Opettajat muuttuvassa koulumaailmassa – Miten uusi opetussuunnitelma vaikuttaa opettajien työhyvinvointiin?

Hanketiedot

Hankenumero
190164

Hakija
Työterveyslaitos

Toteuttaja
Työterveyslaitos

Lisätietoja
Maarit Kauppi
maarit.kauppi@ttl.fi

Toteutusaika
1.9.2019 - 31.1.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.5.2019
120 000 euroa

Kokonaiskustannukset
178 954 euroa

Tulokset valmistuneet
10.2.2022

Tiivistelmä

Uuden perusopetuksen opetussuunnitelman käyttöönotto on alkanut portaittain eri luokka-asteilla vuoden 2016 syksystä alkaen. Sen tavoitteena on parantaa oppilaiden osallisuutta ja oppimista. Ei kuitenkaan tiedetä, onko opetussuunnitelmauudistuksen käyttöönotto vaikuttanut opettajien työhyvinvointiin.

Tavoitteena on selvittää, onko peruskoulun opettajien työhyvinvoinnissa tapahtunut muutoksia uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä ja miten johtaminen ja koulualueen haasteellisuus vaikuttavat tähän muutokseen.

Tutkimuksessa hyödynnetään Kunta 10 -tutkimuksen vuosien 2014-2018 kyselytuloksia. Koulujen alueiden haasteellisuutta arvioidaan OKM:n ns. tasa-arvoavustuksen perusteena olevien indikaattoreiden avulla. Lisäksi teemahaastattelujen avulla selvitetään työhyvinvoinnin edistämisessä hyviksi todettuja käytäntöjä eri kouluissa. Työhyvinvointia kuvaavien indikaattoreiden muutoksia arvioidaan mm. keskiarvotarkastelujen avulla. Johtamisen ja eri alueiden haasteellisuutta kuvaavien muuttujien yhteyttä työhyvinvointiin selvitetään regressiomallien avulla. Haastattelut analysoidaan sisällönanalyysilla.

Tutkimushankkeesta saatua tietoa voidaan käyttää suunniteltaessa opetusta ja pohdittaessa resurssien ja tuen tarvetta erilaisissa kouluyksiköissä. Opettajien työhyvinvoinnin turvaaminen on tärkeää paitsi opettajille henkilökohtaisesti, myös laadukkaan ja tasa-arvoisen opetuksen varmistamiseksi tulevaisuudessakin.

Hankkeen vastuuhenkilö

Maarit Kauppi

Tiedote

Opettajat muuttuvassa koulumaailmassa

10.2.2022

Tiivistelmä

Tässä tutkimushankkeessa selvitettiin opettajien työhyvinvoinnissa uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä tapahtuneita muutoksia. Lisäksi kerättiin opettajien kokemuksia uudistuksen tuomiin muutoksiin liittyen, sekä selvitettiin millaisia työhyvinvointia edistäviä käytäntöjä kouluissa on tunnistettu. Tutkimusaineistoina käytettiin Kunta10-tutkimuksen kyselyaineistoa ja hankkeessa kerättyä teemahaastatteluaineistoa. Tulosten perusteella opettajien työhyvinvointi näyttäisi heikentyneen uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä. Toisaalta opettajat kokevat yhteistyökyvyn olevan hyvällä tasolla työyhteisöissään. Rehtorin ja työyhteisön tuki, yhdessä tehtävä työn kehittäminen ja erilaiset vertaistuen mallit tukevat työhyvinvointia.

Lähtökohdat

Opettajan työ on ollut muutoksessa viime vuosina. Eräs viimeisimmistä opettajien työhön kohdistuneista muutoksista on vuonna 2016 käyttöön otettu uusi perusopetuksen opetussuunnitelma. Opetussuunnitelmauudistuksen merkityksestä opettajien työn ja työhyvinvoinnin kannalta Suomessa tiedetään hyvin vähän. Tämän hankkeen tavoitteena oli selvittää opettajien työhyvinvoinnissa tämän uudistuksen myötä tapahtuneita muutoksia sekä kerätä kokemuksia uudistuksesta ja työhyvinvointia tukevista käytännöistä.

Aineisto

Tutkimusaineiston muodostivat Kunta10-kyselyyn vastanneiden opettajien aineisto vuosilta 2014 (n=7028), 2016 (n=5110) ja 2018 (n=4804) sekä vuosien 2020-2021 vaihteessa kerätty teemahaastatteluaineisto (n=20). Kyselyaineiston avulla arvioitiin opettajien työhyvinvoinnin riskitekijöitä ja niissä tapahtuneita muutoksia. Haastatteluiden pääteemoja olivat mm. työn ja työhyvinvoinnin muutokset, uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon saatu käytännön tuki ja työhyvinvointia tukevat käytännöt.

Menetelmät

Määrällisenä aineistona hyödynnettiin Kunta10-tutkimuksen kyselyaineistoa vuosilta 2014, 2016 ja 2018 ja laadullisena aineistona hankkeessa kerättyä teemahaastatteluaineistoa. Kyselyaineistoa analysoitiin jakaumatarkastelujen ja tilastollisten mallien (esim. Generalized Estimation Equations -mallinnus) avulla. Laadullisen aineiston analysointimenetelmänä käytettiin sisällönanalyysia.

Tulokset ja johtopäätökset

Tulosten perusteella opettajien työhyvinvointi näyttäisi heikentyneen uuden opetussuunnitelman käyttöönoton myötä. Myös koronapandemia on haastanut opettajien työtä. Toisaalta opettajat kokevat yhteistyökyvyn olevan hyvällä tasolla työyhteisöissään. Rehtorin ja työyhteisön tuki koetaan tärkeäksi muutoksessa. Myös yhdessä tehtävä työn kehittäminen, muutoksen työstäminen yhdessä sekä erilaiset vertaistuen mallit koetaan toimiviksi työhyvinvointia tukeviksi keinoiksi.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuotti uutta, monipuoliseen aineistoon perustuvaa tietoa opettajien työn ja työhyvinvoinnin kehityksestä opetussuunnitelmauudistuksen myötä. Hankkeen tulokset toivat esille myös opettajien kokemuksia työhyvinvointia tukevista tekijöistä ja keinoista. Näitä olivat mm. rehtorin ja työyhteisön tuki, erilaiset vertaistuen mallit ja esimerkiksi tutor-opettajuus. Hankkeesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää opettajien työhyvinvointia tukevien käytäntöjen kehittämisessä ja kohdentamisessa.

Aineisto

Maarit Kauppi, Suvi Vesa, Anna-Leena Kurki, Nina Olin, Ville Aalto, Jenni Ervasti. Työterveyslaitos. Opettajat muuttuvassa koulumaailmassa. Opettajien työhyvinvoinnin kehitys opetussuunnitelmauudistuksen aikana. Loppuraportti. 2022.
ISBN 978-952-261-993-8 (nid.)
ISBN 978-952-261-994-5 (PDF) Avaa

Work2021 Avaa

Kasvatustieteenpvä_kauppi_vesa Avaa

Blogi Avaa