Opintomatka kansainväliseen työssä oppimisen konferenssiin

Hanketiedot

Hankenumero
115454

Hakija
Hanna Uusitalo

Toteuttaja
Hanna Uusitalo

Lisätietoja
Hanna Uusitalo
hanna.uusitalo@ttl.fi

Toteutusaika
5.12.2015 - 21.12.2015

Työsuojelurahaston päätös
5.11.2015
1 350 euroa

Kokonaiskustannukset
1 952 euroa

Tulokset valmistuneet
21.12.2015

Tiivistelmä

Stipendin saajana osallistun Researching Work and Learning (RWL 2015) konferenssiin ja esittelen siellä tutkimustuloksia intervention yhteydestä työssä oppimiseen. Esityksen tarkoituksena on lisätä ymmärrystä oppimisesta työpaikan omana paikallisena prosessina sekä oppimistulosten yhteydestä työn sisältöön ja tarkoitukseen. Lisäksi konferenssimatkani tavoitteena on tutustua uusiin mahdollisiin yhteistyökumppaneihin ja perehtyä tämänhetkiseen kansainväliseen tutkimukseen työssä oppimisesta.
Konferenssiesityksessä kuvaan, miten työyhteisössä kehitetään uutta toimintatapaa ja miten kyseisen interventioprosessin aikana eri ammattiryhmien välinen vuorovaikutus syvenee siten, että työyhteisössä aletaan puhua heidän tavastaan kehittää toimintaa. Käsitys oppimisesta laajenee perinteisestä koulutuksesta toiminnan kehittämisen mahdollisuuksiin. Tutkimusaineisto on kerätty työpajatapaamisten ryhmäkeskusteluista rikosseuraamusalalla.
Tulokset tarjoavat uusia näkökulmia työpaikoille, joilla on tarve toimintojen jatkuvalle kehittämiselle toimintaympäristön ja työvälineiden, esimerkiksi tietojärjestelmien, muuttuessa. Yhteisöllinen kehittäminen myös lisää osallistujien mahdollisuutta vaikuttaa omaan työhönsä, minkä on todettu olevan keskeinen osa työssä jaksamiselle. Konferenssipaperin lisäksi tulokset ovat luettavissa vuonna 2016 Rikosseuraamuslaitoksen julkaisuna.

Hankkeen vastuuhenkilö

Hanna Uusitalo

Tiedote

Kehittäminen tuo uuden tavan puhua työstä

21.12.2015

Työyhteisö oppii puhumaan ohjatun kehittämisprosessin aikana
uudella tavalla työnsä kehittämisestä, todetaan suomalaisessa
tutkimuksessa.

Työyhteisö laajentaa ymmärrystään oman työnsä
tarkoituksesta konkreettisen kehittämiskokeilun ja
kirjaamiskäytännön avulla. Lisäksi työyhteisö laajentaa kokeilussa
ymmärrystään oman työn tarkoituksesta sekä yhteistyöstä muiden
ammattiryhmien kanssa. Kehittämisessä myös tarkentuu johdon ja
työntekijöiden rooli toiminnan kehittämisessä kun toimintaa
kehitetään konkreettisesti yhteistyössä eikä pelkästään ohjeita
antamalla, todetaan Työterveyslaitoksen Toimivat lähityökäytännöt
-tutkimus- ja kehittämishankkeessa.

Tutkimuksessa kehitettiin Rikosseuraamuslaitoksessa tehtävää
vuorovaikutuksellista lähityötä sekä tutkittiin henkilöstön
oppimista toimintatapoja kehitettäessä. Tutkija
Hanna Uusitalo esitteli vankilatutkimustaan
Researching Work and Learning (RWL 2015) konferenssissa
Singaporessa joulukuussa 2015. Hän osallistui myös
pre-konferensissa paikalliseen Lifelong Learning Instituteen.

Esityksen sisältö kirjoitetaan Lähityö -hankkeen
loppuraporttiin, joka julkaistaan vuonna 2016
Rikosseuraamuslaitoksen julkaisusarjassa.

Työsuojelurahasto on tukenut tutkijan osallistumista Singaporen
seminaariin matkastipendillä.

 

Toimittaja
Terhi Friman

Aineisto

Tilaisuuden verkkosivut

www.rwl2015.com

Abstract

Hanna Uusitalo. Hilkka Ylisassi. Laura Seppänen. Enhancing interaction and learning within the work community. Finnish Institute of Occupational Health. Finland. 2015. Avaa