Opettajan ammatillinen kasvu ja työhyvinvointi draama- ja teatterikasvatuksen prosesseissa

Drama Boreale in Oslo 2023. Nordic network of drama and theatre education conference, Oslo Metropolitan University, Department of Art, Design and Drama in cooperation with NLA Høgskolen, UiS, NTNU and Drama og teaterpedagogene, 7. - 9.8. 2023 Oslo, Norja.

Hanketiedot

Hankenumero
230227

Hakija
Heidi-Tuulia Eklund

Toteuttaja
Heidi-Tuulia Eklund

Lisätietoja
Heidi-Tuulia Eklund
heidi-tuulia.ht.eklund@student.jyu.fi

Toteutusaika
7.8.2023 - 9.8.2023

Työsuojelurahaston päätös
29.5.2023
700 euroa

Kokonaiskustannukset
996 euroa

Tulokset valmistuneet
24.8.2023

Tiivistelmä

Tarkastelen esityksessäni suomalaisen perusopetuksen opettajan kahdentuneen identiteetin muotoutumista sekä pedagogisten taitojen kehittämisen tarvetta draama- ja teatterikasvatuksen kontekstissa, joka esitetään englanniksi. Pohjoismainen konferenssi toimii erinomaisena alustana yhteiselle keskustelulle opettajien työhyvinvoinnista sekä taideperustaisesta tutkimuksesta, sillä huoli taideaineiden merkityksestä sekä opettajien työssäjaksamisesta yhdistää meidän yhteiskunnallista ajatteluamme.

Hankkeen vastuuhenkilö

Heidi-Tuulia Eklund

Tiedote

Opettajan ammatillinen kehittyminen ja työhyvinvointi draama- ja teatterikasvatuksen prosesseissa

24.8.2023

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksen osatutkimuksessa tarkasteltiin perus- ja lukiokoulutuksen opettajan ammatti-identiteetin muotoutumista draama- ja teatteritekniikoiden käytön aikana. Kyselytutkimus kartoitti opettajien ennakkoasenteita, käsityksiä ja kokemuksia toiminnallisista oppimisprosesseista opettajan näkökulmasta sekä tarkasteli kokemuksellisten menetelmien käytön mahdollisuuksista opettajien jaksamista ja hyvinvointia silmällä pitäen. Kysely toteutettiin keväällä 2023 sähköisellä kyselyalustalla. Alustavassa analyysissä draama- ja teatteritekniikoiden käytön positiivinen vaikutus näkyy selkeästi opettajan pedagogisten taitojen ja ammatillisen itsetunnon kehittymisessä sekä työnimuna.

Tausta

Drama Boreale järjestetään joka kolmas vuosi vuorotellen eri Pohjoismaissa. Vuonna 2023 vuorossa oli Norja. Esittelin kesällä 2022 Reykjavikissa IDEA:n (International Drama/Theatre Association) Drama4All-kongressissa tutkimukseni alkuvaiheita, joka jo silloin herätti suurta kiinnostusta. Koska konferenssiesiintymiset kuuluvat tohtoriopintoihin, katsoin tärkeäksi esitellä tutkimukseni edistymistä.

Aineisto

Drama Boreale 2023 -konferenssissa esittelin kyselytutkimuksen aineiston alustavan analyysin. Aineiston analysoinnissa käytin kvalitatiivista sisällönanalyysiä. Koska kyseessä on aineiston alustava analysointi, voi kvalitatiivisen aineiston analysointimenetelmään tulla rinnalle myös narratiivisen aineiston analyysimenetelmien käyttöä.

Tulokset ja johtopäätökset

Draaman ja teatterin menetelmien käytöllä on selkeitä positiivisia vaikutuksia opettajan ammatillisen identiteetin kehittymiseen. Tämän lisäksi menetelmien käytön vaikutukset heijastuivat opettajien työhyvinvointiin. Opettajien pedagogiset taidot kehittyvät oman ammatillisen itsetunnon kasvun rinnalla. Opettajat kokivat myös kasvaneensa ihmisinä, oppivat arvostamaan erilaisuutta sekä vahvistivat vuorovaikutustaitojaan ja luovuuttaan kokemuksellisissa oppimistilanteissa.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Opettajien työnkuva on Opettajien ammattijärjestön työolobarometrin 2021 mukaan muuttunut moninaisemmaksi ja vaativammaksi, mikä on johtanut opettajien työuupumuksen huolestuttavaan lisääntymiseen. Suomalaisessa työelämässä taidepohjaisten menetelmien käyttöä työuupumuksen ehkäisemiseksi on käytetty vielä vähän. Draaman työtavoilla saadaan hyviä tuloksia vuorovaikutustaitojen kehittämisessä ja opittuja taitoja voidaan soveltaa suoraan muilla kasvatusaloilla, hoivatyössä ja julkisella sektorilla.

Aineisto

Konferenssiesitys Avaa

Abstraktikirjan sivut Avaa