Oivallusmallin avulla kohti nollaa työtapaturmaa

Hanketiedot

Hankenumero
117166

Hakija
Osuuskunta Maitokolmio

Toteuttaja
Osuuskunta Maitokolmio

Lisätietoja
Juha Murto-Koivisto
juha.murto-koivisto@maitokolmio.fi

Toteutusaika
27.3.2017 - 31.1.2018

Työsuojelurahaston päätös
18.4.2017
6 250 euroa

Kokonaiskustannukset
13 450 euroa

Tulokset valmistuneet
31.1.2018

Tiivistelmä

Työsuojelu tuottavuuden kehittämisen veturina Maitokolmio on mukana verkostohankkeessa, jossa hyödynnetään työsuojeluorganisaatiota myös tuottavuuden kehittämisessä. Idea on laajentaa perinteisen työsuojelun näkökulmaa myös tuottavuuden kehittämiseen. Näin saadaan vähennettyä mahdollisia päällekkäisiä toimintoja, kun hyödynnetään lakisääteisiä rakenteita, joissa on jo olemassa sekä työnantajan että työntekijöiden edustus. Tämä mahdollistaa osallistavan kehittämisen hyvässä yhteistyössä tehtävästä kehittämisestä. Työsuojelutoimikunnan rooli ja tehtävät tuottavuustyön koordinoimisessa kehitetään hankkeen aikana työturvallisuusasioita unohtamatta. Tuottavuuden kehittämisen tueksi luodaan jatkuvan parantamisen menetelmä, joka perustuu henkilöstön kehittämisajatuksiin. Tarkoitus on luoda malli, jossa kaikilla osastoilla on visuaalinen tapa kehittämis- ja parantamisideoiden tuottamiseen sekä jatkokehitykseen. Osana hanketta Maitokolmiolla toteutetaan myös nolla tapaturmaa -kampanja, jonka tavoitteena on kiinnittää koko henkilöstön huomiota sujuvaan ja turvalliseen tapaan tehdä työtä sekä kehittää sitä. Esimiesten roolia hankkeessa kehitetään niin, että jatkuvan parantamisen tuottamat oivallukset saadaan aktiivisesti hyödynnettyä ja nopeasti käyttöön. Osastokohtaiset ideat koordinoidaan myös yritystasolla niin, että koko yritystä koskettavat ideat saadaan toteutettua koordinoidusti, ja tässä hyödynnetään työsuojelutoimikuntaa.

Hanke kestää 2018 tammikuun loppuun.

Hankkeen vastuuhenkilö

Juha Murto-Koivisto

Tiedote

Maitokolmio tavoittelee tuottavampaa ja turvallisempaa työtä – yhdessä

31.1.2018

Systemaattisuutta, yhdessä pohtimista ja avoimuutta. Näillä keinoilla Maitokolmiolla haetaan kiristyvässä markkinatilanteessa parempaa tuottavuutta sekä vähemmän työtapaturmia. 

Maito- ja maitotuotemarkkinat luovat alan yrityksille kovia haasteita: tuotantotilojen määrä vähenee, suomalaisten ravintotottumukset muuttuvat ja EU:n vientikiellot kaventavat markkinoita. 

Kireässä kilpailussa mukana pysyäkseen meijeri Maitokolmio lähti viime vuonna tarkastelemaan toimintaansa Työsuojelurahaston kehittämisavustuksen turvin. Kahdeksan kuukautta kestäneessä kehittämisprojektissa osuuskunta halusi kehittää tuottavuuden ohella työturvallisuutta Toholammilla ja Sievissä sijaitsevissa tuotantolaitoksillaan.

– Halusimme luoda pohjaa uudelle työkulttuurille, jossa meijerin johto ja henkilöstö systemaattisesti ideoivat ja kehittävät uusia toimintatapoja, sanoo Maitokolmion toimitusjohtaja Juha Murto-Koivisto.

Haastattelut paljastivat järjestelmällisyyden tarpeen

Johtamisen kokonaisuuden ja yrityksen nykytilan selvittämiseksi hanke aloitettiin haastattelemalla yrityksen johtoa ja muuta henkilöstöä. Haastattelujen yhteenveto käsiteltiin kolmessa eri tilaisuudessa henkilöstön kanssa.

– Lisäksi järjestimme johtoryhmän kehittämistyöpajan, uudistimme kehittämispalavereita, päivitimme vastuita ja rooleja sekä järjestimme kampanjoita, Murto-Koivisto kertoo. 

Haastattelujen, havaintojen ja johdon kanssa käytyjen keskustelujen tuloksena todettiin, että Maitokolmion johtaminen vaatii systematiikkaa. Siksi kehitettiin ja kuvattiin johtamisjärjestelmää.

Haastatteluiden pohjalta myös yrityksen tiedonkulkua parannettiin siten, että samat tuotantotiedot jaetaan nyt myynnin, tuotevalmistuksen ja pakkaamon kesken. 

Yhteisen kehittämisen tueksi määritettiin mittarit, joilla mitataan mm koko tilaus-toimitusprosessin tehokkuutta, prosessien läpimenoaikoja, laatua ja nopeutta. 

Yhdessä tekeminen toi aktiivisuutta

Kehittämishanke arvioitiin Vaaka-arviointimenetelmällä, jonka mukaan meijerin organisaatio ja toiminta on kehittynyt. Työpaikoille on saatu myös yhteiset pelisäännöt.

– Kehittämisasioiden yhdessä pohtiminen on herättänyt henkilöstöä miettimään toiminnan kehittämistä ja lähentänyt johtoryhmän jäseniä toisiinsa. Myös palaverikäytännöt ovat kehittyneet, kun kehittämisprojektin puitteissa on avoimesti voinut tuoda esille omat mielipiteet ja kuuntelemaan myös muiden mielipiteitä.

Henkilöstön aktiivisuutta myös työsuojeluasioissa lisäsi mm. läheltäpiti-kampanja. Hankkeen aikana onnistuttiinkin vähentämään työtapaturmia, kun tapaturmien määrä lähes puolittui edellisestä vuodesta. 

– Mutta kehittämistyö jatkuu yhä. Monien uusien asioiden jalkauttaminen vie aikaa, Murto-Koivisto korostaa. 

Hankkeen ulkopuolisena asiantuntijoina toimivat Risto Tanskanenja Pasi Kymäläinen Tuottavuusplus Oy:stä.

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Risto Tanskanen, Pasi Kymäläinen. Tuottavuusplus Oy. . 6 sivua. 2018 Avaa

Maitokolmio puolitti työtapaturmat porukalla – samalla ryhdistettiin johtamistavat. Tiedon sillan verkkosivusto. 24.9.2018. https://tiedonsilta.fi/maitokolmio-puolitti-tyotapaturmat-porukalla-samalla-ryhdistettiin-johtamistavat/