OHSAS 18001 ohjeistuksen kehittäminen valimoille (3 jäsenyrityksen hanke)

Hanketiedot

Hankenumero
112320

Hakija
Valutuoteteollisuusyhdistys ry

Toteuttaja
Valutuoteteollisuusyhdistys ry

Lisätietoja
Heikki Zitting
heikki.zitting@sacotec.fi

Toteutusaika
1.8.2012 - 31.3.2013

Työsuojelurahaston päätös
1.11.2012
20 000 euroa

Kokonaiskustannukset
40 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.3.2013

Tiivistelmä

Kehittämishankkeen tavoitteena on parantaa entisestään suomalaisen valimoteollisuuden turvallisuuskulttuuria ja turvallisuusjohtamista. Tämä tavoite toteutetaan laatimalla valimoiden käyttöön ohjeita OHSAS 18001 järjestelmän käyttöönottoa helpottamaan. OHSAS 18001 on turvallisuusjärjestelmä, joka on laadittu siten, että sitä voidaan soveltaa kaiken kokoisissa yrityksissä niiden johtamisjärjestelmän arviointiin ja sertifiointiin. Siten se on erinomainen lähtökohta koko toimialan yhteiselle tavoitteelle.

Turvallisuusjärjestelmän käyttöönotto varmistaa, että kaikkien yrityksen alueella liikkuvien henkilöiden turvallisuuteen vaikuttavat toiminnan osa-alueet käydään huolellisesti läpi. Havainnot kirjaamalla ja niihin reagoimalla toimintatavat kehittyvät jatkuvasti paremmiksi, eikä virheitä ja vaaratilanteita toisteta. Vaikka yrityksen tavoitteena ei olisi järjestelmän sertifiointi, niin hankkeen aikana laadittavista asiakirjoista on valimoille hyötyä arvioitaessa omia käytäntöjä.

Hankkeessa kartoitetaan myös valimoille tyypillisiä turvallisuusjohtamisen haasteita. Ennakkoselvitysten perusteella tärkeitä aiheita ovat esimerkiksi toimialalle tyypilliset tapaturmat ja mahdollisuudet niiden tehokkaaseen ennaltaehkäisyyn, sekä parhaiten valimoympäristöön soveltuvat suojaimet, nostojen turvallisuus, sekä valimokemikaalien turvallinen käyttö.

Aineisto julkaistaan http://www.valimofoorumi.fi sivuilla

Hankkeen vastuuhenkilö

Heikki Zitting

Tiedote

Valimoihin valuu entistä sujuvammin turvaohjeita

31.3.2013

Valutuoteteollisuusyhdistys on kartoituttanut valimoiden yleisimmät tapaturmat, vaaran tunnistamista sekä suojainten käyttöä ja nostojen turvallisuutta. Turvallisuutta pyritään kohentamaan valimokäyttöön laadituilla OHSAS 18001 -järjestelmän soveltamisohjeilla. Kaikenkokoiset yritykset voivat soveltaa näitä ohjeita turvallisuusjohtamisen arviointiin ja sertifiointiin. Työsuojelurahasto rahoitti kehittämishanketta, jonka Valimoinstituutti toteutti.

Valutuoteteollisuusyhdistys ja Valimoinstituutti haluavat parantaa suomalaisen valimoteollisuuden turvallisuuskulttuuria ja -johtamista. Hankkeessa laadituilla ja kootuilla ohjeilla voi helpottaa OHSAS 18001 -standardin soveltamista valimoympäristössä.

Tämä standardi ei sisällä ehdottomia vaatimuksia, jotka ylittäisivät lainsäädännön. Kuitenkin standardi edellyttää dokumentointia, auditointeja, vaaratilanteiden arviointeja, johdon katselmuksia ja viestintää.

Turvallisuusjärjestelmän käyttöönotto varmistaa, että kaikki yrityksen alueella turvallisuuteen vaikuttavat osa-alueet kartoitetaan huolellisesti. Kun havainnot kirjataan ja niihin reagoidaan, toimintatavat paranevat jatkuvasti.

Vaikka yritys ei pyrkisi sertifioimaan järjestelmää, hankkeessa laaditut ohjeet hyödyttävät valimoja, kun ne arvioivat omia käytäntöjään.

Hankevalimot jo standardin tasolla

Hankkeen alkupuolella kolmessa valimossa kartoitettiin turvallisuusriskejä ja -johtamista. Tällöin tehtiin kierros tuotantotiloissa sekä keskusteltiin toimintatavoista ja tarkasteltiin yritysten turvallisuusjohtamisen dokumentteja.

Kartoituksessa selvisi, että kyseiset valimot toimivat jo pitkälti tai jopa täysin OHSAS 18001 -vaatimusten mukaisesti. Kaikissa valimoissa oli kiinnitetty huomiota vaarojen aiheuttamien riskien vähentämiseen sekä tarvittavien ohjeiden ja suojainten saatavuuteen.

Turvatietoa on, mutta se sivuutetaan

Kartoituksessa ja ohjausryhmän kokouksissa keskeisimmäksi nousi tiedon kulku ja olemassa olevien ohjeiden omaksuminen. Esimerkiksi suojaimia ei välttämättä käytetä ohjeiden mukaisesti. Tämä johtunee siitä, että työntekijät eivät täysin tiedosta riskiä, joka puutteellisesta suojaimien käytöstä aiheutuu.

Siten tiedottamisessa korostuu toimintaohjeiden perustelu ja mahdollisten poikkeamien aiheuttamien seurausten nostaminen.

Myös tapaturmissa tiedonkulku painottuu. Tapaturmat tutkitaan ja syyt selvitetään, mutta niistä täytyy myös tiedottaa työntekijöille, jotta vahingoista opitaan eikä niitä toisteta.

Työturvallisuuslaki korostaa työnantajan velvollisuutta selvittää ja arvioida työn vaaroja: erikseen mainitaan muun muassa tapaturmat, ammattitaudit, työperäiset sairaudet ja vaaratilanteet.

Tulokset Valimofoorumi.fi-sivuilla

Hankkeessa laadittiin lista, johon linkitettiin valimoiden keskeinen työturvallisuuden lainsäädäntö ja standardeja. Näin voi helposti seurata OHSAS 18001 -standardin edellyttämiä lainsäädännön muutoksia. Myös työn, terveyden ja turvallisuuden mittareita koottiin yhteen. Nostoturvallisuusosiosta liitettiin linkit hyviin ohjeisiin.

Hankkeen tulokset on julkaistu Valimofoorumi.fi-sivustolla. Kokemusten ja sivustolla esitettyjen kommenttien perusteella ohjeita voi edelleen kehittää. Näin ohjeet ja dokumentit noudattavat jatkuvan parantamisen periaatetta.

Keskustelut tärkeitä

Yksi hankkeen merkittävimpiä anteja oli lopulta yritysten ja erityisesti ohjausryhmien kokouksien vapaamuotoiset keskustelut. Keskustelut ovat herättäneet uusia ajatuksia, joista hyötyy koko yrityksen henkilöstö.

Valimoinstituutti rohkaiseekin keskustelemaan työturvallisuudesta sekä yrityksissä että muiden yritysten kanssa. Työturvallisuuden toimintatapojen vertailu on erittäin hyödyllistä kaikille osapuolille, ja valimoissa tällainen yhteistyön kulttuuri on jo hyvällä alulla.

Valutuoteteollisuusyhdistys ja hankkeeseen osallistuneet yritykset ovat erittäin tyytyväisiä tuloksiin ja Valimofoorumi-sivustolle syntyneeseen laajaan työturvallisuustietopakettiin.

Toimittaja
Hannu Kaskinen

Aineisto

Tomi Peräsaari. OHSAS 18001 ohjeistuksen kehittäminen valimoille. Työsuojelurahaston hanke 112320. Loppuraportti 30.5.2013. Avaa

valimofoorumi.fi. http://valimofoorumi.fi