Ongelmia ratkaiseva esimies -kirjan käsikirjoitusvaiheen loppuunsaattaminen

Hanketiedot

Hankenumero
110027

Hakija
Risto Havunen

Toteuttaja
Risto Havunen

Lisätietoja
Risto Havunen
risto.havunen@hippocampus.fi

Toteutusaika
1.2.2010 - 30.3.2010

Työsuojelurahaston päätös
1.2.2010
5 000 euroa

Kokonaiskustannukset
5 000 euroa

Tulokset valmistuneet
30.3.2010

Tiivistelmä

Kirja on käytännönläheinen opas työyhteisön ongelmatilateisiin. Viime vuosien rankat saneeraukset ovat jättäneet jälkensä työyhteisöihin, jaksamisongelmat ovat pinnalla ja ne ovat lisänneet alkoholiongelmia ja sairauspoissaoloja. Varhainen ongelmiin puuttuminen vaikuttaa taloudellisesti merkittäviin tekijöihin kuten asiakastyytyväisyyteen, tuotteen laatuun, työilmapiirin kautta tuottavuuteen ja henkilöstön vaihtuvuuteen. Kirja selvittää ilman uuvuttavia pykälämaratoneja, kuinka laki raamittaa työpaikan ongelmatilanteiden käsittelyä. Sosiaalipsykologi ja lakimies avaavat ongelmatilanteita omista näkökulmistaan.

Kirjoittajien tavoitteena on antaa selkeitä ohjeita siitä, kuinka tunnistaa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa esimerkiksi uupumisen, kiusaamisen ja alisuoriutumisen oireita, miten oireiden tunnistamisen jälkeen pitää toimia ja miten jo olemassa olevilla työkaluilla – laki mukaan lukien – on mahdollista ratkaista ongelmia?

Välittäminen on rajojen asettamista ja suorituksen johtamista. Kirjassa esitellään myös ongelmanratkaisupsykologiaan pohjautuva ”joka pomon rautalankamalli” isojen ja pienten ongelmien kääntämiseksi toiminnan kehittämisen lähtökohdiksi. Joskus mikään ei auta ja viimeisenä keinona on irtisanominen työntekijästä johtuvilla perusteilla, miten asian käsittely etenee ja mitä esimiehen tulee muistaa prosessin kuluessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Risto Havunen

Tiedote

Hyvä esimies ei katso ongelmia läpi sormien

30.3.2010

Esimiestyön arkeen kuuluvat ongelmat, joita pitäisi ratkaista
jämptisti ja viipymättä. Monet esimiehet kokevat kuitenkin
vaikeaksi ja vastenmieliseksi tarttua härkää sarvista. Kun hankalia
ja epämiellyttäviä asioita otetaan esille, vastapuoli voi ”vetää
herneen nenään”. Pahimmassa tapauksessa kostonkierre työyhteisön
hiekkalaatikolla on valmis.

Entä jos ongelmanratkaisu voisi olla jopa palkitsevaa ja
mielenkiintoista? Onhan se osaamista, jota voi kehittää kuin mitä
tahansa muuta taitolajia.

Taidon kehittämisessä voi käyttää hyvänä apuna
Risto Havusen ja
Anna Lavikkalan kirjaa Ongelmia ratkaiseva
esimies. Työsuojelurahasto on rahoittanut kirjan
kirjoittamista.

Konfliktiliivit ylle

Kirja on käytännönläheinen opas työpaikan ongelmatilanteisiin.
Se pukee esimiehet ja koko työyhteisön konfliktiliiveihin, jotka
ovat kuin luotiliivit: niiden turvin ihmiset uskaltavat sanoa
asiasta silloin, kun on tarvis, eivätkä jää odottamaan pulmien
korjaantumista itsestään.

Kirjoittajat ovat kokeneita kouluttajia ja työelämän
asiantuntijoita. Tietokirjailija ja kouluttaja, sosiaalispsykologi
YTM Risto Havunen toimii Hippocampus Networksissä yrittäjänä ja
konsulttina. Hän on erikoistunut esimiestyön kehittämiseen ja
valmentanut yli kymmenen vuotta esimiehiä ja työyhteisöjä toiminnan
kehittämisessä. OTK Anna Lavikkala toimii Suomen Ekonomiliitto –
SEFE ry:n työsuhdelakimiehenä johtaen Lakiasiat-yksikköä. Hän
käsittelee päivittäin työsuhdeasioita sekä lakimiehen että
esimiehen näkökulmasta.

Kirjassa yhdistyy kaksi puolta: sosiaalipsykologi ja lakimies
avaavat ongelmatilanteita omista näkökulmistaan.

Riitelevätkö meillä ihmiset, eivät asiat?

Sanonta ”meillä riitelevät asiat, eivät ihmiset” voi pitää
paikkansa vain silloin, kun ongelmiin reagoidaan nopeasti. Jos
riitelevät asiat saadaan ratkaistuksi ajoissa, ei niiden
selvittämiseen tarvitse sekoittaa ihmisiä ja heidän välisiään
suhteita.

Liian usein kuitenkin esimies katsoo ongelmia sormiensa läpi.
Hän saattaa ajatella lapsekkaasti, että hankala Heikki tai Hanna
parantaa tapansa, ja huomenna kaikki on toisin. Lumipallo saa
kasvaa, ja työyhteisön ongelmat voivat kehittyä todella vaikeiksi
ihmissuhdeongelmiksi. Silloin riitelevät ihmiset, eivät asiat.

Työpaikan huono henki näkyy negatiivisena yhteisöllisyytenä:
vallalla ovat klikit ja kuppikunnat, sosiaalisiin suhteisiin
perustuva hierarkia, kontrolli ja lyhytjänteinen toiminta. Huonoa
ilmapiiriä ei luo henkiolento vaan työpaikan ihmiset. Hyvä tai
huono ilmapiiri ei synny sattumalta vaan on tulosta jostain.

Varhainen puuttuminen on välittämistä

Kirja korostaa varhaisen puuttumisen ja välittämisen merkitystä.
Varhainen ongelmiin puuttuminen vaikuttaa toiminnan ja sen tulosten
kannalta merkittäviin asioihin, kuten asiakastyytyväisyyteen,
tuotteen ja palveluiden laatuun, työilmapiiriin, tuottavuuteen ja
henkilöstön vaihtuvuuteen. Varhainen puuttuminen säästää
riihikuivaa rahaa.

Kustannusten leikkaaminen väkeä vähentämällä ei auta, jos
perälauta vuotaa jatkuvasti esimerkiksi työyhteisöongelmien tai
epämääräisten sairauspoissaolojen vuoksi. Työhyvinvointi ei synny
sattumalta, vaan on kiinteä osa yritysten ja organisaatioiden
toiminnan kehittämistä. Työhyvinvointia syntyy hyvällä johtamisella
– ja hyvään johtamiseen kuuluu myös arjen ongelmien
ratkaiseminen.

Kirja korostaa, että ongelmiin suhtautumisessa on kyse myös
välittämisestä, joka on rajojen asettamista ja suorituksen
johtamista. Aivan liian usein pattitilanteita syntyy siksi, että
esimies ei pidä aktiivisesti huolta työntekijöistä, työyhteisöstä
ja sitä kautta työn tuloksista.

Kyse ei ole siitä, että esimiestehtäviin olisi valittu vääriä
ihmisiä, joilla ei ole kykyä ihmisten johtamiseen. Haaste on siinä,
että esimiestyöhön ulkoapäin kohdistuvat paineet ohjaavat huomion
muualle kuin arjen työn tekemisen kehittämiseen. Työkuorman alla
esimies kokee, että työt on saatava tehdyiksi – jää helposti
miettimättä, miten työt tehdään.

On selvää, että ongelmia ratkaisevan esimiehen on pidettävä
huolta myös omasta jaksamisestaan.

Hiekkalaatikolle reunat

Työpaikan perinteiset ongelmatyypit, kuten vastarannankiisket,
besserwisserit sekä ali- ja ylisuoriutujat vaativat esimieheltä
paljon.

Viime vuosien rajut saneeraukset ovat jättäneet jälkensä
työyhteisöihin. Jaksamisongelmat ovat pinnalla, ja ne ovat
lisänneet alkoholiongelmia ja sairauspoissaoloja. Työpaikoilla
esiintyy myös kiusaamista, ahdistelua ja henkistä väkivaltaa.

Tiimeissä on työntekijöitä hyvin erilaisista kulttuureista, ja
osa alaisista istuu toisella puolella Suomea tai maailmaa.

Kirja näyttää kädestä pitäen, kuinka tunnistaa erilaisia
ongelmia mahdollisimman varhain ja ratkaista niitä. Mutta ei yksin –
alaiset ovat tässä apuna. Kirja soveltuukin myös
alaistaitokirjaksi.

Joka pomon rautalankamalli

Kirja esittää myös ongelmanratkaisupsykologiaan pohjautuvan joka
pomon rautalankamallin. Se on TNT-malli (tavoite, nykytila,
toimintasuunnitelma), joka kääntää ongelmat tavoitteiksi. TNT-malli
vie asiaa kylmän viileästi kohti ratkaisua. Ei ole
tarkoituksenmukaista upota liiaksi vatvomaan esimerkiksi
työyhteisön psykodynamiikkaa, vaan esimiestyössä riittää arjen
pulmien ratkaiseminen ja mahdollisimman hyvien puitteiden luominen
työnteolle.

Kyse ei ole erityisen positiivisesta tai muuten ihmisläheisestä
tavasta toimia, vaan puhtaasti mahdollisimman nopeasta keinosta
saada ongelma ratkaistuksi. Kirja jopa toteaa kuivasti, että mitä
vähemmän esimies toivoo tulevansa pidetyksi, sen parempi.

Toimittaja
Leena Huovila

Aineisto

Havunen Risto, Lavikkala Anna. Ongelmia ratkaiseva esimies. 208 s. Talentum 2010. ISBN: 978-952-14-1465-7.