Oppimisvaikeus työelämässä -väitöskirjatyö

Hanketiedot

Hankenumero
114418

Hakija
Auli Pulkki

Toteuttaja
Auli Pulkki

Lisätietoja
Auli Pulkki
auli.pulkki@uef.fi

Toteutusaika
1.4.2015 - 31.5.2018

Työsuojelurahaston päätös
18.11.2014
21 000 euroa

Kokonaiskustannukset
27 000 euroa

Tulokset valmistuneet
31.5.2018

Tiivistelmä

Väitöstutkimuksen erityisenä huomionkohteena ovat sellaiset työntekijät, joilla on koulupolun tai työelämän aikana ollut oppimisvaikeuksia (esim. lukemisen, kirjoittamisen tai matematiikan vaikeuksia, tarkkaavuuden suuntaamisen, muistin tai motoriikan ongelmia). Oppimisvaikeuksia tarkastellaan lapsuudesta aikuisuuteen pysyvänä ilmiönä korostaen selviytymisen ja kompensaation näkökulmaa. Data on kerätty Aducaten (UEF) hallinnoimassa Oppimisvaikeudet työelämässä – hankkeessa vuosina 2010–2011 (N=373 työntekijää, joista neljänneksellä ollut oppimisvaikeuksia koulupolun tai työelämän aikana).

Ensimmäisessä osatutkimuksessa saadaan perustietoa oppimisvaikeuksien ja työn imun tason yhteydestä sekä oppimisvaikeuksien vaikutuksesta työntekijän kokemuksiin työn voimavaroista ja haasteista.

Toisessa osatutkimuksessa selvitetään, mitkä tekijät selittävät työntekijän kuulumista matalan tai korkean työimun ryhmiin. Tutkimuksen tuloksena saatava tieto nostaa esiin niitä tekijöitä työelämässä, joita kehittämällä voidaan vaikuttaa myönteisesti työntekijän hyvinvointiin.

Kolmannessa osatutkimuksen fokuksessa ovat työssä esiintyvät haasteet ja ratkaisujen etsiminen niihin. Tutkimuksessa selvitetään, millaisia ovat hyvät tavat toimia työssä ja millaisiin asioihin keskittyvä ohjaus tukee työhyvinvointia erityisesti silloin, kun työn haasteet liittyvät taustalla vaikuttavaan työntekijän oppimisvaikeuteen.

Hankkeen vastuuhenkilö

Auli Pulkki

Tiedote

Oppimisvaikeuksia työelämässä tutkitaan – työn imun tasolla ja oppimisvaikeuksilla näyttää olevan yhteys

31.5.2018

Oppimisvaikeuksien vaikutusta työelämässä tutkitaan Itä-Suomen yliopistossa tekeillä olevassa väitöstutkimuksessa. Sen mukaan samat taidot, vahvuudet ja keinot edistävät sekä työn imua että oppimisvaikeuksien kompensointia.

Muutokset työssä ja elinikäinen oppiminen haastavat työntekijät oppimaan jatkuvasti lisää. Toisinaan oppiminen voi olla haasteellista, etenkin, jos taustalla on pitkäaikaisia oppimisvaikeuksia. 

Kasvatustieteen maisteri Auli Pulkin käynnissä olevassa väitöstutkimuksessa selvitetään työn imun ja oppimisvaikeuksien yhteyttä sekä haetaan hyviä tapoja vastata oppimisen haasteisiin. Tutkimuksessa korostetaan oppimisvaikeuksien kompensoimisen ja ratkaisujen etsimisen näkökulmaa.

Perustietoa työn imun tason ja oppimisvaikeuksien yhteydestä

Työsuojelurahaston tukeman väitöstutkimuksen keskiössä ovat sellaiset työntekijät, joilla on koulupolun tai työelämän aikana ollut vaikeuksia oppimisessa.

Tutkimus pohjaa kyselyyn, johon osallistui 373 eri alojen työntekijää Itä-Suomesta. Kyselyssä kartoitettiin vastaajien työn imun tasoa, työn haasteita ja voimavaroja, kokemuksia oppimisvaikeuksista koulu- ja opiskeluaikana sekä työelämässä ja työtehtävissä tarvittavia taitoja ja tapoja toimia. 

– Vastanneista vajaa kolmannes oli kokenut oppimisvaikeuksiin liittyviä haasteita, Auli Pulkki sanoo.

Väitöksen ensimmäisessä osatutkimuksessa on saatu perustietoa oppimisvaikeuksien ja työn imun tason yhteydestä sekä oppimisvaikeuksien vaikutuksesta työntekijän kokemuksiin työn voimavaroista ja haasteista. Tutkimuksesta kirjoitettu artikkeli on arvioitavana julkaistavaksi. 

Tutkimus etsii keinoja työn imun ja pärjäämisen edistämiseen

Toisessa osatutkimuksessa selvitetään, mitkä työhön liittyvät ja yksilölliset voimavaratekijät selittävät työntekijän kuulumista matalan tai korkean työn imun ryhmiin. 

– Aiempien tutkimustulosten vertailu paljasti, että samat taidot, vahvuudet ja keinot, jotka on tunnistettu työn imua edistäviksi voimavaratekijöiksi, kompensoivat oppimisvaikeuksien aiheuttamia esteitä, Pulkki kertoo.

– Tavoitteena on erityisesti nostaa esiin niitä yksilöllisiä voimavaratekijöitä, jotka edistävät työn imua sekä tukevat työhyvinvointia ja työssä pärjäämistä. 

Kolmannessa osatutkimuksen fokuksessa ovat työssä esiintyvät haasteet ja niiden ratkaisut.

– Tutkimuksessa selvitetään, millaisia ovat hyvät tavat toimia työssä sekä millaisiin asioihin keskittyvä ohjaus ja työn liittyvät järjestelyt tukevat työhyvinvointia. 

Väitöskirja julkaistaan joko vuoden 2019 tai 2020 aikana.

Toimittaja
Camilla Ukkonen