Onnistunut työ tekee hyvää: Akaan kaupungin lasten ja perheiden palvelujen henkilöstön työhyvinvoinnin kehittämishanke

Hanketiedot

Hankenumero
114463

Hakija
Akaan kaupunki

Toteuttaja
Akaan kaupunki

Lisätietoja
Elina Anttila
elina.anttila@akaa.fi

Toteutusaika
29.9.2014 - 31.5.2016

Työsuojelurahaston päätös
29.10.2014
9 956 euroa

Kokonaiskustannukset
23 056 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2016

Tiivistelmä

Hankkeen tavoitteena on lisätä henkilöstön työhyvinvointia kehittämällä lasten ja perheiden palvelujen palvelurakennetta, työyhteisöjen toimintamalleja ja työnjakoa sekä tekemällä näkyväksi työssä syntyvä asiakasvaikuttavuus.

Hankkeella haetaan ratkaisua nykyiseen henkilöstöä kuormittavaan tilanteeseen, jossa palvelut eivät toimi oikea-aikaisesti ja perheiden tarpeisiin vastaavasti. Palvelurakenteen vinoumat aiheuttavat myös jonoja ja kiireen tuntua erityisesti viimesijaisissa tukipalveluissa. Työtä ei pystytä tekemään niin vaikuttavasti kuin osattaisiin. Yhteistoimintamallien toimivuus ja eri palvelualueiden johtajien yhteistyö sekä lähiesimiestyö vaikuttavat työssä onnistumiseen ja työhyvinvointiin..

Hankkeen tuloksena henkilöstön osaamista käytetään parhaimmalla mahdollisella tavalla ja toiminnan vaikuttavuus pystytään osoittamaan. Tämä mahdollistuu uudenlaisella Akaan kaupungin lapsiperhetyön toimintamallilla. Työtä ja työnjakoja selkiyttämällä sekä johtamisen tuella lisätään henkilöstön työhyvinvointia ja työn merkityksellisyyskokemusta.

Projekti toteutetaan yhteistoiminnallisena kehittämisprosessina. Mukana hanketyössä, sen työpajoissa ja yhteistyömallien kehittämisessä on laajasti lapsiperheiden kanssa toimiva henkilöstö, lähiesimiehet ja johto.

Hankkeen asiantuntijana ja kehittämisen tukena toimii Pystymetsä Oy:n erityisasiantuntija HT Sirkka Rousu. Hankkeessa sovelletaan vaikuttavan lapsiperhetyön sekä yhteistoiminnallisen työnkehittämisen tutkimuksia.

Hankkeen vastuuhenkilö

Elina Anttila

Tiedote

Lasten ja nuorten palveluissa tehdään työtä ripeällä otteella

31.5.2016

Akaan kaupunki uudisti lapsiperhetyön toimintamallinsa täydellisesti. Asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan aiempaa ripeämmin.

Akaan kaupunki halusi muuttaa lasten ja nuorten palvelujen toimintaa kehityshankkeella, johon työntekijät otettiin mukaan. Hanke onnistui monin tavoin, muun muassa taloudellisesti: korjaavien perhepalvelujen kustannukset ovat laskeneet vuoden 2014 lähtötasosta, vaikka henkilöstöä on lisätty.

Yhteistyötä tehdään yli hallinnonrajojen lasten ja nuorten hyvinvoinnista vastaavien toimialojen yhteistyönä, ja asiakkaat saavat apua silloin, kun he sitä tarvitsevat. Pyydä apua – perhepalveluissa pystytään järjestämään tukea tarvittavalla tavalla.

Perusturvan sosiaalityön tiimijohtaminen on lähtenyt hankkeen ansiosta toimimaan hyvin, ja ilmapiiri on innostunut ja hyvä. Henkilöstön työhyvinvointia on edistetty monilla työtä jäsentävillä rakenteellisilla ja johtamisen muutoksilla.

Johtamiselle uudet tavoitteet

Hankkeen aikana johtamiselle luotiin yhteiset tavoitteet ja linjaukset. Lastensuojelun vaikuttavuutta seurataan nyt uudella tavalla.

Huhtikuussa 2016 tehdyn työhyvinvointikyselyn mukaan 58 prosenttia henkilöstöstä oli sitä mieltä, että työhyvinvoinnin kehitys on mennyt viimeisen vuoden aikana jonkin verran tai selvästi parempaan suuntaan.

Esimiestyöhön ollaan nyt selvästi valtakunnallista vertailuaineistoa tyytyväisempiä, mikä on suuri muutos aiempiin tuloksiin. Sen sijaan koko organisaation johtaminen arvioidaan huonommaksi ja organisaation strategisten linjausten puuttuminen aiheuttaa tyytymättömyyttä.    

Henkilöstö mukana kehitystyössä

Akaan hanke toteutettiin yhteistyöprosessina henkilöstön kanssa: yhteisiä työpajoja oli 10. Lisäksi tehtiin opintokäynti Raisioon. Asioita työstettiin ennakkotehtävien avulla yhdessä asiakaspalvelun tiimeissä. Lisäksi asiantuntija Sirkka Rousu pohti lastensuojelun ja perhetyön työntekijöiden kanssa heidän työnsä kehittämistarpeita.

Tiimien johtajien ja perusturvan johtajan kanssa pohdittiin ja luotiin työlle tavoitteita, mittareita ja työhyvinvoinnin kyselyn valmistelua. Työhyvinvoinnista järjestettiin henkilöstökoulutusta, työhyvinvointikyselyn tulokset purettiin yhdessä henkilöstön kanssa. Yhteistyötahojen kanssa järjestettiin lapsiperhe-foorumi sekä koulutusta yhteiseen lainsäädäntöön.

Akaan kaupungin hankkeen seuranta – ja arviointimallin rakentamisessa hyödynnettiin vuonna 2011 Mustijoen perusturvan Futuriikki-hankkeen mallia. Se laadittiin Mäntsälä-Pornaisissa erityisasiantuntija Rousun tukemana ja hänen väitöstutkimuksensa tulosten pohjalta.

Työsuojelurahaston tukeman Onnistunut työ tekee hyvää- hankkeen ansiosta työn kehittäminen jatkuu edelleen kaupungissa.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Elina Anttila, Sirkku Rousu. Avaa

. 2016.