ONNISTUNEESTI TYÖURALLE – interventiotutkimus nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymisestä

Hanketiedot

Hankenumero
200091

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Mikko Nykänen
mikko.nykanen@ttl.fi

Toteutusaika
2.8.2020 - 1.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2020
170 000 euroa

Kokonaiskustannukset
291 736 euroa

Tiivistelmä

Työuraansa aloittavalla nuorella voi olla monia haasteita kiinnittyä työhön. Nuori ei esimerkiksi aina tunnista omia vahvuuksiaan ja työtavoitteitaan tai hallitse työhyvinvointiaan. Onnistunut työhön kiinnittyminen on erityisen tärkeää työn sujuvuuden, työssä suoriutumisen sekä työntekijän työuran, osaamisen ja hyvinvoinnin kannalta.

Tässä interventiotutkimuksessa kehitetään voimavaralähtöinen menetelmä nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymisen tukemiseksi ja tutkitaan sen vaikuttavuutta kaupan alalla, palvelusektorilla sekä kunta-alalla. Tutkimme sitä, miten työelämään kiinnittymistä voidaan edistää kehittämällä valmiuksia, jotka tukevat työn hallintaa, motivaatiota, vahvuuksien tunnistamista ja työhyvinvointia. Työhön kiinnittymistä ei ole Suomessa aiemmin tutkittu interventiotutkimuksella. Tutkimuksemme tuo uutta tietoa myös voimavaralähtöisten interventioiden potentiaalista nuorten työntekijöiden työterveyden tukemisessa. Vahvistamme intervention vaikutuksia esimiesten koulutuksilla. Tutkimusaineisto muodostuu ryhmä- ja yksilöhaastatteluista sekä kyselyistä.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa nuorten työntekijöiden tavoitteiden ja odotusten sekä vahvuuksien tunnistamisesta ja hyödyntämisestä työssä sekä työhön kiinnittymisestä. Uutta tietoa voi hyödyntää suomalaisen työelämän, esimerkiksi nuorten työelämään integroitumisen ja työterveyden, kehittämisessä. Kehitettävä ryhmävalmennusmenetelmä soveltuu sekä yksityisen että julkisen sektorin työpaikoille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Mikko Nykänen