Omailmoitus vai lääkärintodistus – systemaattisen Cochrane-katsaustutkimuksen tuloksia

Hanketiedot

Hankenumero
190007

Hakija
Johanna Kausto

Toteuttaja
Johanna Kausto

Lisätietoja
Johanna Kausto
johanna.kausto@ttl.fi

Toteutusaika
3.6.2019 - 8.6.2019

Työsuojelurahaston päätös
13.2.2019
800 euroa

Kokonaiskustannukset
1 595 euroa

Tiivistelmä

Omailmoitus tarkoittaa käytäntöä, jossa työntekijä jää pois työstä työkyvyttömyyden vuoksi ilmoittamalla asiasta esimiehelleen se sijaan, että hakeutuisi lääkärin vastaanotolle. Käytäntö on yleinen Suomessa etenkin julkisella sektorilla. Yleisimmin työntekijä voi olla pois työstä omalla ilmoituksella 1−3 päivää.

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää systemaattisen Cochrane-katsauksen avulla omailmoituskäytännön vaikutuksia lyhyisiin sairauspoissaoloihin ja niihin liittyviin kustannuksiin sekä työpaikan ilmapiiriin, esimiehen työhön ja sairausläsnäoloon.

Systemaattinen kirjallisuushaku toteutettiin mm. tärkeimmissä, relevanteissa tietokannoissa. Menetelmä on kuvattu yksityiskohtaisesti Cochrane protokolla-artikkelissa (Kausto ym. 2018). Haut tuottivat 6573 viitettä. Kaksi tutkimusryhmän jäsentä luki julkaisujen otsikot ja tiivistelmät. Kriteereiden perusteella katsaukseen otettiin mukaan viisi alkuperäistutkimusta.

Tulokset omailmoituskauden keston muutosten vaikutuksista sairauspoissaolojaksojen lukumäärään olivat keskenään ristiriitaisia. Omailmoituskauden keston pienet muutokset (1−14 päivän omailmoitus) todennäköisesti lisäsivät hieman lyhyitä sairauspoissaoloja. On epävarmaa, muuttivatko omailmoituskauden keston suuremmat muutokset (>50 päivän omailmoitus) lyhyiden sairauspoissaolojaksojen kestoa, koska näyttö oli hyvin heikkoa tutkimusten laatu huomioiden. Katsaus osoittaa, että omailmoituskäytännön vaikutuksista ei ole vielä riittävää tutkimusosoitusta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Johanna Kausto