Opettajat digitalisoituvan työn kehittäjiksi – teknostressiä vai didaktista kukoistusta?

Hanketiedot

Hankenumero
115412

Hakija
Tampereen yliopisto

Toteuttaja
Tampereen yliopisto

Lisätietoja
Jarmo Viteli
jarmo.viteli@tuni.fi

Toteutusaika
1.1.2016 - 30.9.2017

Työsuojelurahaston päätös
16.12.2015
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
180 795 euroa

Tulokset valmistuneet
30.9.2017

Tiivistelmä

Tutkimuksen päätavoitteena on selvittää koulujen keinoja toiminnan kehittämiseen siten, että digitalisoituminen (uuden OPS:in hengen mukainen TVT:n käytön lisääntyminen) tapahtuu niissä työhyvinvointia tukevasti eikä siitä muodostu uhkaa opettajan ammatti-identiteetille. Tutkimus tuottaa uutta kvantitatiivista tietoa työhyvinvoinnin, ammatti-identiteetin ja TVT:n opetuskäytön (digitalisaation) yhteyksistä. Toiseksi tutkimus tuottaa kvalitatiivista tietoa siitä, mitkä tekijät voivat edistää ja ehkäistä TVT:n käyttöä kouluissa, sekä miten itseohjautuvaa kehittämistä kannattaa tehdä kouluissa. Edelleen tämän tiedon pohjalta voidaan luoda alustava kuvaus kehittämisprosessista, jonka avulla kaikki Suomen koulut voivat kehittää TVT:n käyttöään huomioiden työhyvinvoinnin säilyminen.

Hanke toteutetaan toimintatutkimuksellisella otteella, jossa tutkimusaineistoa kerättäessä samanaikaisesti kehitetään toimintaa ja palautetaan välituloksia nopeasti toimijoille toiminnan kehittämisen tueksi. Toimintatutkimuksessa sekä tutkitaan että yritetään kehittää ja muuttaa käytäntöjä. Tutkimuksen avulla etsitään siis ratkaisuja ongelmiin. Tutkimuksessa käytetään sekä määrällisiä että laadullisia aineistonkeruutapoja ja niistä syntyviä aineistoja (kyselyt, ryhmäkeskustelut, ryhmähaastattelut) ja niihin soveltuvia analyysejä. Käytetyt menetelmät kussakin tutkimuksen vaiheessa kuvataan myöhemmin.

Tutkimuksen tulokset ovat käytettävissä 30.9.2017 mennessä.

Hankkeen vastuuhenkilö

Jarmo Viteli

Tiedote

Teknoimua vai teknostressiä? Digitalisaatio vaikuttaa opettajien työhyvinvointiin

30.9.2017

Digitalisaatio muuttaa myös opettajien työnkuvaa. Tampereen yliopiston tutkimuksessa selvisi, että opettajat kokevat teknologian käytön ennemminkin innostavana kuin kuormittavana. Teknostressiä pitää loitolla opettajan mahdollisuus osallistua teknologian valintaan ja sen sopiminen omaan opetustyyliin. Sosiaalisen ja teknisen tuen saatavuus vähentää opettajan kuormitusta.

Opettajien työhyvinvoinnin kannalta digitalisoituminen voi olla uhka tai mahdollisuus.

– Jos opetusteknologian käyttö koetaan työntekoa vaikeuttavaksi ja kuormittavaksi, voi opettaja kokea teknostressiä. Jos taas teknologian käytön koetaan helpottavan työtä ja jopa innostavan, se voi johtaa teknoimuun, sanoo e-oppimisen asiantuntija ja tutkimusjohtaja  Jarmo Viteli Tampereen yliopistosta.

Toimintatutkimus etsi käytännön ratkaisuja

Opettajien teknostressiä ei ole aiemmin juuri tutkittu. Nyt päättynyt “Opettajat digitalisoituvan työn kehittäjiksi – teknostressiä vai didaktista kukoistusta?” (Opena) -hanke tuo esiin nimenomaan opettajien teknostressin erityispiirteitä.

Tampereen yliopistossa vuosina 2016–2018 tehdyssä tutkimuksessa etsittiin keinoja, joilla opettajat voivat yhdessä kehittämällä edistää koulujen digitalisoitumista ja työhyvinvointia.

Työsuojelurahaston rahoittama tutkimus tehtiin toimintatutkimuksena, jossa tutkimuksen teon rinnalla kehitettiin käytäntöjä. Tutkimuksessa käytettiin sekä määrällisiä että laadullisia aineistonkeruutapoja ja niistä syntyviä aineistoja.

Teknologia innostaa enemmän kuin kuormittaa

Tutkimuksen tulosten mukaan opettajat kokevat opetusteknologian käytön ennemminkin innostavana kuin kuormittavana.

Toisaalta tulokset osoittivat kuusi osa-aluetta, jotka aiheuttavat koettua digistressiä opettajien keskuudessa.

Kuormitusta aiheuttavat laitteiden ja tilojen puuttuminen, laitteiden ja sovellusten toimintaan liittyvät ongelmat sekä käytettävyysongelmat. Stressiä aiheuttivat myös opiskelijoiden ja oppilaiden ajattelutavat ja toiminnat sekä opettajan oman osaamisen ja myönteisen ajattelun puute.

– Uuden opetteleminen on rasittavaa myös opettajalle, Viteli kertoo kuudennesta kuormittavasta tekijästä.

Monta tapaa torjua kuormittumista

Tutkimus toi esille monia käytännön keinoja, jotka estävät opettajien kuormittumista opetus- teknologian käytön vuoksi.

Kuormitusta vähentää ensinnä se, että opettajat voivat osallistua teknologiavalintoihin. Toiseksi, opettajille on myös tarjottava mahdollisuus käyttää opetusteknologiaa, joka sopii heidän opetustyyliinsä.

– Opettajia kannattaa myös kannustaa analysoimaan opetusteknologian hyviä puolia, kehittämään osaamistaan ja uskomaan itseensä, Viteli sanoo.

Lisäksi tarvitaan sosiaalista ja teknistä tukea.

– Tuloksien perusteella opettajat pystyvät itsenäisesti kehittämään työtään ja luomaan käytäntöjä, jotka tukevat koulujen kestävämpää digitalisoitumista. Hyödylliseksi koetut käytännöt liittyvät opettajien väliseen yhteistyöhön, kuten toisten opettamiseen ja neuvomiseen.

 

 

 

Toimittaja
Camilla Ukkonen

Aineisto

Mäkiniemi, J-P, Ahola, S,Syvänen, A,Heikkilä-Tami,K, Viteli, J., TRIM Research Reports 24, ISBN978-952-03-0543-7 Avaa

Telma-lehti: Tuoko digitalisaatio opettajalle teknostressiä vai innostusta?. https://telma-lehti.fi/tuoko-digitalisaatio-opettajalle-teknostressia-vai-innostusta

Tieteelliset abstraktit ja niihin liittyvät esitykset: Mäkiniemi Jaana-Piia. Teknologia opetuksessa – innostusta vai ärsytystä?. SOME-Time2016 14.05.2016. Tampere, Suomi.

Syvänen et al; ITK2016-tutkijatapaaminen 13.4.2016: “How are educational use of ICT and teachers’ work well-being related? A systematic review. “ ja “When an educational use of ICT is a source of technostress among Finnish teachers?”

Mäkiniemi et al; Sosiaalipsykologian päivät 26.11.2016:” Opettajan työn digitalisoitumisen ja työhyvinvoinnin yhteyksiä” http://www.uta.fi/yky/sppaivat2016/tyoryhmat/tyo.html#Makiniemi

Syvänen et al; Nordic Working and Learning Conference 2016-konferenssissa “The digitalization of teaching as a question of professional identity and well-being” http://www.uta.fi/yky/NWLC2016/cfp/sessiondetails/session5.html

Syvänen et al; ITK2017-konferenssi 7.4.2017 “Koulujen digitalisoituminen – uhka vai mahdollisuus työhyvinvoinnille?” http://itk.fi/2017/ohjelma/teemaseminaari/243

Syvänen et al; ITK2017-tutkijatapaaminen 5.4.2017: “ Opettajien yhteistyö opetuksen digitalisoitumisen ja työhyvinvoinnin edistäjänä” ja “How teachers’ motives to use educational technology are associated to technostress?” http://itk.fi/2017/files/ITK_TUTKIJATAPAAMISEN_OHJELMApdf.pdf

Mäkiniemi et al; Work2017-konferenssi: ”What is the structure of the professional identity of teachers, and how it is associated with the educational use of ICT among Finnish teachers?”

Syväniemi et al; “The teacher-led development process as a tool to enhance the digitalization of teaching and work well-being: What do teachers want to develop, and why?” 17.8.2017 Turussa

Syvänen et al; EARLI2017-konferenssi: ”Teacher identity, beliefs and technology-related well-being” 2.9.2017 Tampereella Työelämän tutkimuspäivät (2 esitystä):

Mäkiniemi et al; “Opettajan työn digitalisoituminen ja työhyvinvointi” Syvänen et al; “Opettajat teknologiaan liittyvän työhyvinvoinnin kehittäjinä – itseohjautuvan kehittämistyön koetut hyödyt” Tampereella 2.-3.11.2017

Mäkinen et al; “Teknoimu – teknologian käyttö työhyvinvoinnin lähteenä – uusi käsite ja mittari” 1.11.2017 Helsingissä