Opettajien työhyvinvoinnin ja ohjausvuorovaikutuksen laadun väliset yhteydet

Hanketiedot

Hankenumero
220005

Hakija
Viola Penttinen

Toteuttaja
Viola Penttinen

Lisätietoja
Viola Penttinen
viola.h.a.penttinen@jyu.fi

Toteutusaika
1.4.2022 - 30.9.2022

Työsuojelurahaston päätös
8.2.2022
12 000 euroa

Kokonaiskustannukset
12 000 euroa

Tulokset valmistuneet
15.12.2022

Tiivistelmä

Haen stipendiä esi- ja alkuopettajien työhyvinvoinnin ja ohjausvuorovaikutuksen laadun välisiä yhteyksiä tarkastelevan väitöskirjatyön viimeistelyyn. Opettajien työhyvinvointi on hyvin ajankohtainen ja paljon mediassa esillä ollut aihe ja sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen opettajien kuormittuneisuudesta on oltu huolissaan. Kuitenkin siitä, millaisia vaikutuksia opettajien kokemalla stressillä ja työn imulla on opettajien työn laatuun sekä oppilaiden taitoihin, tiedetään rajallisesti.

Hankkeen vastuuhenkilö

Viola Penttinen

Tiedote

Opettajien työhyvinvointi on yhteydessä ohjausvuorovaikutuksen laatuun esiopetusryhmissä

15.12.2022

Tiivistelmä

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien kokeman stressin ja työn imun yhteyksiä havainnoituun ohjausvuorovaikutuksen laatuun esiopetusryhmissä. Opettajien työhyvinvointia selvitettiin kyselylomakkeilla, minkä lisäksi ohjausvuorovaikutuksen laatua arvioitiin esiopetusryhmissä kerätystä videoaineistosta. Ristiviiveanalyysi osoitti opettajien syksyllä kokeman stressin olevan kielteisesti yhteydessä tunnetuen ja toiminnan organisoinnin laatuun keväällä. Lisäksi työn imu oli myönteisesti yhteydessä ohjauksellisen tuen laatuun. Tulokset korostavat työhyvinvoinnin merkitystä ohjausvuorovaikutuksen laadulle. Tutkimus tuotti uutta tietoa, sillä aiempaa tutkimusta työn imun ja ohjausvuorovaikutuksen välisisistä yhteyksistä on hyvin vähän.

Lähtökohdat

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää opettajien kokeman stressin ja työn imun yhteyksiä havainnoituun ohjausvuorovaikutuksen laatuun esiopetusryhmissä. Vaikka opettajien työhyvinvoinnin ja ohjausvuorovaikutuksen laadun tiedetään olevan yhteydessä, aiempaa tutkimusta työhyvinvoinnin myönteisen ulottuvuuden eli työn imun merkityksestä ohjausvuorovaikutuksen laadulle on niukasti. Lisäksi iso osa aiemmasta tutkimuksesta on ollut poikittaistutkimusta.

Aineisto

Tutkimuksessa on hyödynnetty Teacher and Student Stress and Interaction in Classroom (TESSI) -tutkimushankkeessa lukuvuonna 2016–2017 kerättyä aineistoa. Tutkimushankkeessa ohjausvuorovaikutuksen laatua esiopetusryhmissä (N = 47) arvioitiin the Classroom Assessment Scoring System (CLASS Pre-K) havainnointityökalun avulla. Lisäksi opettajat arvioivat työhyvinvointiansa kokemansa stressin ja työn imun osalta. Aineistoa kerättiin kahdesti esiopetusvuoden aikana: syksyllä ja keväällä.

Menetelmät

Tutkimuksessa kerättiin määrällinen kyselylomake- ja havainnointiaineisto. Ensimmäiseksi tutkittavien muuttujien yhteyksiä selvitettiin laskemalla Pearsonin korrelaatiokerroin IBM SPSS Statistics 24 –tilasto-ohjelmalla. Seuraavaksi selvitettiin, ennustaako ohjausvuorovaikutuksen laatu opettajien työhyvinvointia vai opettajien työhyvinvointi ohjausvuorovaikutuksen laatua käyttämällä Mplus-tilasto-ohjelman ristiviiveanalyysia.

Tulokset ja johtopäätökset

Tutkimuksen tulokset osoittivat, että esiopettajien syksyllä kokema stressi ennusti kielteisesti tunnetuen ja toiminnan organisoinnin laatua esiopetusvuoden keväällä. Lisäksi esiopettajien keväällä kokema työn imu oli myönteisesti yhteydessä ohjauksellisen tuen laatuun. Tulosten perusteella vaikuttaa tärkeältä tukea opettajien työhyvinvointia vahvistamalla työn imua ja vähentämällä työn kuormitusta.

Uutuusarvo ja sovellettavuus

Tutkimus on yksi ensimmäisistä tutkimuksista, joka on selvittänyt opettajien kokeman työn imun merkitystä ohjausvuorovaikutuksen laadulle. Näin tutkimus tuotti uutta tietoa opettajien työhyvinvoinnin ja ohjausvuorovaikutuksen laadun välisistä yhteyksistä. Koska opettajien työhyvinvointi näyttää ennustavan ohjausvuorovaikutuksen laatua, työpaikoilla on tärkeää etsiä keinoja vahvistaa työn imua ja vähentää työn kuormitusta.

Aineisto

Viola Soininen. Teacher–Child Interactions in Relation to Teachers’ Stress, Work Engagement, and Children’s Social Competence. Jyväskylän yliopisto. 2023.
ISBN 978-951-39-9540-9 (PDF)
URN:ISBN:978-951-39-9540-9
ISSN 2489-9003
Permanent link to this publication: http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-9540-9 Avaa