Onnistuneesti työuralle – interventiotutkimus nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymisestä

Hanketiedot

Hankenumero
200091

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Kaisa Törnroos
kaisa.tornroos@ttl.fi

Toteutusaika
2.8.2020 - 31.3.2023

Työsuojelurahaston päätös
19.3.2020
170 000 euroa

Kokonaiskustannukset
291 736 euroa

Tulokset valmistuneet
21.8.2023

Tiivistelmä

Työuraansa aloittavalla nuorella voi olla monia haasteita kiinnittyä työhön. Nuori ei esimerkiksi aina tunnista omia vahvuuksiaan ja työtavoitteitaan tai hallitse työhyvinvointiaan. Onnistunut työhön kiinnittyminen on erityisen tärkeää työn sujuvuuden, työssä suoriutumisen sekä työntekijän työuran, osaamisen ja hyvinvoinnin kannalta.

Tässä interventiotutkimuksessa kehitetään voimavaralähtöinen menetelmä nuorten työntekijöiden työhön kiinnittymisen tukemiseksi ja tutkitaan sen vaikuttavuutta kaupan alalla, palvelusektorilla sekä kunta-alalla. Tutkimme sitä, miten työelämään kiinnittymistä voidaan edistää kehittämällä valmiuksia, jotka tukevat työn hallintaa, motivaatiota, vahvuuksien tunnistamista ja työhyvinvointia. Työhön kiinnittymistä ei ole Suomessa aiemmin tutkittu interventiotutkimuksella. Tutkimuksemme tuo uutta tietoa myös voimavaralähtöisten interventioiden potentiaalista nuorten työntekijöiden työterveyden tukemisessa. Vahvistamme intervention vaikutuksia esimiesten koulutuksilla. Tutkimusaineisto muodostuu ryhmä- ja yksilöhaastatteluista sekä kyselyistä.

Tutkimus tuottaa uutta tietoa nuorten työntekijöiden tavoitteiden ja odotusten sekä vahvuuksien tunnistamisesta ja hyödyntämisestä työssä sekä työhön kiinnittymisestä. Uutta tietoa voi hyödyntää suomalaisen työelämän, esimerkiksi nuorten työelämään integroitumisen ja työterveyden, kehittämisessä. Kehitettävä ryhmävalmennusmenetelmä soveltuu sekä yksityisen että julkisen sektorin työpaikoille.

Hankkeen vastuuhenkilö

Kaisa Törnroos

Tiedote

Voimavaralähtöisen verkkovalmennuksen vaikutukset työntekijöiden voimavaroihin

21.8.2023

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää keinoja tukea työuran alussa olevia työntekijöitä. Tutkimuksessa suunniteltiin voimavaralähtöinen ryhmävalmennus työntekijöille sekä koulutus esihenkilöille. Valmennukset ja koulutukset toteutettiin verkon välityksellä. Hankkeeseen osallistui 21 työpaikkaa, 250 työntekijää ja 125 esihenkilöä. Tulokset osoittivat, että voimavaralähtöinen vahvisti työntekijöiden pystyvyyden tunteita ja työn hallinnan kokemusta. Tutkimuksessa julkaistut menetelmät tarjoavat työpaikoille välineitä tukea työuran alussa olevia työntekijöitä.

Lähtökohdat

Työuran alkuvaihe on tärkeä työntekijän voimavarojen vahvistamisen kannalta. Onnistuneesti työuralle -tutkimuksen tavoitteena oli kehittää keinoja tukea työuran alussa olevien työntekijöiden työhön kiinnittymistä ja työhyvinvointia. Tutkimuksen aikana suunniteltiin voimavaralähtöinen ryhmävalmennus nuorille työntekijöille sekä sitä tukeva esihenkilökoulutus. Valmennukset toteutettiin verkon välityksellä. Tutkimus tarjoaa tietoa verkkovälitteisten ryhmävalmennusten vaikutuksista työpaikoilla.

Aineisto

Tutkimukseen osallistui yhteensä 21 työpaikka, 250 työntekijää ja 125 esihenkilöä. Tutkimuksessa toteutettiin kolme verkkokyselyä työntekijöille ja kaksi verkkokyselyä esihenkilöille. Lähtötilannekyselyn jälkeen työntekijät satunnaistettiin koe- ja verrokkiryhmiin. Puolet työntekijöistä osallistuivat voimavarakeskeiseen ryhmävalmennukseen ja puolet muodostivat vertailuryhmän ilman valmennusta. Työntekijät vastasivat seurantakyselyihin kaksi kertaa valmennuksen jälkeen.

Menetelmät

Tutkimus pohjautui satunnaistettuun asetelmaan. Tutkimuksessa arvioitiin voimavarakeskeisen ryhmävalmennuksen vaikutuksia työntekijöiden voimavaroihin ja työhyvinvointiin. Vaikutuksia arvioitiin regressiomalleissa, joissa otettiin huomioon työntekijöiden kuuluminen eri organisaatioihin. Lisäksi tutkittiin verkkovalmennusten toteuttamisen laatua ja osallistujien kokemuksia sosiaalisesta läsnäolon tunteesta verkkotapaamisissa.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulokset osoittivat, että voimavarakeskeinen ryhmävalmennus vahvisti työhyvinvoinnin kannalta tärkeitä voimavaroja. Verkon välityksellä toteutetulla valmennuksella oli myönteisiä vaikutuksia työntekijöiden pystyvyyden tunteisiin, stressinhallintaa tukeviin valmiuksiin sekä työn hallinnan kokemukseen. Pitkällä tähtäimellä nämä voimavarat voivat tukea nuorten työntekijöiden hyvinvointia työelämässä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus havainnollistaa voimavaralähtöisen ryhmävalmennuksen potentiaalia nuorten työntekijöiden tukemisessa. Tutkimuksessa kehitetyt valmennusmenetelmät täydentävät työpaikkojen olemassa olevia työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen käytäntöjä. Menetelmien toteuttamista tukevat työpaikoille suunnatut oppaat, jotka ovat saatavissa www-sivuilta: https://ttl.fi/nuoret-tyoelamaan. Menetelmiä voivat hyödyntää työhyvinvoinnin kehittäjät omalla työpaikallaan.

Aineisto

Mikko Nykänen, Telma Rivinoja, Marjaana Pöyry, Mervi Ruokolainen. Onnistuneesti työuralle. Voimavaralähtöise verkkovalmennuksen vaikutukset työntekijöiden voimavaroihin. Loppuraportti. Työterveyslaitos. 2023.
ISBN 978-952-391-099-7 (PDF) Avaa

Julkaisuluettelo Avaa