Opettajien äänihäiriöt, niiden haaste työkyvylle sekä yhteys koulujen sisäilmastotekijöihin

Hanketiedot

Hankenumero
180134

Hakija
Hanna Vertanen-Greis

Toteuttaja
Hanna Vertanen-Greis

Lisätietoja
Hanna Vertanen-Greis
hanna.m.vertanen@utu.fi

Toteutusaika
1.3.2019 - 30.4.2021

Työsuojelurahaston päätös
7.11.2018
24 000 euroa

Kokonaiskustannukset
24 000 euroa

Tulokset valmistuneet
10.6.2021

Tiivistelmä

Opettajien äänihäiriöiden on todettu lisääntyneen ja pahimmillaan ne voivat vaarantaa opettajan työkyvyn. Äänihäiriöiden yhtenä taustatekijänä on arveltu olevan koulujen sisäilmaston huono laatu. Tutkimuksen tavoitteena on arvioida opettajien äänihäiriöiden yleisyyttä, niiden yhteyttä työkykyyn ja koulujen sisäilmasto-olosuhteisiin liittyviä riskitekijöitä. Tutkimus perustuu eri puolilla Suomea toteutettuun opettajakyselyyn (N = 1198) sekä kliiniseen kenttätutkimukseen (N = 48), missä opettajille tehtiin laryngoskopia ja äänimittauksia ensin hyväksi koetussa ja sitten huonoksi koetussa tilassa. Laaja vertailuaineisto sisältää tietoja koulurakennuksista, niiden home- ja kosteusvaurioista sekä rekisteritietoja oppilasmääristä ja opettajien poissaoloista. Ensimmäisten tulosten mukaan 54 % suomalaisista opettajista kärsi äänihäiriöistä stressin ollessa niiden suurin yksilöllinen riskitekijä (OR 3.6). Äänihäiriöillä oli myös merkitsevä yhteys koettuihin sisäilmasto-olosuhteisiin. Tutkimukselta odotetaan uutta tietoa rakennusten aiheuttamista terveyshaitoista opettajien työkyvyn tukemiseksi ja työympäristön parantamiseksi.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Vertanen-Greis

Tiedote

Äänihäiriöt, stressi ja koulujen sisäympäristö sekä niiden yhteys opettajien työkykyyn

10.6.2021

Tiivistelmä

Äänihäiriöiden, työstressin ja sisäympäristön yhteisvaikutuksesta työkykyyn on vain vähän tietoa. Tavoitteena oli tutkia näiden tekijöiden yhteyttä opettajien työkykyyn kyselyn (n = 1198) ja koulujen teknisen kuntoarvion avulla. Tulosten mukaan 54 %:lla opettajista oli äänihäiriöitä, ja stressi oli niiden merkittävin selittäjä. Äänihäiriöillä oli yhteys itsearvioituihin sisäilman puutteisiin, ja koulujen tekninen arvio tuki itsearviointia. Tulokset indikoivat myös äänihäiriöiden ja koulurakennusten huonon kunnon välistä yhteyttä. Kaikki kolme tekijää olivat selkeästi yhteydessä alentuneeseen työkykyyn. Tutkimus painottaa oikea-aikaisen tuen tarvetta niin, etteivät yhteisvaikutukset eskaloisi tilannetta.

Lähtökohdat

Äänihäiriöitä esiintyy opettajilla enemmän kuin muilla ja ne liittyvät stressiin. Niillä voi olla yhteyttä myös koulurakennusten puutteisiin ja työkyvyn laskuun. Tavoitteena oli tutkia äänihäiriöiden, työhön liittyvän stressin ja koulujen sisäympäristön puutteiden yhteyttä toisiinsa ja opettajien työkykyyn. Isolla aineistolla tehdyssä tutkimuksessa tarkasteltiin ensimmäistä kertaa äänihäiriöiden, työstressin ja sisäympäristön puutteiden yhteisvaikutusta alentuneeseen työkykyyn.

Aineisto

Tutkimukseen osallistui yhteensä 1198 perusopetuksen opettajaa kolmesta kaupungista eri puolilta Suomea. Heistä naisia oli 81 % ja miehiä 19 %, ja heidän ikänsä oli keskimäärin 44 vuotta. Osatutkimuksessa oli mukana yhden kaupungin 538 opettajaa sekä ne 67 koulurakennusta, joissa nämä opettajat työskentelivät.

Menetelmät

Hanke perustui kyselytutkimukseen. Sen lisäksi ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat koulujen sisäilman laatua. Äänihäiriöitä tutkittiin lyhyellä äänioirekyselyllä, ja muita muuttujia arvioitiin viisiportaisen stressikysymyksen, Työkykypistemäärän sekä MM 040 -sisäilmastokyselyn avulla.

Tulokset ja johtopäätökset

Äänihäiriöitä esiintyi 54 %:lla opettajista, ja stressi oli niiden merkittävin selittäjä. Äänihäiriöillä oli yhteys itsearvioituihin sisäilman puutteisiin, ja tulokset indikoivat myös äänihäiriöiden ja koulurakennusten huonon kunnon välistä yhteyttä. Äänihäiriöt, työstressi ja sisäympäristön puutteet olivat kaikki selkeästi yhteydessä alentuneeseen työkykyyn. Opettajien työkyvyn tukemiseen on hyvä kiinnittää erityistä huomiota myös silloin, kun he kärsivät äänihäiriöistä.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus toi lisätietoa työkykyyn liittyvistä tekijöistä ja niiden yhteisvaikutuksista. Stressi ja äänihäiriöt muodostavat yhdessä sisäilmaongelmien kanssa vyyhdin, joka on enemmän kuin osiensa summa ja jolla on selkeä yhteys alentuneeseen työkykyyn. Tutkimus painottaa oikea-aikaisen tuen tarvetta niin, etteivät yhteisvaikutukset eskaloisi tilannetta.

Aineisto

Hanna Vertanen-Greis. Voice Disorders, Stress, and Indoor Environmental Quality: A Cross-Sectional Study of Finnish Teachers. University of Turku. 2021.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-29-8502-9

ISBN 978-951-29-8501-2 (PRINT)
ISBN 978-951-29-8502-9 (PDF)
ISSN 0355-9483 (Print)
ISSN 2343-3213 (Online)