Omavalvonnan toimeenpanon haasteet ja organisaation tuki omavalvontatyölle asumispalveluyksiköissä

Hanketiedot

Hankenumero
210450

Hakija
Outi Kiljunen

Toteuttaja
Outi Kiljunen

Lisätietoja
Outi Kiljunen
outi.kiljunen@uef.fi

Toteutusaika
1.7.2022 - 31.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2022
30 000 euroa

Kokonaiskustannukset
30 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.8.2023

Tiivistelmä

Omavalvonta on laatu- ja turvallisuustyötä ja koko työyhteisön yhteinen asia sosiaalipalveluissa. Omavalvonta ei ole aina toteutunut säännöksissä tarkoitetulla tavalla ja sen toimeenpanon haasteiden tunnistaminen on oleellista pyrittäessä edistämään omavalvonnan toimivuutta. Tässä tutkimuksessa selvitetään dokumenttianalyysin ja lähijohtajien haastattelujen avulla omavalvonnan toimeenpanon haasteita sekä koettua organisaation tukea omavalvontatyölle iäkkäiden asumispalveluyksiköissä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Outi Kiljunen

Tiedote

Omavalvontatyötä voidaan tukea monin tavoin organisaatioissa

31.8.2023

Tiivistelmä

Hankkeessa keskityttiin aiemmin vähän tutkittuun aiheeseen, omavalvontaan. Hankkeessa selvitettiin, millaisia haasteita omavalvonnan toimeenpanoon iäkkäiden asumispalveluyksiköissä liittyy, sekä millaisia kokemuksia lähijohtajilla on omavalvontatyölle saadusta tuesta. Hanke sisälsi valvontapäätöksiin perustuvan laadullisen dokumenttianalyysin, lähijohtajien yksilöhaastattelut sekä systemaattisen laadullisen kirjallisuuskatsauksen. Tulosten mukaan omavalvonnan toimeenpanoon iäkkäiden asumispalveluissa liittyy monia haasteita. Omavalvontatyötä onkin tärkeä tukea organisaatioissa eri tavoin. Tuloksia voidaan hyödyntää pyrittäessä edistämään toimivaa omavalvontaa iäkkäiden asumispalveluyksiköissä ja osin myös muissa sosiaalipalveluissa.

Lähtökohdat

Omavalvonnan tavoitteena on asiakasturvallisuuden ja palvelujen laadun varmistaminen. Omavalvonnan toimivuus liittyy myös henkilöstön hyvinvointiin. Omavalvonnan rooli sosiaali- ja terveyspalveluissa vahvistuu uuden valvontalain myötä ja on sidoksissa organisaation oppimiseen. Hankkeen tavoitteena oli lisätä ymmärrystä omavalvonnan toimeenpanon haasteista sekä kuvata lähijohtajien kokemuksia organisaation tuesta omavalvontatyölle. Tarjoten tietoa omavalvontatyön tukemisen keinoista.

Aineisto

Aineistona hyödynnettiin aluehallintovirastojen valvontapäätöksiä (heinä-joulukuu 2021), jotka koskivat iäkkäille palveluasumista ja tehostettua palveluasumista tuottavia asumispalveluyksiköitä. Lisäksi tehtiin yksilöhaastatteluja. Haastatellut iäkkäiden asumispalveluyksiköiden lähijohtajat työskentelivät kahdessa julkisen sektorin organisaatiossa. Hanke sisältää myös laadullisen systemaattisen katsauksen, jossa aihetta tarkastellaan mm. tietokannoista haettujen tutkimusartikkeleiden pohjalta.

Menetelmät

Hankkeessa hyödynnettiin laadullisia tutkimusmenetelmiä. Ensimmäinen vaihe sisälsi temaattisen laadullisen dokumenttianalyysin. Toisen vaiheen puolistrukturoiduin yksilöhaastatteluin kerätty haastatteluaineisto analysoitiin aineistolähtöisellä sisällön analyysillä. Systemaattisessa katsauksessa taas keskityttiin laadullisin menetelmin tehtyjen tutkimusten tulosten synteesiin.

Tulokset ja johtopäätökset

Esimerkiksi henkilöstön vaihtuvuus ja saatavuusongelmat, uudistettuun vanhuspalvelulakiin liittyvät seikat sekä johtamiseen ja ohjaukseen liittyvät puutteet vaikeuttivat omavalvontaa iäkkäiden asumispalveluyksiköissä. Omavalvonnan kehittämiseen panostaminen palkitsee. Omavalvontatyötä on tärkeä tukea mm. mahdollistamalla riittävä esihenkilötyöresurssi, tarvittavat tietojärjestelmät sekä riittävä moniammatillinen tuki ja verkostot. Lisäksi tarvitaan palvelunjärjestäjän tarjoamaa ohjausta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tämä tutkimushanke tarjoaa uutta tietoa omavalvonnan toimeenpanon puutteisiin myötävaikuttavista tekijöistä iäkkäiden asumispalveluissa. Lisäksi hanke tarjoaa tietoa keinoista, jolla omavalvontatyötä voidaan tukea sosiaalipalvelujen organisaatioissa. Tässä hankkeessa keskityttiin iäkkäiden asumispalveluyksiköihin, mutta tulokset tarjonnevat ideoita laajemminkin sosiaalihuollossa tehtävän omavalvonnan kehittämiseen.

Aineisto

Tiivistelmä Avaa

Omavalvonnan toimeenpanon haasteet ja organisaation tuki omavalvontatyölle asumispalveluyksiköissä. Loppuraportti Avaa