Opettajien näkemyksiä ja kokemuksia pitkäaikaissairauksista ja lääkkeistä koulussa

Hanketiedot

Hankenumero
116232

Hakija
Piia Siitonen

Toteuttaja
Piia Siitonen

Lisätietoja
Piia Siitonen
piia.siitonen@uef.fi

Toteutusaika
19.7.2016 - 10.8.2016

Työsuojelurahaston päätös
15.6.2016
900 euroa

Kokonaiskustannukset
1 520 euroa

Tulokset valmistuneet
10.8.2016

Tiivistelmä

Pidän suullisen esityksen sosiaalifarmasian maailmankongressissa (International Social Pharmacy Workshop, Aberdeen 18.-22.7.2016) aiheesta Pupils’ long-term illnesses and medications at school – Teachers’ perceptions and experiences. Esityksessä tarkastellaan ala- ja yläkoulun opettajien näkemyksiä ja kokemuksia oppilaiden pitkäaikaissairauksista ja lääkkeiden käytöstä koulupäivän aikana, lääkkeisiin liittyvistä ohjeistuksista ja toimintatavoista sekä lääkehoidon toteuttamiseen liittyvistä haasteista ja toiveista. Tutkimusaineisto koostui 35 opettajan puolistrukturoiduista haastatteluista, jotka analysoitiin aineistolähtöisesti sisällönanalyysillä. Tulosten mukaan lasten yleisimmät pitkäaikaissairaudet näkyvät koulun arjessa, etenkin alakoulun puolella. Keskeisimmiksi opettajien kokemuksiksi nousivat tiedotuksen ja ohjeistusten puute oppilaiden sairauksista ja lääkkeiden käytöstä. Opettajat korostavat avoimen tiedotuksesta ja yhteistyön tärkeyttä eri toimijoiden välillä. Tulosten mukaan opettajat tarvitsevat selkeitä toimintaohjeita ja koulutusta lääkitystilanteisiin ja ensiapuun. Tutkimuksen tuloksien perusteella pyritään yhtenäistämään hajanaisia toimintatapoja sekä luoda uusia kaikille yhteisiä toimintamalleja. Tämä edistää niin kouluhenkilökunnan kuin myös oppilaiden turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa.

Hankkeen vastuuhenkilö

Piia Siitonen

Tiedote

Opettajille lisää lääke- ja sairaustietoutta

10.8.2016

Opettajat tarvitsevat selkeitä ja yhteneväisiä valtakunnallisia ohjeistuksia lasten pitkäaikaissairauksista.

Lasten yleisimmät pitkäaikaissairaudet näkyvät koulun arjessa, etenkin alakoulun puolella.

Opettajat tarvitsevat asiasta tietoa, jotta he pystyvät toimimaan oppilaiden terveyttä ja kokonaisvaltaista hyvinvointia edistäen ja ylläpitäen. Tämä edistää niin kouluhenkilökunnan kuin myös oppilaiden turvallisuutta ja hyvinvointia koulussa.

Itä-Suomen yliopiston tutkija Piia Siitosen väitöstutkimuksen mukaan keskeisimmiksi opettajien kokemuksiksi nousivat tiedotuksen ja ohjeistusten puute oppilaiden sairauksista ja lääkkeiden käytöstä.

Opettajat korostavat avoimen tiedotuksesta ja yhteistyön tärkeyttä eri toimijoiden välillä. Opettajat tarvitsevat selkeitä toimintaohjeita ja koulutusta lääkitystilanteisiin ja ensiapuun.

Siitonen esitteli tutkimustaan Skotlannissa, Aberdeenissa 19.22.7.16 pidetyssä International Social Pharmacy Workshop –kongressissa.

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista kongressiin matkastipendillä.

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Konferenssin nettisivut: https://www.abdn.ac.uk/events/social-pharmacy-2016/

Tutkimuksen (Pupils’ long-term illnesses and medications at school – Teachers’ perceptions and experiences) prezi-esitys:

https://prezi.com/ezlndo2gfyfi/pupils-long-term-illnesses-and-medications-at-school-teachers-perceptions-and-experiences/#.