Opettajien stressin säätely ja työhyvinvointi sekä niiden yhteys pedagogisen työn laatuun

Hanketiedot

Hankenumero
117142

Hakija
Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos

Toteuttaja
Jyväskylän yliopisto Opettajankoulutuslaitos

Lisätietoja
Marja-Kristiina Lerkkanen
marja-kristiina.lerkkanen@jyu.fi

Toteutusaika
1.8.2017 - 31.7.2020

Työsuojelurahaston päätös
7.6.2017
125 000 euroa

Kokonaiskustannukset
177 452 euroa

Tulokset valmistuneet
31.7.2020

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena on tarkastella opettajien stressin säätelyä ja työhyvinvointia ja näihin vaikuttavia tekijöitä sekä miten opettajien työhyvinvointi määrittää pedagogisen työn laatua luokassa. Lisäksi tutkimuksessa tarkastellaan työstä palautumiseen ja työn imuun vaikuttavia suojaavia tekijöitä. Opettajien stressiä tutkitaan fysiologisilla stressivasteilla (sylkinäytteistä mitattu kortisolihormonitason vaihtelu). Opettajien työympäristön rakenteellisia tekijöitä ja kokemuksia työssä jaksamisesta, työuupumuksesta, palautumisesta ja työn imusta sekä niihin vaikuttavista tekijöistä selvitetään kyselylomakkeella. Pedagogisen työn laatua arvioidaan havainnoimalla vuorovaikutusta opetustilanteissa (CLASS/ECCOM videoanalyysit) ja opettajan huomion kiinnittymistä opetustilanteissa (silmänliikekameran tallenteet). Tulosten pohjalta laaditaan opettajille suosituksia työhyvinvointia ja vuorovaikutusta tukevista keinoista sekä malli opettajien työhyvinvointia ja luokkahuonevuorovaikutusta tukevasta interventiosta. Tutkimuksella on merkittävä rooli opettajien työhyvinvoinnin tukemisessa, opettajien perus- ja täydennyskoulutuksessa sekä alan tieteellisen tutkimuksen edistämisessä. Tutkimuksen tuloksia hyödynnetään opettajille suunnattavissa työhyvinvoinnin ja luokkahuonevuorovaikutuksen vahvistamiseen kohdistuvissa tilaisuuksissa, joissa esitellään tutkimustuloksia ja interventiomallia yhteistyökumppaneiden kanssa. Loppuraportti julkaistaan kesäkuussa 2020.

Hankkeen vastuuhenkilö

Marja-Kristiina Lerkkanen