Opettajien käsityksiä prosessialan opiskelijoiden turvallisuusosaamisesta

Hanketiedot

Hankenumero
200020

Hakija
Sari Tappura

Toteuttaja
Sari Tappura

Lisätietoja
Sari Tappura
sari.tappura@tuni.fi

Toteutusaika
5.4.2020 - 8.4.2020

Työsuojelurahaston päätös
4.2.2020
750 euroa

Kokonaiskustannukset
1 305 euroa

Tulokset valmistuneet
21.8.2020

Tiivistelmä

Prosessiteollisuus on turvallisuuskriittinen toimiala, jossa työntekijöiltä edellytetään korkeaa turvallisuusosaamisen tasoa. Prosessinhoitajia koulutetaan ammatillisissa oppilaitoksissa, ja ammatillisen koulutuksen reformissa korostetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Turvallisten työskentelytapojen oppiminen on tärkeä osa opiskelua, jotta prosessialan työpaikkojen edellyttämä turvallisuusosaaminen on riittävällä tasolla opiskelijan siirtyessä työelämään. Aiemmassa osatutkimuksessa selvitettiin opiskelijoiden osaamistarpeita työelämä näkökulmasta. Tämän osatutkimuksen tavoitteena on selvittää prosessialan opettajien käsityksiä opiskelijoiden turvallisuusosaamisesta. Opettajien käsityksiä selvitettiin haastatteluilla (n=7) hankkeessa mukaan olevissa viidessä oppilaitoksessa, joissa koulutetaan prosessialan opiskelijoita. Tulosten tulkinnassa hyödynnettiin aiemmassa osatutkimuksessa tuotettua viitekehystä (opiskelijoiden osaamistarpeet). Haastateltujen opettajien käsitysten mukaan suurin osa tunnistetuista osaamistarpeista on opiskelijoille melko helppoja saavuttaa. Opettajien käsitysten mukaan opiskelijoille on vaikeaa erityisesti osaaminen liittyen tuotantoprosessiin, korkean riskin tehtäviin, toimintaan poikkeus- ja hätätilanteissa, omien taitojen tunnistamiseen sekä ennakoivaan ajatteluun. Opiskelijoilta edellytetään tuotantoprosessien ymmärtämistä, tilannetietoisuutta ja kokonaisuuksien hahmottamista voidakseen toimia turvallisesti prosessiteollisuudessa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Sari Tappura

Tiedote

Opettajien käsityksiä prosessialan opiskelijoiden turvallisuusosaamisesta

21.8.2020

Tiivistelmä

Prosessialan opiskelijoilta edellytetään työelämässä korkeaa turvallisuusosaamista. Tämä on NuPro-hankkeen (TSR-hanke 117303) osatutkimus, jonka tavoitteena oli selvittää prosessialan opettajien käsityksiä opiskelijoiden turvallisuusosaamisesta. Opettajien käsityksiä selvitettiin haastatteluilla (n=7) hankkeessa mukaan olevissa viidessä oppilaitoksessa. Tuloksia tulkittiin NuPro-hankkeessa tuotetun viitekehyksen (opiskelijoiden osaamistarpeet) avulla. Opettajien käsityksen mukaan opiskelijoille on vaikeaa erityisesti riskien tunnistaminen sekä toiminta poikkeus- ja hätätilanteissa. Opiskelijoilta edellytetään tuotantoprosessien ymmärtämistä, tilannetietoisuutta ja kokonaisuuksien hahmottamista voidakseen työskennellä prosessiteollisuudessa.

Tausta

Tilaisuuden tarkoituksena oli esitellä NuPro-hankkeen osatuloksia, mutta tilaisuus peruuntui. NuPro-hankeen tulosten julkaisu on tarpeen tutkimustulosten raportoimiseksi, julkaisemiseksi ja esittelemiseksi turvallisuusalan kansainväliselle asiantuntija- ja tiedeyhteisölle. Osatutkimuksen tulokset ja artikkelin keskeinen sisältö julkaistiin suomeksi hankkeen loppuraportissa.

Aineisto

NuPro-hankkeessa selvitettiin opiskelijoiden osaamistarpeita työelämä näkökulmasta. Tämän osatutkimuksen tavoitteena oli selvittää prosessialan opettajien käsityksiä opiskelijoiden turvallisuusosaamisesta. Opettajien käsityksiä selvitettiin haastatteluilla (n=7) hankkeessa mukaan olevissa viidessä oppilaitoksessa, joissa koulutetaan prosessialan opiskelijoita. Tulosten tulkinnassa hyödynnettiin aiemmassa osatutkimuksessa tuotettua viitekehystä (opiskelijoiden osaamistarpeet).

Tulokset ja johtopäätökset

Haastateltujen opettajien käsitysten mukaan suurin osa tunnistetuista osaamistarpeista on opiskelijoille melko helppoja saavuttaa. Opettajien mukaan opiskelijoille on vaikeaa erityisesti osaaminen liittyen tuotantoprosessiin, korkean riskin tehtäviin, toimintaan poikkeus- ja hätätilanteissa, omien taitojen tunnistamiseen sekä ennakoivaan ajatteluun. Opiskelijoilta edellytetään prosessialan töissä tuotantoprosessien ymmärtämistä, tilannetietoisuutta ja kokonaisuuksien hahmottamista.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus tuottaa uutta tietoa prosessialan opiskelijoiden turvallisuusosaamisesta ja työelämävalmiuksista. Prosessinhoitajia koulutetaan ammatillisissa oppilaitoksissa, ja ammatillisen koulutuksen reformissa korostetaan työpaikalla tapahtuvaa oppimista. Turvallisten työskentelytapojen oppiminen on tärkeä osa opiskelua, jotta prosessialan työpaikkojen edellyttämä turvallisuusosaaminen on riittävällä tasolla opiskelijan siirtyessä työelämään.