Opinko, pystynkö? – Jatkuvaan oppimiseen sitoutumisen mahdollisuudet ja haasteet työpaikoilla

Hanketiedot

Hankenumero
200093

Hakija
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Toteuttaja
Hämeen ammattikorkeakoulu Oy

Lisätietoja
Liisa Postareff
liisa.postareff@hamk.fi

Toteutusaika
1.9.2020 - 31.8.2022

Työsuojelurahaston päätös
28.4.2020
97 000 euroa

Kokonaiskustannukset
131 968 euroa

Tiivistelmä

Työntekijöiden jatkuva oppiminen ja kouluttaminen on arkipäivää useimmilla työpaikoilla, mutta monissa organisaatioissa työntekijöiden kannustaminen ja sitouttaminen jatkuvaan itsensä kehittämiseen on koettu haasteelliseksi. Tutkimushankkeen tavoitteena on tarkastella työntekijöiden kognitiivista, emotionaalista, toiminnallista ja toimijuutta ilmentävää sitoutumista jatkuvaan oppimiseen sekä sitoutumista mahdollistavia ja estäviä yksilöllisiä (mm. työssä oppimisen lähestymistavat, tavoiteorientaatiot ja pystyvyysuskomukset) sekä työympäristöön (mm. työmäärä, työn itsenäisyys ja johdon tuki) liittyviä tekijöitä. Tutkimusaineistoa kerätään kolmesta yrityksestä sekä työnantajilta (Delfoi-tekniikalla toteutetut haastattelut) että työntekijöiltä (kysely, vireystasoa mittaava älysormusaineisto ja päiväkirja-aineisto sekä haastattelut). Työntekijät edustavat eri ammattialoja, joten tutkimuksen avulla saadaan monipuolinen kuva jatkuvan oppimisen haasteista. Eri aineistoja yhdistämällä saadaan aiempaa syvällisempää ja täysin uudenlaista tietoa työntekijöiden oppimisesta ja jatkuvaan oppimiseen sitoutumisesta. Tulosten pohjalta yrityksissä toteutetaan interventioita, joiden tavoitteena on tarjota pedagogista tukea ja parantaa jatkuvan oppimisen edellytyksiä mm. erilaisten digipedagogisten työkalujen ja menetelmien avulla. Tutkimus vastaa tarpeeseen työn ja oppimisen yhteensovittamisen parantamisesta sekä jatkuvan oppimisen suunnitelmallisuuden tukemisesta.

Hankkeen vastuuhenkilö

Liisa Postareff