima Annakaisa, Nummenmaa Timo, Tyni Heikki, Alha Kati, MäyräFrans. (2014). Goofy Mus, Grumpy Mur and Dirty Muf: Talking PlayfulSeats with Personalities. To be published in Proceedings of ACE2014 Workshops. New York, NY, USA: ACM

Timo Nummenmaa, Annakaisa Kultima, Heikki Tyni, and Kati Alha. 2014. MurMur moderators, the talking playful seats. In Proceedings of the 18th International Academic MindTrek Conference: Media Business, Management, Content & Services (AcademicMindTrek ’14). ACM, New York, NY, USA, 231-237. DOI=10.1145/2676467.2676505 http://doi.acm.org/10.1145/2676467.2676505

Timo Nummenmaa, Heikki Tyni, Annakaisa Kultima, Kati Alha, and Jussi Holopainen. 2015. Need to Touch, Wonder of Discovery, and Social Capital: Experiences with Interactive Playful Seats. To be published in Proceedings of the 12th Conference on Advances in Computer Entertainment Technology (ACE ’15). ACM, New York, NY, USA)

Annakaisa Kultima, Timo Nummenmaa, Sampo Savolainen, Jussi Holopainen, Katriina Heljakka, Ville Kankainen, Kati Alha, and Frans Mäyrä. Towards a Framework for Analysing Playful Interventions – Lessons from a Pink Sandbox Full of Dice. Draft.

Timo Nummenmaa, Annakaisa Kultima, Ville Kankainen, Sampo Savolainen, Antti Syvänen, Kati Alha, and Frans Mäyrä. 2015. OASIS Deck of Cards – House of Colleagues: A Playful Experiment on Community Building. To be published in Proceedings of the 19th International Academic MindTrek Conference (AcademicMindTrek ’15). ACM, New York, NY, USA)

Timo Nummenmaa, Ville Kankainen, Sampo Savolainen, Annakaisa Kultima, Antti Syvänen, Juho Karvinen, Kati Alha, and Heikki Tyni. The Diversity of Attitudes towards Play at the Workplace – a Case of an Academic Community. Draft.

Sampo Savolainen, Timo Nummenmaa, Ville Kankainen, Kati Alha, and Annakaisa Kultima. 2015. Towards Reactive Work Environments. Draft.

Timo Nummenmaa, Sampo Savolainen, and Annakaisa Kultima (eds.). Towards Playful Office Culture: Final Report of the OASIS – Playful Spaces for Learning and Collaboration at Work (2014-2015) research project. 2.10.2015 TRIM Research Reports 17. ISSN 1799-2141, ISBN 978-951-44-9927-2 (printed), ISBN 978-951-44-9928-9 (online)