Opettajien äänihäiriöt, niiden haaste työkyvylle sekä yhteys koulujen sisäilmastotekijöihin

Hanketiedot

Hankenumero
117439

Hakija
Hanna Vertanen-Greis

Toteuttaja
Hanna Vertanen-Greis

Lisätietoja
Hanna Vertanen-Greis
hanna.m.vertanen@utu.fi

Toteutusaika
1.3.2018 - 28.2.2019

Työsuojelurahaston päätös
20.11.2017
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
21 000 euroa

Tulokset valmistuneet
28.2.2019

Tiivistelmä

Väitöstyön tavoitteena on arvioida opettajien äänihäiriöiden aiheuttamaa riskiä työkyvylle sekä niiden yhteyttä koulujen sisäilmaston laatuun. Aihe on ajankohtainen, sillä kosteus- ja homevaurioisissa kouluissa työskentelevillä opettajilla on arvioitu olevan muita enemmän äänihäiriöitä, jotka voivat pahimmillaan vaarantaa työkyvyn.

Poikkileikkaustutkimuksen aineisto on hankittu kolmessa kunnassa eri puolilla Suomea toteutetun opettajakyselyn avulla, missä on pyydetty arvioimaan äänihäiriöitä, työkykyä, stressiä sekä koulujen sisäilmaston laatua. Lisäksi on toteutettu kliininen kenttätutkimus, missä opettajien äänihäiriöitä on arvioitu kyselyn lisäksi kurkunpään tähystyksen ja äänimittausten avulla sekä sisäilmaltaan hyväksi koetussa että huonoksi koetussa tilassa. Saatuja tietoja verrataan aineistoon, josta luokitellaan mm. koulujen rakennustekninen tieto sekä siivoustaso. Saatuja tietoja verrataan myös mm. tietoihin opettajille toteutetuista työjärjestelyistä sekä kenttätutkimuksen osalta rekisteristä saataviin poissaolotietoihin.

Tulokset ovat käytettävissä tieteellisten julkaisujen ja konferenssi-julkaisujen muodossa apurahakauden lopussa. Väitöskirjan arvioidaan valmistuvan vuonna 2019.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Vertanen-Greis

Tiedote

Stressi on merkittävä riski opettajan äänelle

28.2.2019

Tuoreen tutkimuksen mukaan yli puolella suomalaisista opettajista on äänihäiriöitä. Turun yliopistolla tehtävän väitöksen mukaan stressi muodostaa merkittävän riskitekijän häiriöille.

Tohtorikoulutettava Hanna Vertanen-Greisin tutkimus osoittaa, että suomalaisten opettajien äänihäiriöiden yleisyys oli 54 prosenttia 12 kuukauden seuranta-ajalla. 

– Stressi lisäsi äänihäiriöiden riskiä 3.6-kertaisesti, Vertanen-Greis kertoo.

Vertanen-Greis tutkii väitöskirjatutkimuksessaan opettajien äänihäiriöitä, niiden haastetta työkyvylle ja yhteyttä koulujen sisäilmastotekijöihin. Nyt valmistunut osatutkimus julkaistaan  J Voice -lehdessä. 

Työsuojelurahasto on tukenut työtä stipendirahoituksella.

Kattava tutkimus äänihäiriöiden tekijöistä

Vertanen-Greisin väitöstyön tavoitteena on arvioida opettajien äänihäiriöiden aiheuttamaa riskiä työkyvylle sekä niiden yhteyttä koulujen sisäilmaston laatuun.

– Aihe on ajankohtainen, sillä sisäilmaongelmaisissa kouluissa työskentelevillä opettajilla on arvioitu olevan muita enemmän äänihäiriöitä, jotka voivat pahimmillaan vaarantaa työkyvyn, Vertanen-Greis sanoo.

Vertanen-Greisin poikkileikkaustutkimuksen aineisto on hankittu kolmessa kunnassa eri puolilla Suomea. Opettajakyselyynosallistui noin 1200 opettajaa. Kyselyssä pyydettiin arvioimaan äänihäiriöitä, työkykyä, stressiä sekä koulujen sisäilmaston laatua. 

Lisäksi toteutettiin kliininen kenttätutkimus, jossa opettajien äänihäiriöitä on arvioitu kyselyn lisäksi kurkunpään tähystyksen ja äänimittausten avulla sekä sisäilmaltaan hyväksi koetussa että huonoksi koetussa tilassa. 

Saatuja tietoja verrataan koulujen rakennustekniseen tietoon. Saatuja tietoja verrataan myös mm. tietoihin opettajille toteutetuista työjärjestelyistä sekä kenttätutkimuksen osalta teollisia mineraalivillakuituja koskeviin mittaustuloksiin sekä rekisteristä saataviin poissaolotietoihin. 

– Tutkimusasetelma on poikkeuksellisen vaativa, sillä otos on iso ja olen pyrkinyt hankkimaan mahdollisimman kattavat vertailutiedot niistä koulurakennuksista, missä vastaajat työskentelivät, Vertanen-Greis kertoo.

Koko väitöstutkimus kaikkine osajulkaisuineen valmistunee vuoden 2020 aikana. 

Toimittaja
Camilla Ukkonen