Oikeuden mobilisaatio työpaikkakiusaamistapauksissa -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
116257

Hakija
Susanna Lundell

Toteuttaja
Susanna Lundell

Lisätietoja
Susanna Lundell
susanna.lundell@utu.fi

Toteutusaika
1.10.2016 - 30.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
14.6.2016
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan viranomaisille edenneitä työpaikkakiusaamistapauksia. Tutkimustehtävänä on selvittää, miksi kiusaamistapaukset päätyvät viranomaiskäsittelyyn sekä miten viranomaiset ja muut tapausten käsittelyyn osallistuneet tahot ovat hahmottaneet epäasiallista kohtelua ja sen seurauksia. Lisäksi selvitetään millaisia ongelmia työpaikkakiusaamistapausten oikeudelliseen arviointiin liittyy.

Väitöskirjan aineisto koostuu työpaikkakiusaamista kokeneiden henkilöiden sekä kiusaamistapausten käsittelyyn osallistuneiden tahojen haastatteluista, kiusaamistapausten käsittelyyn liittyvistä asiakirjoista sekä oikeudenkäyntitallenteista. Aineiston analyysi perustuu osittain tapaustarkasteluihin, osin aineiston teemoittaiseen tarkasteluun.

Tutkimus tuottaa tietoa työpaikkakiusaamistapausten käsittelyyn liittyvistä käytännöistä ja niiden kehittämistarpeista suomalaisilla työpaikoilla. Lisäksi saadaan tietoa siitä, miten epäasiallista kohtelua ja sen seurauksia arvioidaan Suomen oikeusjärjestelmässä. Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä vuoden 2018 loppuun mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Susanna Lundell

Tiedote

Tutkimus oikeuteen edenneistä työpaikkakiusaamistapauksista

30.9.2017

Työpaikkakiusaaminen voi pahimmillaan johtaa työkyvyttömyyteen sekä työmarkkinoilta syrjäytymiseen. Usein kiusaaminen voi kestää vuosia, ennen kuin sen käsittely etenee viranomaisille ja oikeusprosessiin asti.

Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan tohtorikoulutettava Susanna Lundell valmistelee väitöskirjaa, jossa tarkastellaan viranomaisille asti edenneitä työpaikkakiusaamistapauksia.

Väitöskirjassaan Lundell selvittää, miksi kiusaamistapaukset päätyvät viranomaiskäsittelyyn, sekä miten esimerkiksi viranomaiset ovat hahmottaneet epäasiallista kohtelua ja sen seurauksia. Tutkimuksessa kartoitetaan lisäksi kiusaamistapausten oikeudelliseen arviointiin liittyviä ongelmia. Työsuojelurahasto on tukenut Lundellin väitöskirjatyötä tutkijastipendillä.

Iso osa uhreista on ollut kiusaamisen vuoksi sairaslomalla

Lundell tutkii viranomaiskäsittelyyn asti edenneitä kiusaamistapauksia laajan aineiston avulla. Lähes kaikissa Lundellin tutkimissa tapauksissa kiusaaja oli ollut uhrin lähiesimies tai muu työnantajan edustaja. Suurin osa uhreista oli ollut kiusaamisen vuoksi sairauslomilla, joiden kesto vaihteli muutamista päivistä useiden kuukausien työkyvyttömyysjaksoihin.

Lundellin aineistossa toistuvat kuvaukset organisaation johdon vähättelevästä suhtautumisesta työntekijöiden kokemaan epäasialliseen kohteluun. Uhrien yritykset saada kiusaaminen loppumaan olivat johtaneet tilanteen pahenemiseen. Kiusaaminen oli usein kestänyt vuosia, ennen kuin sen käsittely oli edennyt oikeusprosessiin. Viranomaisille asti edenneissä tapauksissa uhrin työsuhde oli usein jo päättynyt uhrin irtisanomiseen tai irtisanoutumiseen.

Uutta tietoa kiusaamistapausten käsittelyyn

Aineistona Lundell on hyödyntänyt muun muassa kiusattujen, työsuojeluvaltuutettujen ja asianajajien haastatteluja, kiusaamistapausten käsittelyyn liittyviä asiakirjoja sekä oikeudenkäyntitallenteita.

Valmistuessaan Lundellin tutkimus tuottaa uutta tietoa kiusaamistapausten käsittelyyn liittyvistä käytännöistä ja kehittämistarpeista työpaikoilla. Lisäksi tutkimus tuo tietoa epäasiallisen kohtelun ja sen seurauksien arvioinnista Suomen oikeusjärjestelmässä.

Lundell on esitellyt tutkimuksensa alustavia tuloksia muun muassa Sosiologipäivillä ja Oikeustieteen päivillä. Hänen aikeenaan on saada väitöskirja valmiiksi vuoden 2019 loppuun mennessä. 

Toimittaja
Joanna Sinclair