Ohjauksen kehittäminen sairaalan kirurgikoulutuksessa

EARLI SIG 14 (learning and professional development)- konferenssi, 17.-19-8.2022, Paderborn, Saksa.

Hanketiedot

Hankenumero
220171

Hakija
Anneli Eteläpelto

Toteuttaja
Anneli Eteläpelto

Lisätietoja
Anneli Eteläpelto
anneli.etelapelto@jyu.fi

Toteutusaika
17.8.2022 - 19.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
6.6.2022
1 000 euroa

Kokonaiskustannukset
1 250 euroa

Tulokset valmistuneet
8.9.2022

Tiivistelmä

Esityksessä kuvataan Keski-Suomen Keskussairaalassa tapahtunutta ja tapahtuvaa kirurgisten taitojen ohjauskoulusta ja sen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen perustuvia toimenpiteitä. Tutkimuskysymykset liittyivät siihen, miten vaiheistaa ja organisoida kirurgisten taitojen oppimista ja oppimisen ohjausta autenttisissa ja simuloiduissa oppimpäristöissä ja miten sulauttaa oppiminen ja erilaiset ohjaustoimenpiteet sairaalaympäristöön. Metodina käytettiin design-pohjaista tutkimusstrategiaa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Anneli Eteläpelto

Tiedote

Ohjauksen kehittäminen sairaalan kirurgikoulutuksessa

8.9.2022

Tiivistelmä

Esityksessä kuvattiin Keski-Suomen Keskussairaalassa tapahtunutta ja tapahtuvaa kirurgisten taitojen ohjauskoulutusta ja sen tutkimuspohjaiseen kehittämiseen perustuvia toimenpiteitä. Sairaalassa on luotu opetussuunnitelma, jossa vuorottelevat simuloiduissa ja autenttisessa leikkaussaliympäristöissä tapahtuva kirurgisten taitojen harjoittelu. Harjoittelua varten sairaalassa on myös kehitetty salkkumuotoinen harjoitteluympäristö kirurgisten perustaitojen harjoittelulle ja arvioinnille. Tässä harjoitteluympäristössä on saavutettava tietty taitotaso, joka on määritelty OSATS-arviointijärjestelmän 4. tasolle, ennen kuin harjoittelussa edetään leikkaussimulaattoreilla harjoitteluun. Vasta sen jälkeen harjoittelussa siirrytään leikkaussaliin.

Tausta

Tavoitteena oli esitellä sairaalassa kehitettyä ’lupa leikata’ -lisenssiin johtava opetussuunnitelma ja saada alan tutkijoilta siihen liittyvää palautetta. Esitys tapahtui symposiumiussa, jossa diskussantin lisäksi yleisö saattoi komentoida esitettyä tutkimuspohjaista kehitystyötä. Taustalla oli pyrkimys saada kontakti ja solmia yhteistösuhteita medical education -alan parhaiden kansainvälisten tutkijoiden kanssa. Symposiumiin osallistui tutkijoita ja kommentoijia mm. Saksasta ja Alankomaista.

Aineisto

Esitelty tutkimus- ja kehittämishanke perustui kolmeen aiemmin julkaistuun tutkimukseen, jotka oli tehty sairaalassa kirurgisten taitojen ohjauksesta ja niiden haasteista. Tiedonhankinnan menetelminä oli ollut videointi, niihin perustuvat haastattelut sekä laadullinen ja määrällinen lomakepohjainen arviointi. Ohjauksen ja opetussuunnitelman kehittämismenetelmänä oli käytetty design -strategian mukaista menettelyä ja lääketieteen ja kasvatustieteen asiantuntijoiden moniammatillista yhteistyötä.

Tulokset ja johtopäätökset

Itsearviointitaitojen ja ohjaajan arviointitaitojen raportoitiin kehittyneen koulutuksen myötä. Leikkaussaliympäristö ei ole optimaalinen ympäristö kirurgisten perustaitojen kehittämiselle. Se ei ole optimaalinen myöskään virheiden ehkäisyyn ja riskien oppimiselle. Simulaatioympäristöt sitä vastoin palvelevat näitä tarkoituksia parhaiten. Kun harjoitteluohjelmaa implementoidaan sairaalaan, tulee yhteensovittaa ohjaajien ajankäyttö, potilasturvallisuus ja erikoistuvien osaamisen kehittäminen.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tilaisuuteen osallistuminen toi tutkijalle hyödyllisiä kommentteja ja kontakteja sekä uusia kansainvälisesti korkeatasoisia yhteistyökumppaneita, jotka ovat jatkotutkimuksen ja kehittämisen kannalta ensiarvoisen tärkeitä. Suomalaisen työelämän kannalta osallistuminen vahvisti sairaalaympäristöissä tapahtuvaa kirurgisten taitojen oppimisen ja mestari-kisälli – malliin perustuneen kirurgisten taitojen oppimisen kehittämistä sekä virtuaalisten oppimisympäristöjen käyttöä työssä oppimisessa.

Aineisto

Developing guidance for surgical training in hospital context. Konferenssiesitys. Avaa